Viktigt meddelande1

Regler och styrande dokument

Här hittar du Båstads kommuns styrande dokument. Kommunen styrs av både lagar och lokala styrdokument. Vissa styrande dokument måste vi ta fram enligt lag. Andra är frivilliga och beslutas beroende på lokala intressen och politisk vilja.

Det kommunala regelverket innehåller beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Båstads kommun. Till exempel bestämmelser för avgifter och taxor, lokala ordningsföreskrifter och bolagsstyrning.

Kommunens styrdokument beskriver mål och inriktningar som politikerna har satt upp för kommunens verksamheter. Båstads kommun har beslutat om fyra olika typer av styrdokument, program, policy, handlingsplan och riktlinje. Under övriga styrdokument finns bland annat även lagstadgade styrande dokument som översiktsplan, avfallsplan och krisledningsplan.

Regelverk

Arbetsordning för kommunfullmäktige, beredningar och presidium Pdf, 159.7 kB.

Arkivreglemente för Båstads kommun Pdf, 26.4 kB.

Arvodesreglemente för förtroendevalda Pdf, 199.2 kB.

Tolkning och tillämpning av arvodesreglemente för Båstads kommun Pdf, 2 MB.

Attestreglemente för Båstads kommun Pdf, 207.2 kB.

Attestreglemente - tillämpningsanvisningar Pdf, 852.7 kB.

Bestämmelser om pension för anställda Pdf, 69.9 kB.

Bestämmelser om pension för förtroendevalda Pdf, 51 kB.

Bestämmelser om pension och omställning för förtroendevalda Pdf, 208.5 kB.

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder mm Pdf, 91.6 kB.

Instruktion för kommundirektören Pdf, 75 kB.

Partistöd Pdf, 61.8 kB.

Reglemente för Båstads kommuns arkitekturpris Pdf, 82.8 kB.

Reglemente för Båstads kommuns miljöpris Pdf, 91 kB.

Reglemente för det strategiskt brottsförebyggande rådet Pdf, 94.5 kB.

Reglemente för det kommunala seniorrådet Pdf, 147.9 kB.

Reglemente för det kommunala tillgänglighetsrådet i Båstads kommun Pdf, 148.2 kB.

Reglemente för intern kontroll Pdf, 225.3 kB.

Intern kontroll - tillämningsanvisningar Pdf, 808.8 kB.

Reglemente för Kommunrevisionen i Båstads kommun Pdf, 885.3 kB.

Reglemente för Kommunstyrelsen i Båstads kommun Pdf, 171.7 kB.

Reglemente för Krisledningsnämnden i Båstads kommun Pdf, 122.2 kB.

Reglemente för kulturpris och kulturstipendium Pdf, 83 kB.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun Pdf, 125.4 kB.

Reglemente för Socialnämnden i Båstads kommun Pdf, 149.3 kB.

Reglemente för Utbildningsnämnden i Båstads kommun Pdf, 146.4 kB.

Reglemente för Valnämnden i Båstads kommun Pdf, 94.4 kB.

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden i Båstads kommun Pdf, 154.6 kB.

Skolskjutsreglemente Pdf, 197 kB.

Uppdragsbeskrivningar för årsarvoderade förtroendevalda i Båstads kommun Pdf, 185.3 kB.

Avfallstaxa Pdf, 2.9 MB.

Avgift vid felparkering Pdf, 26.1 kB.

Avgifter inom vård och omsorg Pdf, 345.9 kB.

Avgifter vid utfärdande av parkeringsanmärkningar i Båstads kommun Pdf, 124.6 kB.

Barnomsorgstaxa Pdf, 248.4 kB.

Begravningsavgifter och medlemsavgift till Svenska Kyrkan vid beräkning av avgiften för vård och omsorg Pdf, 18.2 kB.

Bibliotekstaxa Pdf, 75.4 kB.

Ersättning för hyra av skolans lokaler Pdf, 120.8 kB.

Frister för brandskyddskontroll och sotning Pdf, 122.8 kB.

Miljö- och hälsoskyddstaxa för Båstads kommun Pdf, 4.4 MB.

Parkeringsavgifter Pdf, 54.6 kB.

Parkeringsavgifter på Prästliden och Malenbadet Pdf, 68.5 kB.

Plan- och bygglovtaxa inkl. taxa för kart- och mättjänster samt tillsyn av individuell mätning och debitering Pdf, 1.5 MB.

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Pdf, 115 kB.

Samlad taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel Pdf, 219.2 kB.

Sotningstaxa Pdf, 82.4 kB.

Taxa för brandskyddskontroll Pdf, 85.4 kB.

Taxa för förtöjnings- och uppläggningsplatser i Torekovs hamn Pdf, 42.6 kB.

Taxa för kopiering av allmänna handlingar med tillämpningsanvisningar för kopiering av allmänna handlingar Pdf, 169.8 kB.

Taxa för larmmottagning av automatiska brandlarm Pdf, 92.5 kB.

Taxa för marknadskontroll Pdf, 189.6 kB.

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område Pdf, 316.8 kB.

Taxa för offentlig kontroll om foder och animaliska biprodukter Pdf, 280.4 kB.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen Pdf, 150.8 kB.

Taxa för tillfälliga arrangemang och särskilda händelser Pdf, 18.7 kB.

Taxa för tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) Pdf, 170.6 kB.

Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg Pdf, 189.4 kB.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torgplats på salutorg inom Båstads kommun Pdf, 155.7 kB.

Taxor och avgifter för kulturskolan Pdf, 76.1 kB.

VA-taxa Pdf, 1.9 MB.

Yrkestaxa för Torekovs hamn Pdf, 37.7 kB.

Styrdokument

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: