Viktigt meddelande1

Detaljplaner

En detaljplan bestämmer hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom ett visst område. Planen kan gälla allt från en del av en fastighet till hela stadsdelar.

En detaljplan omfattar oftast ett mindre markområde i någon av kommunens tätorter. Planen består huvudsakligen av en plankarta med en tillhörande planbeskrivning.

Detaljplanen är juridiskt bindande. Om du söker bygglov tittar vi till exempel på vad detaljplanen säger om din tomt och ditt område.

Planen kan bland annat styra

 • hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel eller park.)
 • hur stora och höga byggnader får vara.
 • hur långt avståndet måste vara från byggnad till tomtgräns.
 • hur rättigheterna att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark ser ut.

Gällande detaljplaner

Detaljplaner finns främst inom tätbebyggda områden och samhällen. Du kan hitta både alla pågående och gällande detaljplaner i Båstadkartan.

Om du har frågor kring gällande detaljplaner eller hur du hittar rätt detaljplan via kartan kan du få hjälp via kommunens medborgarservice.

Sök efter gällande detaljplaner i kartan nedan

Kommunen tar fram och antar detaljplaner

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som gäller.

En detaljplan börjar gälla när den har fått laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid. Inom genomförandetiden har du en garanterad rätt att bygga enligt planen.

En detaljplan tas i huvudsak fram på tre olika sätt: begränsat förfarande, standardförfarande och utökat förfarande.

Begränsat förfarande används när detaljplanen saknar allmänt intresse. Samråd sker bara med berörda parter och om planförslaget kan godkännas av dessa, antas planen därefter av kommunstyrelsen.

Standardförfarandet är det vanligaste och det används när förslaget till detaljplan:

 • överensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande
 • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
 • inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska planen istället tas fram genom utökat förfarande.

Skillnaderna mellan processerna är att utökat förfarande innehåller fler steg, har längre granskningstid och fler politiska beslut.

När behövs en detaljplan

Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det har att göra med både den typ av förändring som ska ske och förhållandena i omgivningen.

Exempel på när en detaljplan behövs:

 • ny sammanhållen bebyggelse
 • ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen
 • bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang
 • när det är stor efterfrågan på att bebygga marken

Ansök om planbesked

Du som vill bygga något som kräver en ny detaljplan, ändringar av den befintliga detaljplanen eller upphävande av en plan kan ansöka om planbesked. Genom planbesked får du svar på om kommunen har för avsikt att påbörja ett planarbete eller inte.

Du ska skicka en skriftlig ansökan om begäran om planbesked för en detaljplan till nedanstående adress eller ansöka om planbeskedet via e-post, glöm inte bifoga en kartbilaga över området som berörs.

Samhällsbyggnad

Båstads kommun, Samhällsbyggnad, 269 80 Båstad

Din ansökan ska innehålla:

 • adressuppgifter och faktureringsuppgifter för den som ansöker
 • person- eller organisationsnummer
 • vilka fastigheter som berörs
 • varför du vill att detaljplanen ska upprättas alternativt ändras eller upphävas. Om anledningen är en byggnad ska du beskriva byggnadens karaktär och ungefärliga omfattning, (till exempel husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda)
 • en karta som visar vilket område som berörs samt en enkel illustration över eventuell byggnation
 • En beskrivning av hur planansökan överensstämmer med översiktsplanen.

Efter att ansökan inkommit till kommunen behandlas ärendet politiskt och planbeskedet ska lämnas inom fyra månader från dess att ärendet är komplett.

Innan du ansöker om planbesked kan du kontakta kommunens planavdelning. Då får du veta mer om vilka förutsättningar för planläggning som finns. Denna tjänstemannabedömning är kostnadsfri. På så sätt får du en bedömning av om kommunen kan tänkas påbörja en planläggning.

Kostnad för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för alla beslut om planbesked, oberoende av vad som meddelas i beslutet. Vi tar ut samma avgift även om beskedet är att vi inte kommer att inleda en planprocess.

Hur stor avgiften är beror på komplexiteten i ärendet, då avgiften baseras på nedlagd arbetstid.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: