Viktigt meddelande1

Brandskydd och sotning

En stor del av alla bränder i bostäder börjar i eldstäder och skorstenar. Det är därför viktigt att veta hur du går tillväga om olyckan är framme. Men det är också viktigt att veta vad du kan göra i förebyggande syfte.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning och kontroll av eldstädäder, imkanaler med mera utförs av Båstads Sotningsdistrikt AB, på uppdrag av Båstads kommun.

Rengöring av imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Det är du som fastighetsägaren som ansvarar för rengöring och kontroll av imkanalen inklusive spisfläkt och filter.

Imkanaler i restauranger och andra större kök ska sotas med ett visst intervall.

Fastighetsägare - ansök om att få utföra sotningen själv

Du som fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten eller låta någon annan än kommunens sotare göra det. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Ansökan för att sota eldstad i den egna fastigheten ska skickas till räddningstjänsten.

Brandskyddskontroll

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Båstads kommun har avtal med Båstads sotningsdistrikt AB som utför brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära en risk för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) har bestämt i vilka intervaller Brandskyddskontrollen ska ske.

Avgift för sotning och brandskyddskontroll

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll beror på vilken typ av anläggning du har. Avgiften kan exempelvis bli högre om du som fastighetsägare inte har förberett så att sotaren kommer till och arbetet drar ut på tiden.

Kaminer och eldstäder

Tänk på att du vid nyinstallation eller ändring av din eldstad/kamin/kassett är skyldig att göra en bygganmälan. I vissa fall kan du behöva bygglov om en ny skorsten och placeringen eller utformning av denna påverkar byggnadens yttre utseende mycket. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Brandsäkerhet i hemmet

Eldstäder har på senare år blivit allt populärare för att skapa trivsel och ett sätt att minska elanvändningen i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har du en säker källa till värme.

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste kända orsaken till brand i villor och småhus. En av de viktigaste sakerna för ett brandsäkert hem är minst en fungerande brandvarnare. En brandfilt och brandsläckare är också bra att ha hemma för att snabbt kunna släcka mindre bränder själv. Vissa försäkringbolag kräver att du måste ha brandvarnare och brandsläckare i ditt hem för att försäkringen ska gälla om olyckan skulle vara framme – kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på vad som gäller för just dig.

Vedeldning

Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn kan grannar störas av röken. Många upplever att de får problem med andningen. Att röken slår ner hos grannarna kan bero på att husen ligger tätt, att skorstenen är för låg, att det finns höjdskillnader i terrängen eller att man eldar på ett felaktigt sätt.

Du som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Om du bor i ett tätbebyggt område bör du endast använda din braskamin eller öppna spis till trivseleldning. Trivseleldning innebär eldning upp till fyra timmar per tillfälle och högst två gånger per vecka. Om eldningen besvärar dem som bor i närheten kan miljö- och byggnadsnämnden besluta om restriktioner. I vissa fall kan du till och med bli förbjuden att elda.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: