Viktigt meddelande1

Dagvatten

Ska ni anlägga en dagvattenanläggning inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser? Då ska ni anmäla anläggningen till kommunen. Även ändringar ska anmälas.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt och ibland i stora mängder rinner på markytan. Oftast menar man vatten från tak, gator, parkeringsplatser och stenläggningar. Det mesta av dagvattnet är regn eller smältvatten men det kan också komma från marken när grundvatten tillfälligt tränger upp.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet.

Exempel på dagvattenanläggningar är

  • dammar
  • sedimentationsbassänger
  • anlagda våtmarker och diken
  • översvämningsytor
  • oljeavskiljare
  • dagvattenanläggningar.

Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Anmäl dagvattenanläggning

Ska du anlägga en dagvattenanläggning behöver du anmäla detta till miljöavdelningen. Du behöver också göra en anmälan om du vill ändra en befintlig anläggning på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning. Anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjas byggas.

Kontakta miljöavdelningen ör att få en blankett skickad till dig.

Miljöavdelningen

När du anmäler en anläggning får miljöavdelningen möjlighet att kontrollera att du som verksamhetsutövare har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som den ska. Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet längs kusten.

Din anmälan registreras hos miljöavdelningen som granskar anmälan och sedan fattar beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder.

Avgift

Kommunen tar ut en fast avgift på 4 400 kronor för att handlägga din anmälan.

Anmäl vattenverksamhet till länsstyrelsen

Ska du anlägga en dagvattenanläggning i befintliga vattenområden kan du behöva anmäla detta till länsstyrelsen. I vissa fall behöver du ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Det kan alltså innebära att du behöver göra en anmälan till både miljöavdelningen och till länsstyrelsen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: