Viktigt meddelande1

Ekonomi och budget

Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgår till cirka en miljard. Cirka 80 procent går till skola, vård, omsorg och socialt stöd. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster.

Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten.

Budget

Budgeten är kommunens årliga plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in och vad pengarna ska användas till. I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige beslutar varje höst om kommande års budget. Budgetbeslutet sätter ramarna för hela kommunens verksamhet.

Budget inklusive plan framåt

Kommunfullmäktige har beslutat om nio inriktningsmål fördelat på fyra fokusområden.

Medborgaren

  • Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
  • Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad
  • Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för barn och vuxna
  • Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalité – jämlikt, tillgängligt och efter den enskildes behov

Hållbar samhällsutveckling

  • Mål 5: Båstads kommun arbetar proaktivt för ett socialt hållbart samhälle där alla med arbetsförmåga är självförsörjande.
  • Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett gott företagsklimat.
  • Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle.

Medarbetaren

  • Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Hållbar ekonomi

  • Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden – med god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande

Årsredovisning och delårsrapport

Årsredovisningen är en redogörelse av den verksamhet som bedrivits under året. I årsredovisningen utvärderas om kommunen har levt upp till god ekonomisk hushållning genom utvärdering av de mål som kommunfullmäktige beslutat om i budgeten. Dessutom beskrivs ekonomiska utfall, personalförhållanden samt verksamhetsberättelser där verksamheterna berättar vad de arbetat med under året.

Kommunen upprättar också en delårsrapport för januari till augusti. Delårsrapporten innehåller uppföljning av ekonomi och mål

Årsredovisning

Delårsrapport

Skattesatser

Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Detta sker i samband med att kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Skattesats 2024

Skattesats

Variant

Kronor

Kommunalskatt

20.23

Regionskatt

11.18

Summa

31.41

Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling du tillhör. Du som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar bara en begravningsavgift.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: