Viktigt meddelande1

Gator

Båstads kommun är väghållare, det vill säga ansvarig för de flesta av gatorna i centrala delar av Båstad och Torekov. Alla större vägar samt vägar på landsbygden ansvarar Trafikverket för. Det finns också mindre vägar som enskilda väghållare ansvarar för. Vissa vägar är privata.

I kartan kan du se vilka vägar som är kommunala, statliga och enskilda.

Kommunala vägar

Båstads kommun ansvarar för att de kommunala vägarna fungerar. Kommunen har hand om drift och underhåll och utvecklar vägnätet så att det blir bättre och säkrare.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för statliga vägar. I Båstads kommun handlar det om bland annat motorvägen E6, väg 115 och väg 105, samt många av landsvägarna på Bjärehalvön.

Enskilda vägar

Mindre vägar som inte Trafikverket eller kommunen ansvarar för sköts istället av en enskild väghållare. Det kan till exempel vara en vägsamfällighet, vägförening, samfällighetsförening eller enskilda personer.

Bidrag till dig som ansvarar för en enskild väg

Du som väghållare och ansvarig för en enskild väg kan ansöka om bidrag för att sköta vägen. Här kan du läsa mer om de olika bidragen från kommunen.


Underhållsbidrag
Du som är väghållare för en enskild väg kan ha rätt att få kommunalt bidrag till drift och underhåll av den enskilda vägen.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för att växtligheten på din tomt inte hindrar trafiksäkerheten eller tillgängligheten. Därför är det viktigt att du ser till att träd, buskar eller häckar inte skymmer sikten i korsningar eller vid utfarter. Du har också en skyldighet att ta bort snö och is från gångbanan utmed din fastighet, samt för att sanda vid halka. Detta gäller både privata bostäder, företag samt bostadsrättsföreningar, hyreshus, butiker och restauranger.

Felanmälan

Du kan anmäla fel, skador eller hinder på de gator som kommunen ansvarar för via Båstads kommuns app för felanmälan eller direkt via ett formulär på webbplatsen. Du kan också kontakta medborgarservice.

På Trafikverkets webbplats kan du anmäla fel, skador eller hinder på det statliga vägnätet i Båstads kommun. För akuta fel som kräver omedelbar åtgärd ring Trafikverkets jour på telefon 0771-92 19 21 (öppet dygnet runt).

Fel på enskilda vägar eller privata gator, kontakta respektive väghållare.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: