Viktigt meddelande1

Djur

Här finns information om hur du ska göra för att ta hand om djur i kommunen. Här hittar du regler för dig som husdjursägare men också information om djur som stör och regler kring gödselhantering.

Du som har husdjur berörs av flera olika regler varav vissa bara gäller för dig som bor i tätort. Som djurägare ska du ha dina djur så att de inte stör andra mer än nödvändigt.

Blir du störd av ett husdjur ska du i första hand kontakta djurägaren för att se om ni kan hitta en enkel lösning på problemet. I andra hand kan du vända dig till kommunen där vi kan ställa eventuella krav på åtgärder om problemen är av så allvarlig karaktär att det skulle kunna vara en olägenhet för människors hälsa.

Husdjur

Katter

Vi får ibland in frågor gällande katter som springer lösa och förorenar eller stör med jamande. Om du störs av katter kan du i första hand kontakta ägaren eller fastighetsägaren. Om du upplever att du fortfarande störs kan du kontakta miljöenheten som bedömer hur allvarlig störningen är. När störningar från katter har prövats rättsligt har det dock visat sig att de vanligaste störningarna normalt inte betraktas som en olägenhet för hälsan. Vi kan därför i de fallen inte ställa krav på åtgärder, men en bedömning av hur allvarlig störningen är kan göras i varje enskilt fall.

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat. Blir det för många katter på ett ställe utvandrar och förvildas de som inte kan hävda sig. Lösspringande katt som kan antas vara övergiven eller förvildad får enligt lag avlivas av den som är jakträttsinnehavare. Polismyndigheten måste dock ge tillstånd inom tätbebyggt område. Utfodrar du katter är du också ansvarig för dem, som ansvarig är du skyldig att se till att de får mat och den vård de behöver.

Det finns lagkrav på att du som kattägare ska registrera din katt hos Jordbruksverket. För att kunna göra det behöver katten först vara id-märkt. Lagen underlättar bland annat för kattägare att få tillbaka en försvunnen katt. Om du har en anläggning där du håller katter, till exempel ett katthem eller är uppfödare, så ska du också registrera anläggningen i ett separat register.

Hundar

Vi får ibland frågor och klagomål på hundar och hur de sköts. Vanligast är att hunden lämnats ensam och skäller. Om du störs av hundar kan du i första hand ta kontakt med ägaren till hunden eller fastighetsägaren. Vi kan ibland ställa krav på åtgärder om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa. Om du träffar på lösspringande hundar ska du kontakta polisen.

I Båstads kommun sträcker sig badsäsongen från den 1 maj till den 15 september. Under denna period är det förbjudet att ha med sin hund på kommunens allmänna badplatser mellan klockan 8.00 till 18.00. I kommunen finns hundbad och hundrastgårdar dit du kan ta med hunden under dagtid.

Tänk på att ha uppsikt över din hund så att den inte stör andra besökare eller badande. Respektera att stranden i första hand är till för människor.

Djur inom detaljplan

Du behöver särskilt tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanerat område. Är du osäker på om du bor inom detaljplanerat område kan du titta på vår karta.

Tillståndsplikten gäller häst, nötkreatur, tupp eller fler än fem övriga fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur. Fjäderfä eller pälsdjur kan förenklat sägas vara sällskapsdjur bara om de hålls inne i bostaden.

Tänk på att du som håller djur på land eller hanterar avelsmaterial ska registrera anläggningen där djuren eller avelsmaterialen hålls. Anmälan gör du digitalt på Jordbruksverkets webbplats.

Ta hand om döda hästar

Döda hästar måste tas om hand på ett säkert sätt för att bland annat undvika spridning av smittsamma sjukdomar. Oftast innebär det att du skickar eller kör kroppen till en mottagare som är godkänd för att ta emot döda hästar. Du kan också gräva ner kroppen.

Däremot är det förbjudet att lägga ut döda djur och biprodukter från slakt i naturen.

Tänk på att du ska förvara döda djur på ett säkert sätt innan de transporteras bort. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem. Döda djur ska också förvaras skilt från levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med de levande djuren i samband med hämtningen.

Gräva ner döda hästar

Du kan begrava hästen om du har tillgång till lämplig mark för det. Du måste följa kommunens anvisningar och EU lagstiftningens krav på nedgrävning. Hör av dig till kommunen om du är osäker på vad som gäller.

Tänk dock på att du inte får gräva ner hästar som du misstänker har dött av en epizootisk sjukdom. Om du misstänker en sådan sjukdom ska du i stället omedelbart kontakta en veterinär.

Djur som stör

Kaniner

Kaniner kan upplevas som ett problem då de oftast lever i stor flockar. De kan påverka grönområden såsom trädgårdar och parker då dem gnager på träd och buskar och gräver hål i marken.

Råttor

Råttor är skadedjur och de kan skapa stora problem i ett område. Du som är fastighetsägare, förvaltare eller representerar en bostadsrättsförening har det huvudsakliga ansvaret för att bekämpa och motverka alla typer av skadedjur. Om du fått in skadedjur i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och därefter det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Läs mer om vad du kan göra själv om du upplever en störning av skadedjur och få tips på förebyggande åtgärder på sidan skadedjur.

Gödselregler för dig som har djur

Stallgödsel innehåller mycket kväve och fosfor. Det är ämnen som kan läcka ut och förorena i yt- och grundvatten om du hanterar gödseln på fel sätt.

Oavsett om du är privatperson eller bedriver en verksamhet där du använder gödsel ska du följa miljöbalkens försiktighetsprincip. Det innebär att du måste vara försiktig i din hantering och utföra de skyddsåtgärder som lagen beskriver, för att inte riskera att skada miljön.

Gödsel kan lagras på gödselplatta, i container eller liknande behållare (och i vissa fall direkt på marken). Gödselplattan ska vara tät och effektivt hindra gödselvatten från att rinna ut i omgivningen. Du får bara lagra gödseln direkt på marken om det är för tillfällig lagring eller vid kompostering på åkermark. Då är risken för växtnäringsläckage ofta liten. Tänk på att välja en lagringsplats där till exempel lukt eller flugor inte stör dina grannar.

Lagringskapaciteten bör vara så stor att gödseln kan lagras på ett lämpligt vis under de tider på året när spridning är olämplig eller förbjuden. För jordbruksföretag finns det krav på minst sex månaders lagringskapacitet när du har fler än två djurenheter respektive åtta månaders lagringskapacitet vid mer än tio djurenheter.

För att räkna ut hur många djurenheter du har och hur mycket gödsel dina djur producerar under ett år kan du använda de schablonvärden som du hittar hos Jordbruksverket.

Det finns olika alternativ för hur du hanterar den uppkomna gödseln:

  • Du tar hand om gödseln själv på egen mark. Mer information om hantering av hästgödsel finns hos Jordbruksverket.
  • Du hittar en lokal lantbrukare som vill ta emot gödseln.
  • Du vänder dig till en entreprenör som tar emot gödsel. Både den som lämnar ifrån sig gödsel (vid mer än 10 djurenheter) och jordbruksföretag som tar emot stallgödsel är skyldiga att anteckna mängd, datum och fosforinnehåll (alternativt djurslag och antal djur) på det gödsel som tas emot.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: