Viktigt meddelande1

Skolskjuts och elevresor

Om du har barn som går i grundskola, och har långt mellan skolan och hemmet, så kan ditt barn ha rätt till skolskjuts. Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts men däremot rätt till så kallad ungdomsbiljett från Skånetrafiken.

Skolskjutsportalen

På skolskjutsportalen hittar du information om skolskjutsbeslut samt hur ditt barns resa är planerad.

Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget så därför behöver du ansöka om skolskjuts inför varje läsår. För ansökningsperioden läsåret 2024 till 2025 är ansökan öppen mellan den 18 mars till den 8 april 2024. För att ditt barn ska bli garanterad skolskjuts vid skolstart är det viktigt att du som är vårdnadshavare skicka in ansökan senast den 8 april. Ansökningar som inkommer under läsåret behandlas löpande med en handläggningstid på upp till 14 dagar.

Om du saknar Bank-id kan ansökan skickas in via blankett. Blanketten hittas via kommunens E-tjänster och blanketter.

För de elever som beviljats skolskjuts meddelas detta via mejl samt på skolskjutsportalen. Då meddelas också färdmedel, eventuell hållplats och tidtabell.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rätt till skolskjuts avgörs av färdvägens längd, trafikförhållande, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet. Ansökan om skolskjuts i Båstads kommun kan endast göras för elever som är folkbokförda i kommunen. Är eleven folkbokförd i en annan kommun behöver du ansöka om skolskjuts i kommunen där eleven är folkbokförd.

I Båstads kommun gäller följande avstånd avseende färdvägens längd:

 • Årskurs F-3, 2 kilometer
 • Årskurs 4-6, 3 kilometer
 • Åårskurs 7-9, 4 kilometer

Vid mätning av färdvägens längd ska mätningen utgå från den kortaste användbara vägen, som eleven kan gå eller cykla, mellan hemmet och den anvisade skolan i det upptagningsområde där eleven är folkbokförd. Skolskjutsberättigad elev kan inte kräva kortare gångavstånd mellan hemmet och tilldelad skolskjutshållplats. Det innebär att en elev i årskurs 7-9 kan ha upp till 4 kilometer till anvisad hållplats.

Skolskjuts beviljas inte mellan hem och fritidshem.

När en elev till separerade vårdnadshavare, med gemensam vårdnad, bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna brukar man tala om växelvis boende. Om båda vårdnadshavarna bor i Båstads kommun har eleven möjlighet att ansöka om skolskjuts från båda vårdnadshavarna, om kraven för skolskjuts är uppfyllda från respektive adress.

Skolskjuts med skolbuss

Båstads kommuns fem skolbussar körs av kommunens skolbussförare. Kommunen upphandlar även efter behov skolbussar från externa leverantörer. Skolbussförarna ansvarar för varsin skolbusslinje.

Skolbussarnas hållplatser och tider är planerade utifrån bland annat elevantal, trafikförhållanden och skolans tider.

Båstads kommun får fritt organisera skolskjutsen i kommunen och i första hand ska den ske med skolbuss eller linjetrafik. Vilket färdsätt den aktuella eleven beviljas avgör kommunen. De olika färdsätten kan i vissa fall också kombineras och vid organisatoriska förändringar kan färdsätt komma att förändras under beslutets giltighet.

 • Buss 1: Telefon: 0706-49 66 40
 • Buss 2: Telefon: 0702-99 87 09
 • Buss 3: Telefon: 0703-31 59 19
 • Buss 4: Telefon: 0722-37 87 53
 • Buss 5: Telefon: 0706-36 50 15

De elever som är beviljade skolskjuts med kommunala skolbussar får ett kort med en QR-kod som används för att checka in och ut på bussarna. Om eleven har en mobiltelefon rekommenderas det att eleven tar en bild på QR-koden och därmed använder sig av bilden vid in- och utcheckning. Detta säkrar också att eleven har sin QR-kod kvar vid eventuell förlust av kortet. Om kortet skulle tappas bort och det inte finns någon kopia på telefon eller liknande ska eleven mejla barnochutbildning@bastad.se för att beställa ett nytt kort.

Tänk på att spara QR-koden ni fått till nästa läsår i fall ni kommer bli beviljad skolskjuts med skolbuss igen.

Skolskjuts med linjetrafik

Årskurs F-6: Skolbiljett

Elever i årskurs F-6 som beviljats skolskjuts med linjetrafik får en skolbiljett för att åka med Skånetrafikens bussar.

Elever kan inte få ett busskort för att till exempel gå på läxhjälp eller stanna kvar på skolan och åka hem senare med kompisar.

Skolbiljetten gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne måndag till fredag till och med den 14 juni 2024. Skolbiljetten gäller även måndag–fredag under skollov (under hela läsåret), även om lovet infaller under röda dagar. För läsåret 2024/2025 kommer skolbiljetten att vara giltig 1 augusti 2024 till och med 13 juni 2025.

Årskurs 7-9: Ungdomsbiljett

Från och med höstterminen 2023 kommer alla ungdomar i högstadieåldern som är folkbokförda i Båstads kommun att få ungdomsbiljett till Skånetrafiken. Biljetten kommer att gälla från och med höstterminen det år då eleven fyller 13 år till och med vårterminen det år då eleven fyller 16 år.

Ungdomsbiljetten används som en del av Båstads kommuns skolskjutsorganisation. Det innebär att de elever i årskurs 7-9 som kan ska i första hand åka linjetrafik till och från skolan. För de elever där passande linjetrafik saknas ska vårdnadshavare ansöka om skolskjuts. Efter att ansökan kommit in görs en prövning om eleven är berättigad till skolskjuts enligt Båstads kommuns skolskjutsreglemente. Därefter kommer handläggare att ta ställning till om den aktuella eleven kan använda sig av linjetrafik eller behöver åka med kommunal skolbuss för att ta sig till och från skolan.

Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt, årets alla dagar.

Borttappat eller skadat busskort

Elever i årskurs F-6 med skolbiljett mejlar till barnochutbildning@bastad.se.

Elever i årskurs 7-9 och gymnasiet med ungdomsbiljett vänder sig till medborgarservice. Nytt kort får man mot en avgift.

Tänk på att spara busskortet efter läsårets slut. Ny biljett laddas på befintligt kort efter beviljad ansökan inför kommande läsår.

Detta gäller för elever som studerar på gymnasiet

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts men däremot rätt till så kallad ungdomsbiljett från Skånetrafiken. Alla ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i Båstads kommun kommer att få biljetten.

Med ungdomsbiljetten kan ungdomar resa fritt dygnet runt i hela Skåne. Ungdomsbiljetten är personlig och får inte lånas ut.

Ungdomsbiljetten gäller från höstterminen det år ungdomen fyller 16 år till och med vårterminen det år ungdomen fyller 19 år.

Om du har ungdomsbiljett och har tillgång till bank-id kan du flytta ditt busskort till Skånetrafikens app.

Tänk på att du som studerar i Halland behöver göra en separat ansökan om skolbiljett till Hallandstrafiken. Ansökningsblanketten hittar du nedan och skickas till medborgarservice på Båstads kommun.

Ordning och trivselregler

Många elever i kommunen åker buss till sin skola. Det är vårt ansvar som vuxna att lära barnen hur man uppträder i trafiken. I skolan får eleverna genomgång av trafiksäkerhet och ordningsregler, hur man uppträder vid hållplatsen, vid av- och påstigning, under färden samt till och från fordonet. Det är även viktigt att vårdnadshavare påminner sina barn om hur man uppträder i trafiken och på bussen. Eftersom tiden i bussen räknas som skoltid gäller samma ordningsregler i bussen som på skolan. Gäller även på Skånetrafikens linjetrafik.

Dessa ordningsregler är till för att skapa en säker trafikmiljö och för att ge elever en god miljö under resan till och från skolan.

Vid hållplats

 • Kom i god tid, minst 5 minuter före avgång.
 • Bär reflex vid mörker.
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att skolbussen har stannat och öppnat dörrarna.
 • Om bussen inte kommit, vänta kvar vid hållplatsen i 15 minuter efter ordinarie avgångstid, därefter ska du gå hem och kontakta din skola.

Påstigning

 • Påstigning sker alltid genom framdörren.
 • Incheckning på bussen sker med QR-kod, på kort eller via telefon.
 • Alla kommer med så vi behöver inte trängas eller knuffas när vi går på bussen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna vilka också får gå på bussen först.

I bussen

 • Det är obligatoriskt med bälte.
 • Vi går lugnt och sitter ner när bussen kör.
 • Placera bagage under sätet.
 • Endast en sittande på varje säte.
 • Du får inte äta eller dricka något i skolbussen.
 • Du får använda mobiltelefon och dyl. utan att störa andra.
 • Skrymmande föremål (skateboard m.m.) endast tillåtna om de ligger packade i väska.

Avstigning

 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har stannat.
 • Alla hinner av så vi tar det lugnt och knuffas inte när vi går av bussen.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
 • Var extra försiktig när du ska korsa vägen.
 • Korsa aldrig vägen förrän bussen har åkt iväg och du har fri sikt.
 • Be föraren om hjälp att gå över vägen om du är osäker.
 • Om du har några frågor kring ordningsreglerna kan du prata med din skolbussförare.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: