Viktigt meddelande1

Ändra marknivå, marklov

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov. I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom detaljplanelagt område behöver du marklov för schaktningar och fyllningar om ingreppet avsevärt ändrar marknivån. Med ”avsevärt” menas oftast att nivån inte får höjas eller sänkas mer än en halvmeter. Detta gäller inte markarbeten som görs i anslutning till ett byggnadsarbete som kräver bygglov. De markarbetena är redan prövade i bygglovet.

Det kan krävas marklov för att fälla vissa träd och skogsplantering, om detta finns inskrivet i detaljplan eller områdesbestämmelser. Det kan till exempel handla om att skydda en allé. För att plantera eller fälla träd på din egen tomt behöver du oftast inget marklov.

Tänk på att vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning. Till exempel om en allé eller en trädrad omfattas av biotopskydd, då måste du ansöka om dispens hos länsstyrelsen.

Ansök om marklov

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

När du ansöker om marklov ska du skicka in följande handlingar:

  • Situationsplan i skala 1:500 där skillnaden mellan befintliga och blivande marknivåer tydligt framgår.
  • Markplaneringsritning och marksektioner som visar hur marken planeras med utfyllnader, schaktningar och andra åtgärder. Här ska också eventuella stödmurar redovisas: Plushöjder för mark och överkant på stödmuren, murens placering samt avstånd från mur till fastighetsgräns ska tydligt framgå.

Avgifter

När du ansöker om marklov får du betala en avgift. Det kostar cirka 1 100 kronor per timme nedlagd tid i ärendet, dock minst cirka 1 500 kronor.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: