Viktigt meddelande1

Slam och latrin

När avloppsvatten renas bildas slam. Slam består av flera olika saker, exempelvis toalettpapper och bajs. Latrin kallas det som samlas i en behållare på ett utedass. Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt.

Beställ slamtömning regelbundet

När tömdes din avloppsanläggning på slam senast? Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har en egen avloppsanläggning behöver anlita slamsugningsbilen regelbundet.

De flesta avloppsanläggningar behöver tömmas på slam minst en gång per år. Anläggningar med hög belastning kan kräva två eller flera tömningar per år för att de ska fungera utan problem. Anläggningar med mindre belastning, till exempel i sommarhus behöver kanske bara tömmas vartannat år.

Du beställer slamtömning hos NSR.

Förbered dig för slamtömning

När slamsugningsbilen tömmer en slamavskiljare sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas vattnet tillbaka i brunnen. Det är viktigt för brunnens funktion att en del av vattnet stannar kvar i brunnen för att behålla rätt bakterieflora, så att nedbrytningsprocessen fungerar på bästa sätt. Slutna tankar töms på hela sitt innehåll. Minireningsverk töms på slammet. Slammet töms sedan på det kommunala avloppsreningsverket där det behandlas.

Inför tömning är det viktigt att du ser till att tömningsstället är väl synligt och lättåtkomligt för slamsugningsbilen. Brunnslocket ska inte heller vara blockerat av något. Slam från egna avlopp räknas som hushållsavfall. Därför är det bara NSR och NSR:s upphandlade entreprenör som får utföra slamtömning i Båstads kommun.

Uppehåll och befrielse i hämtning av slam

Om du ska göra uppehåll i hämtning av slam i en sammanhängande period av minst sex månader för permanentboende och minst ett år för fritidsboende, så kan du ansöka om detta via blanketten. Miljöavdelningen tar ut en avgift för upprättande av dispens på 1 100 kronor.

Förlängt hämtningsintervall av slam

Om avloppsanläggningen används sparsamt kan man ansöka om förlängt hämtningsintervall. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen används så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas för högst fem år i taget. Om du vill ansöka om förlängt hämtningsintervall för slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank gör du det via blanketten.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: