Viktigt meddelande1
Entrébild på nya Strandängsskolan.

Nya Strandängsskolan

Strandängsskolan i Båstad ska renoveras, utvecklas och anpassas till en modern lärmiljö. Skolan, som idag har cirka 545-550 elever, ska efter en ombyggnation rymma 750 elever.

För att göra detta möjligt har kommunen inlett ett samarbete med NCC. Projektet genomförs etappvis i nära dialog med skolan, som kommer vara igång under hela byggtiden. I uppdraget ingår även ombyggnad av trafiksituationen kring skolan samt utemiljön.

Under sommaren 2023 påbörjades arbetet med att renovera skolans matsal. Samtidigt påbörjades även renovering av byggnad G, där mellanstadiet huserar. Detta på grund av vattenskada i samband med skyfallet i augusti förra året då man fick evakuera källarplanet.

Under hösten och vintern 2023 har arbetet fortsatt. Hittills har man bland annat:

  • Byggt en bodetablering vid idrottshallen.
  • Schaktat för nya teknikledningar i mark.
  • Rivit en passage mellan matsal och högstadiet.
  • Byggt provisorisk vägg i matsal mellan bygget och verksamheten.
  • Byggt provisorisk sluss från högstadiet till matsal för en säker gångväg för elever och personal.
  • Utfört tung rivning i del av matsal, där scen och loger tidigare har funnits.
  • Gjutit nytt matsalsgolv.
  • Monterat takstomme i teknikrum.
  • Börjat schakta för dränering av vatten och avlopp.

Under hösten monterades smidespelare och takstolar i matsalen. Samtidigt pågick arbetet med att få upp ytterväggsstommar kring etapp 1.

2019-03-27 beslutade kommunfullmäktige om skolstruktur för norra och södra sidan i Båstads kommun. Utredningen visar att skolorna på den södra sidan, det vill säga Bjäre skola och Förslövs skola, kan ta emot den ökade elevtillväxt som förväntas under de kommande åren.

I analysen av prognoser och elevantal av skolorna på den norra sidan, Strandängsskolan och Östra Karups skola, visade utredningen det motsatta. För att kunna möta det växande elevantalet ska Strandängsskolan renoveras och byggas om under perioden 2023-2025.

Strandängsskolan består idag av flera separata huskroppar. I hus D-H huserar låg- och mellanstadiet och är avskilt från övriga skolan genom både en nivåskillnad och ett byggt plank. I hus B ligger lokaler för högstadiet. I hus C finns kök och en gemensam matsal för hela skolan. Hus A ligger lite mer avskilt och används idag för hemkunskap och viss språkundervisning samt externa hyresgäster.

Olika skisser har tagits fram för hur Strandängsskolan ska byggas om. Verksamheten, arkitekten och kommunen har identifierat en skiss som det mest önskvärda. Skissen bygger på att hus B får en andra våning på alla tre skepp. Skolan ska få en tydlig entré på mitten av byggnaden. Personal ska placeras i ett centralt läge på Strandängsskolan med god överblickbarhet.

Frågor och svar

Ja, i viss mån. Närmst berörda i området kommer att bli informerade.

För att kunna möta ett växande elevantal ska skolan renoveras och byggas om under perioden 2023-2025.

Matsalen kommer att byggas om i etapper. På så sätt kommer det alltid finnas plats för eleverna att äta på skolan. Vissa elever kan också få äta i matsalen på Akademi Båstad Gymnasium.

Nyheter gällande Strandängsskolan

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: