Viktigt meddelande1

Stöd och insatser, LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du tillhöra någon av följande personkretsar:

Personkrets 1

Du som har intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Du som har betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Du som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser enligt LSS

  • Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan få rådgivning och stöd av exempelvis en kurator, arbetsterapeut eller annan expert. De har särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Du betalar inget för stödet som du eller dina närstående får. Du kan bland annat få information om dina rättigheter och om andra stödinsatser i samhället. Du kan också få stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av din funktionsnedsättning.

Du som vill ansöka om Rådgivning och annat personligt stöd ska kontakta Region Skåne, Habilitering och hjälpmedel på telefon 040-33 30 00 eller via Region Skånes webbplats.

  • Personlig assistans

Du som är under 66 år och har en omfattande funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att klara dig själv kan ha rätt till personlig assistans. Du kan exempelvis få hjälp med din personliga hygien, att äta och med att göra olika typer av aktiviteter.

Du väljer själv vem som ska utföra assistansen, till exempel Båstads kommun eller ett privat företag.

Du som har ett mer omfattande behov av personlig assistans kontaktar Försäkringskassan.

  • Ledsagarservice

Du som har en funktionsnedsättning kan få ledsagarservice. Det innebär att en person hjälper och stöttar dig när du deltar i kultur- och fritidsaktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med dig på bio, shoppa eller åka och bada. Du blir beviljad stöd ett antal timmar varje månad.

  • Kontaktperson

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om en kontaktperson att träffa regelbundet. Kontaktpersonen hjälper dig att bryta isolering och stöttar dig att delta i olika aktiviteter. Stödet utgår från dina intressen och behov. Ni kan utföra olika aktiviteter tillsammans som till exempel ta en fika, gå på promenad och spela spel.

  • Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice gör det möjligt för dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning att få avlastning. Syftet är att du ska kunna återhämta dig och få tid att koppla av eller till dina egna aktiviteter på fritiden. Avlösaren tar tillfälligt över omvårdnaden från dig och vistas hos den som har en funktionsnedsättning ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

  • Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har en funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem. Insatsen kan beviljas regelbundet under en kortare eller längre period. Korttidsvistelsen kan ske i en stödfamilj, på ett korttidsboende eller genom lägerverksamhet. Du får möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som anhöriga får möjlighet till avlastning.

  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn är till för dig som har en funktionsnedsättning och som inte längre har rätt till fritids, men som fortfarande har svårt att klara dig själv när föräldrarna arbetar. Korttidstillsyn erbjuds före och efter skolans slut och under studiedagar och lov. Du kan få korttidstillsyn när du har slutat vårterminen det år du fyller 13 år och fram tills att du går ut gymnasiet.

  • Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

Barn och ungdomar som har en svår funktionsnedsättning och som inte kan bo kvar hemma trots stödinsatser kan ansöka om att få bo i ett familjehem eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

  • Bostad med särskild service för vuxna

För dig som är vuxen och har en omfattande funktionsnedsättning finns boende med särskilt stöd. I boendet kan du få stöd och hjälp med till exempel personlig hygien och vardagssysslor i hemmet. Stöd och service utformas utifrån dina behov.

  • Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som har en funktionsnedsättning. Du erbjuds en meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap. Arbetsuppgifterna är anpassade utifrån dina behov, förutsättningar och intressen. Vi erbjuder aktiviteter både enskilt och i grupp. Du får alltid stöd och handledning när du utför dina arbetsuppgifter.

Så här ansöker du om LSS

Du som är över 15 år ansöker själv om stöd enligt LSS. Behöver du hjälp kan din vårdnadshavare, god man eller förvaltare hjälpa dig att ansöka. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om insatser enligt LSS.

Du skickar blanketten till:

Myndighetsenheten
Båstads kommun
269 80 Båstad

När vi har fått in din ansökan utreder en handläggare din situation och dina behov. Handläggaren tar sedan ställning till om du tillhör någon av personkretsarna. Om du tillhör någon av personkretsarna beslutar handläggaren om du har rätt till och behov av de insatser som du har ansökt om. En del personer kan ha rätt till flera insatser samtidigt.

Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Kontakta medborgarservice för mer information om stöd och service enligt LSS.

Individuell plan

Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan. Planen upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän.

Avgifter

Alla LSS-insatser är avgiftsfria. Du betalar för dina levnadsomkostnader så som mat, hyra, fritidsaktiviteter med mera.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: