Viktigt meddelande1

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunens detaljplaner och översiktsplan påverkar hur och vad du får bygga. Översiktsplanen ger riktlinjer för hur samhället ska utvecklas och detaljplaner bestämmer bland annat hur bebyggelse ska se ut.

Översiktsplanen är övergripande och omfattar hela eller delar av kommunen. De är vägledande och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark- och vattenområden.

En detaljplan omfattar ett bestämt område på en plankarta och anger bland annat vad som får byggas inom olika områden och var byggnader får placeras. I första hand är det kommunens tätorter som omfattas av detaljplaner. Detaljplanen blir juridiskt bindande när den har fått laga kraft.

Planläggning styrs av plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Kommunen har ensamrätt på att ta beslut om planläggning.

Planprocessen sker genom en demokratisk process där allmänhet, myndigheter och andra intressenter får möjlighet att lämna synpunkter under planprocessens gång.

Sök efter gällande och pågående detaljplaner i kartan här nedan.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: