Viktigt meddelande1

Tobak

För att få sälja tobaksvaror krävs det att du har ett tillstånd. Du ansöker om försäljningstillstånd hos Båstads kommun. Du behöver också anmäla om du ändrar något i bolaget/verksamheten eller helt slutar att sälja tobak.

Du som ska sälja tobaksvaror behöver ansöka om ett försäljningstillstånd. Du kan ansöka om tillstånd för att sälja till direkt till konsument (detaljhandel), sälja till andra företag (partihandel) eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva.

Med tobak menas alla produkter som innehåller tobak, exempelvis cigaretter, cigariller, cigarrer, piptobak, snus och tuggtobak.

Ett tillstånd för försäljning av tobak gäller bara för det företag (organisationsnummer) som fått tillståndet och för det försäljningsstället (butik) som står angivet i beslutet. Tillståndet kan inte överlämnas till någon annan person, annat bolag eller flyttas med till ett nytt försäljningsställe. Då måste du ansöka om tillstånd på nytt.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd för tobak

Det finns flera krav på dig för att du ska kunna bli beviljad beviljas försäljningstillstånd. Du ska vara både personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Har du skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du inte bedöms som lämplig att ha ett försäljningstillstånd för tobak.

Lämpligheten prövas också hos alla som har ett betydande inflytande i verksamheten. En person med betydande inflytande kan exempelvis vara en ekonomisk intressent, aktieägare, långivare, styrelseledamot eller butikschef.

Regler att följa

Det finns ett antal regler som du måste följa i lagen om tobak och liknande varor.

18-årsgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen, som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.

Motverka langning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon, som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha affischer, större anslag eller annan marknadsföringsåtgärd som kan uppfattas som påträngande inne i butiken. Tänk på att en enstaka affisch eller ett anslag kan vara tillåtet, men att den samlade bilden av din marknadsföring kan göra att den blir påträngande och därmed otillåten.

Du får inte heller göra reklam för tobak genom prissubventioner, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som askkoppar, tändare och paraplyer. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

Det är du som är innehavare av ett tillstånd för tobaksförsäljning som ansvarar för att marknadsföringen är korrekt utformad. Eventuell marknadsföring ska, i möjligaste mån, vara placerad så att den inte är synlig utifrån.

Märkning på förpackningar

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, vilket innebär både en text och bild, samt en allmän varning med texten ”rökning dödar” och informationstexten ”tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen”. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran.

Krav om minsta mängd i förpackningar

Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter). En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt lagen så ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla. När du lämnat in ditt egenkontrollprogram kommer tillståndsenheten göra en bedömning av om det uppfyller lagens krav.

Informera din personal om regler och rutiner

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Ansöka om försäljningstillstånd

Du ansöker om försäljningstillstånd för tobaksvaror via kommunen e-tjänst. Vill du sälja tobak över internet ansöker du om tillstånd i den kommun där företaget har sitt säte.

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan.

Du ska bifoga följande dokument till din ansökan:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Ägarförhållanden. Aktiebok, Handelsbolagsavtal etc. Om aktierna i bolagets ägs av annat bolag ska du skicka in aktieboken även för det bolaget. Det måste framgå vilken fysisk ägare som slutligen äger aktierna.
  • Firmateckningsrätt. Samtliga personer som har rätt att teckna firma ska framgå genom dokumentation. Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas
  • Undertecknat hyreskontrakt eller arrendeavtal. Vid andrahandsuthyrning krävs även ett godkännande från hyresvärden alternativt fastighetsägaren.
  • Beroende på när ni köpt butiken kan vi komma att be er redovisa kostnader för köpet av rörelsen samt finansiering av dessa kostnader.

Förändringar i din verksamhet

Har du redan ett stadigvarande försäljningstillstånd för tobak och vill förändra något i verksamheten ska du anmäla förändringarna till kommunen. Exempel på viktiga förändringar kan vara om du ändrar i ditt egenkontrollprogram, det sker förändringar i bolaget eller du byter kontaktuppgifter.

För att anmäla förändring måste du anmäla om att bli webbkund.

Observera att om din verksamhet ändrar organisationsnummer behöver du ansöka på nytt. Samtidigt avanmäler du din gamla försäljning. Använd blanketterna för anmälan och avanmälan som du hittar i e-tjänsten.

Avsluta försäljning

Om du vill sluta sälja tobaksvaror ska du avanmäla din försäljning. Skicka in avanmälan å snart du bestämt dig för att avsluta försäljningen.

Tillsyn

Kommunen genomför regelbundet tillsyn hos verksamheter som säljer tobaksvaror. Kommunen tar ut en årlig avgift för tillsynen.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: