Viktigt meddelande1

Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Här får du råd om hur du ska gå till väga om du störs av buller.

Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är vanliga källor till buller som kan störa. Buller kan även komma från dina grannar, restauranger eller industrier.

Buller kan leda till hälsopåverkan som sömn­svårigheter, stress och koncentrations­svårigheter. Det finns riktvärden för hur hög ljudnivån får vara i till exempel bostäder.

Hög ljudnivå, musik eller skällande hundar från grannar kan upplevas som störande. Oavsett boendeform får dina grannar inte utsätta dig för allt för mycket buller. Normala ljud som röster, stegljud och brus får du dock tåla i viss omfattning.

Vad kan jag göra?

Prata med grannen som stör. Om det inte hjälper att prata med din granne ska du vända dig till fastighetsägaren. Får du inget gehör kan du kontakta miljöavdelningen.

Båstads kommun ansvarar tillsammans med Trafikverket för att bullernivåerna för vägarna i kommunen inte överskrider de nationella riktvärdena.

Vad kan jag göra?

Vänd dig till den som ansvarar för vägen där du bor. Båstads kommun är ansvarig för de flesta av gatorna i centrala delar av Båstad och Torekov. Alla större vägar samt vägar på landsbygden ansvarar Trafikverket för. Det finns också mindre vägar som enskilda väghållare ansvarar för. Vissa vägar är privata.

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta kommunen. Vi kan ställa krav på att väghållaren vidtar en åtgärd om ljudnivån från trafiken överskrider de nationella riktvärdena.

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. De kan orsaka buller om installationerna inte är tillräckligt bullerdämpade eller om de inte är placerade med hänsyn till dem som bor i närheten.

Vad kan jag göra?

Vänd dig till din fastighetsägare eller hyresvärd. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomål om buller från fläktar.

Om du inte får hjälp av din fastighetsägare eller om ljudet kommer från en annan fastighet kan du vända dig till miljöavdelningen. Om vi bedömer att ljudet är för högt kan fastighetsägaren behöva göra utredning eller vidta åtgärder.

Det är ägaren till fastigheten som det byggs på som ansvarar för att arbetena inte stör närboende mer än nödvändigt.

Vad kan jag göra?

Kontakta ägaren till den fastighet där byggnationen sker.

Om du har kontaktat den som bygger men upplever att det inte blir någon förbättring så kan du kontakta miljöavdelningen.

Eftersom de flesta byggnadsarbeten är tidsbegränsade brukar kommunen normalt inte bedöma renoveringsbuller som en olägenhet. Vid renoveringar som varar under en lång tid kan vi göra en annan bedömning. Då kan den som bygger behöva vidta åtgärder för att begränsa bullret eller förlägga de störande momenten på andra tider.

Du som bor i ett tätbebyggt område får räkna med höga ljudnivåer från tillfälliga arrangemang så länge det inte handlar om en långvarig eller ofta återkommande störning. Buller från arrangemang bedöms generellt som en tillfällig störning eftersom det pågår under en begränsad tid.

Vad kan jag göra?

Du kan vända sig direkt till arrangören och informera om att du störs. Det är arrangören som är ansvarig för att motverka störningar.

Om du har kontaktat arrangören men upplever att det inte blir någon förbättring kan du kontakta miljöavdelningen.

Du som hundägare är enligt reglerna i miljöbalken skyldig att hålla din hund så att den inte orsakar skada eller olägenhet för andra människor. Det innebär bland annat att du inte får låta hunden skälla ihållande under en längre tidsperiod så att den stör grannarna. Att skälla är ett naturligt beteende hos hundar och ett visst mått av hundskall får man som granne tåla.

Vad kan jag göra?

Om du störs av skällande hundar bör du i första hand prata med hundägaren. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljöavdelningen.

Det är viktigt att den som driver verksamheten tar ansvar för att buller inte stör omgivningen.

Vad kan jag göra?

Störs du av musik ska du i första hand prata med den verksamhet som ansvarar för den störande musiken. Då ger du den ansvariga verksamheten en chans att sänka ljudnivån.

Om du vet att flera grannar också störs av verksamheten kan ni tillsammans med er fastighetsägare framföra ett gemensamt klagomål till verksamheten för att visa på att störningen är omfattande.

Om du störs av buller

Om du har problem med buller i din bostad är det i första hand den som orsakar bullret som du ska vända dig till. Om det till exempel är en granne som spelar hög musik – prata med din granne. Om du upplever att du blir störd av buller från en byggarbetsplats ska du kontakta den som är ansvarig för bygget.

Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person så kan du kontakta miljöavdelningen. Tillfälliga störningar är dock inget som kommunen kan hjälpa till med. Vi utreder om störningen kan orsaka en olägenhet, det vill säga påverkar din hälsa eller välbefinnande negativt. Om du är missnöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till länsstyrelsen.

Så här anmäler du

Du anmäler klagomål i vår e-tjänst.

Du kan också kontakta miljöavdelningen via e-post eller genom att ringa medborgarservice.

Miljöavdelningen

Du har möjlighet att lämna klagomål anonymt. Tänk på att vissa ärenden som lämnas anonymt inte går att utreda eftersom Båstads kommun måste kunna kontakta dig för att göra en komplett utredning.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: