Viktigt meddelande1

Naturområden, naturreservat

I Båstads kommun finns härliga naturområden. Många av dem skyddas av naturreservat. Naturreservat skapas för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i framtiden.

Naturreservatet Axelstorps skogar ligger på Hallandsåsens nordvästra sluttning. Området bjuder på en hisnande terräng och vacker utsikt över Sinarpsdalen och Laholmsbukten.

Skogsområdet söder om Axelstorp består av lövträd så som bok på den torra toppen medan det på sankmarken och på sluttningarna finns ask och al. I den branta sluttningen ner mot Sinarpsdalen finns forsande bäckar, bäckraviner och ett vattenfall.

Den fuktiga miljön tillsammans med de grova bokarna, med inslag av döda träd med stickor och stubbar som lämnats kvar, har bidragit till en gynnsam miljö för fåglar, larver och mossa. Förr utnyttjades bäckarnas fallhöjd till kvarnverksamhet och det ser man spår av idag i form av kvarnrännor och dammanläggningar.

Axelstorps skogar ligger ett par kilometer söder om Båstad. Genom reservatet går Axelstorpsslingan som utgår från Båstad. Axelstorpsslingan sammanfaller delvis med Skåneleden som fortsätter söderut mot Grevie.

Bjärekustens naturreservat sträcker sig längs större delen av Bjärehalvön. I norr reser sig urberg som Hovs Hallar och Knösen brant ur havet.

När havet stod som högst efter att landisen drog sig tillbaka, låg hela Bjärekustens naturreservat (utom delar av Hovs Hallar och Knösen) under vatten. Havet drog sig tillbaka i etapper och då bildades de strandvallar vi kan se idag. I reservatet finner du klapperstensstränder och enefälader, utsiktspunkter som Knösen och Skånes största gravhög, Dagshög. Betesdjur har gått här i 5 000 år och spåren efter forntida invånare är många.

Reservatet är mycket lättillgängligt från parkeringsplatser som finns med jämna mellanrum längs med kusten. Skåneleden går genom hela reservatet, från Lervik till Knösen. Badvänliga sandstränder finns i reservatets södra del.

Englandsdal är en sprickdal i ett gammalt utmarkslandskap på kanten av Hallandsåsens nordsluttning, strax sydväst om Norrvikens Trädgårdar. Reservatet erbjuder en storslagen utsikt över Laholmsbukten och södra Hallandskusten.

De högt belägna markerna av Englandsdals naturreservat består av fälader och lövdungar och erbjuder fantastiska vyer över Laholmsbukten och södra Hallandskusten. Genom området rinner en bäckravin som i den norra delen tvärt övergår till en djup sprickdal med upp till 30 meter höga bergsväggar.

Du når naturreservatet från söder med bil från väg 115 mellan Båstad och Torekov. Skylt vid vägen visar norrut mot Elestorp. Skåneleden passerar genom Englandsdal och går från Båstad och Norrvikens trädgårdar i öster till Bjärekusten med Hovs hallar och Torekov i väster.

Reservatet domineras av ett system av grusåsar som sträcker sig i sydväst till nordväst. Att besöka området är som att se inlandsisen smälta. De centrala delarna betas och skiftar mellan öppna marker, enefälad och hagmark. Ytterområdena odlas som åker.

Rullstensåsarna bildades i vattenfyllda tunnlar i kanten av den smältande inlandsisen för cirka 14 000 år sedan. Fornlämningar i form av järnåldersgravar, hålvägar och stenblock med inknackade skålgropar bevisar att människan verkat i naturreservatet i flera tusen år. Även de många stengärdsgårdarna förstärker intrycket av dåtid. På de öppna backarna i väster blommar backsippan rikligt på våren.

Naturreservatet sträcker sig mellan Grevie och Killebäcksstorp sydväst om Grevie och nås lättast via parkeringen i sydväst vid vägen mellan Killebäcksstorp och Ängelsbäck.

Hallands Väderö är ett av Skånes större naturreservat som ligger tre kilometer väster om Torekov ute i Kattegatt. Ön har en mycket speciell och vacker natur.

De naturliga betesmarkerna i kombination med blandningen av ädellövskog med grovstammiga gamla träd, alkärr, öppna kärr och vattensamlingar har gjort att ett mycket rikt djur- och växtliv har utvecklats. Stränderna består av klippor och hällar, viss sand eller strandvegetation och mellan stranden och skogsdungarna breder omfattande busksnår ut sig.

Det finns inga vägar på ön men flera markerade vandringsstigar. I Lotsstugan, på södra delen av ön, finns ett museum där du kan få veta mer om Väderöns historia, djur och natur. Öns café håller också öppet så länge Väderöbåtarna kör i ordinarie trafik.

Till Väderön tar du dig med Väderötrafiken som utgår från hamnen i Torekov. Du kan också ta dig hit med egen båt. Tänk på att kolla sjökortet för information om angöring.

Hallandsås nordsluttning erbjuder en kraftigt kuperad terräng med storslagen utsikt över Laholmsbukten och slättlandet innanför.

Nordsluttningen har flera småbäckar och bäckraviner som skapar skyddande fuktiga miljöer medan den nedersta sluttningen är mycket brant. Nordsluttningen kännetecknas av skogsområden av brutna med åkrar och betesvallar.

Att människan satte sin fot på Hallandsåsen för flera tusentals år sedan vittnar de många fornlämningarna om. Här på nordsluttningen finns gravanläggningar i form av storhögar, rösen, stensättningar samt en domarring. Även stenblock med inristade skålgropar och spår av åkerbruk visar på aktivitet av forntidens människor.

Haralds ängar utgör en av de få kvarvarande resterna av ett traditionellt ängsbruk. Naturreservatet utgörs av ängsmark, öppen betesmark och mer lundartad betesmark. I området växer en mängd arter som är beroende av långvarig hävd.

Haralds ängar ligger på Hallandsåsens sydvästra sluttning strax nordost om Förslöv. Området ligger på gränsen mellan åsens varierande bokskogslandskap och den öppna slätten ut mot havet. I sydöstra kanten av området finns källsprång, vars vatten sipprar ner mot väst och håller en del av ängen ständigt fuktig.

Hålehall har många fina vandringsmöjligheter. Parkeringen ligger nära Friluftsfrämjandets stuga i Hålehall. Du kan välja mellan fyra olika vandringsleder. Under vandringen kommer du att gå genom både bok- och granskog och du kommer att passera våtmarker, små bäckar och mindre raviner. Den blå slingan är lämplig för barnvagn eftersom den mestadels går på skogsvägar i området.

Klarningen är en del av arbetet med att återskapa fler våtmarker för att gynna biologisk mångfald och minska övergödning.

Klarningen beskrivs i olika historiska och litterära sammanhang och finns med på kartor från 1800-talet. Översvämningar av Stensån bildade denna sjö som då kallades Iglasjön. På 1920-talet fördjupades Stensån och sjön försvann.

2002 startade arbetet med att återskapa en våtmark vid Klarningen. En vindkraftsdriven vattenpump gör att vattnet från Stensån cirkulerar genom vårmarken.

Du hittar Klarningen om du kör väg 115 från Båstad till motorvägen. Några hundra meter innan motorvägen, visar en skylt mot en grusväg norrut. Parkera vid fågeltornet.

I lövskogsklädda branter norr om Varegården, ner mot Sinarpsdalen ligger Lyadalen som en tvärgående sprickdal.

Genom Lyadalen forsar Lyabäcken där bergklackar har skapat små vattenfall. Det finns flera fornlämningar i området, främst hittas högar, rösen och skålgropar från bronsåldern. De många stenmurarna visar tydligt gränsen mellan in- och utmark från tiden innan laga skifte.

Lyadalen hittas genom att köra Ängelholmsvägen söderut från Båstad, innan bebyggelsen tar slut sväng vänster in på Lyavägen. Följ sedan vägen till naturreservatskylten syns på höger sida och bäcken porlar nere i dalen.

På Hallandsåsens höjdplatå, 180 meter över havet, ligger rester av det ålderdomliga natur- och kulturlandskap som en gång täckte större delen av åsen. En vandring genom reservatet visar upp den vackra naturen med fäladsmarker, ljunghedar och en av sydvästra Sveriges få högmossar.

Kring Korup ligger minnen från det småskaliga jordbruket kvar. Små åkerlyckor blandas med fäladsmark. Här hittar man stengärdsgårdar, odlngsrösen och topphuggna bokar som påminner oss om dåtidens slit.

På Lya ljunghed skapades det trädlösa hedlandskapet under 1500 och 1600-talet genom att träden höggs ned och betet var intensivt. Man brände på den tiden ljunghedarna med jämna mellanrum för att förbättra betet.

Älemossen, högmossen, består av en kantskog med tall och björk och ett stort öppet mosseplan. Tuvor med kråkbär, tranbär och hjortron blandas med våta sänkor. Det finns en utkiksplattform och en spångad led över Älemossen. Skåneleden passerar genom naturreservatet och går över Älemossens öppna vidder.

Malenskogen planterades i början på 1900-talet för att skydda mot sanderosionen. Efter stormen Gudrun trillade många träd på grund av att skogen inte varit gallrad. Träden har stått för tätt och därmed inte bildad ett kraftigt rotsystem. År 2014 hjälpte elever i årskurs 3-5 till med att plantera 5 000 nya plantor.

Malenskogen är belägen i Båstad. Parkeringsplats finns mer mot stranden vid Havsbadsvägen.

Landskapet på Bjärehalvön är starkt kulturpräglat och de kustnära markerna har troligen betats under tusentals år. Fäladen är en rest av en sådan betesmark som tillhört byn Stora Hult. Marken i reservatet är sandig och vegetationen består till större delen av en torr till frisk gräsmark.

Stora Hults fälad är beläget norr om Vejbystrand, i byn Stora Hult. Den ligger bara ett par hundra meter från havet. Parkeringsplatser finns ner mot stranden vid närbelägna naturreservatet Stora Hults strand.

I naturreservatet finns ett rikt fågelliv. Här häckar flera olika sjöfåglar och har finns också en artrik flora.

Stora Hults strand är beläget strax norr om Vejbystrand, vid byn Stora Hult. Vid reservatet finns en stor parkering.

Naturreservatet Södra Bjärekusten sträcker sig från Torekov till Stora Hult och ligger i en av Sveriges äldsta kulturbygder på gammal utmark.

Under 1600-talet hade Bjärehalvön en omfattande sjöfart och Båstad och Grytehamn (belägen vid Grytskär i den sydligaste delen av naturreservatet) var de viktigaste utförselhamnarna för bland annat ved-, mur- och taktegel. Vid lågvatten kan du se rester av Grytehamn i form av en stenpir som sticker ut i vattnet.

Ett av de finaste fågelskyddsområdena är beläget vid Inre och Yttre Gryteskär mellan Lervik och Ranarp. Området domineras av sträckande och rastande men även av många häckande fåglar.

Täppesås naturreservat ligger på Hallandsåsens nordsluttning och domineras av bokskog. Täppesås omgärdas av det större naturreservatet Hallandsås nordsluttning. De båda reservaten ligger i ett kuperat område.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: