Viktigt meddelande1

Påverka som granne

Som granne har du viss möjlighet att påverka beslut om bygglov. Vid vissa byggen krävs nämligen att du som granne ska få chansen att yttra dig.

Som granne har du ibland rätt att säga vad du tycker i ett bygglovsärende. När du som berörd granne får ge synpunkter på en bygglovsansökan kallas det för grannehörande. Vid ett grannehörande kan du säga vad du anser om bygget, men inte ta beslut i ärendet. Det slutgiltiga beslutet tar alltid miljö- och byggnadsnämnden. Men de ska ta med dina åsikter i beräkningen när de tar beslutet.

I dessa fall får du som granne yttra dig:

  • Om bygget ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, såvida detaljplanen inte anger annat. Om det är en attefallsåtgärd och du inte godkänner bygget måste fastighetsägaren söka bygglov istället.
  • När förslaget avviker från bestämmelserna i en detaljplan eller i områdesbestämmelserna.
  • När det till exempel ska byggas en ny bostad på en plats där det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Vid bygglov för ändrad användning av en byggnad (om inte ändringen har försumbar påverkan för omgivningen).

När du gör ditt yttrande bör du tänka på att bedömningen ska handla om hur stor risken är för störningar, som till exempel skuggning, brandspridning och närhet till fönster med inblick. Det ska inte handla om hur grannen tidigare betett sig.

Vem är berörd granne?

Vilka grannar som är berörda avgörs från fall till fall. När det gäller en byggnads placering i förhållande till tomtgräns (i regel inom 4,5 m) är det närmaste granne till den fastighet där byggnadsåtgärden är tänkt att göras som främst ska höras.

Om det gäller en avvikelse från detaljplan eller områdesbestämmelse blir antalet berörda grannar större. I regel bedöms de boende runt omkring objektet som berörda, ibland även de på andra sidan gatan beroende på vad ansökan gäller.

Att överklaga ett bygglov

Du som berörd granne har rätt att överklaga bygglovet. Har du yttrat dig i samband med ett grannhörande får du beslutet skickat till dig via mejl eller vanlig post. Om du inte har yttrat dig, eller det inte gjorts något grannhörande, så får du meddelande om beslutet via brev. I beslutet eller kungörelsen framgår det hur lång tid du har på dig att skriftlig överklaga beslutet.

Ibland kanske du som granne har synpunkter på ett bygge utan att du har blivit tillfrågad. Men om fastighetsägaren har följt detaljplanen har hen rätt att bygga. Då har du begränsad möjlighet att påverka bygget. Har du inte tidigare blivit informerad om bygglovet kan du överklaga beslutet inom fyra veckor från och med att det har publicerats i nättidningen Post- och Inrikes Tidningar.

Grundtanken är att det är fastighetsägaren själv som ska bestämma kring sin tomt och sitt hus. Men hen bör alltid prata med grannarna när ett bygge planeras för att undvika missförstånd.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: