Viktigt meddelande1

Översiktsplan

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt. Den är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. Den visar också hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande. Men planen ska ge långsiktigt stöd och underlag för kommande beslut till exempel i bygglov och detaljplaner.

Båstads kommuns översiktsplan ÖP2030

Båstad kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2020 och har en tidshorisont till år 2030. Planen utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier. Den fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.

Ta del av översiktsplanen

Översiktsplanen finns att ta del av som interaktiv karta.

Du kan tända och släcka lager för olika hänsyn (som till exempel strandskydd, riksintressen, arkeologi) och även se vilken markanvändning som föreslås i hela kommunen.

Som ett komplement till den digitala planen kan du även ta del av översiktsplanen som pdf. Här hittar du även översiktsplanens tillhörande bilagor.

Bilagor

Fördjupad översiktsplan

Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom en fördjupad översiktsplan.

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan Torekov 2040

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov.

I planen ska kommunen redovisa grunddragen i hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen ska också visa

  • vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen
  • hur kommunen avser tillgodose riksintressen och miljökvalitetsnormer
  • hur kommunen tar hänsyn till nationella och regionala mål
  • planer och program av betydelse för hållbar utveckling samt hur mellankommunala frågor av betydelse för mark- och vattenanvändningen ska hanteras.

Planen ska ange ortens långsiktiga viljeinriktning, utgöra underlag för beslut om planläggning och lov samt ge vägledning för bland annat exploatörer, företag och invånare.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: