Viktigt meddelande1

Detta styr ditt bygglov

Hur, vad och var du får bygga styrs från olika sätt. Plan- och bygglagen är grunden för hur och vad du får bygga. Men var du bor har också betydelse för ditt bygglov.

Plan- och bygglagen

Det är plan- och bygglagen som styr om du behöver söka bygglov, göra en anmälan, söka rivningslov eller marklov.

I vår bygglovsguide kan du läsa om du behöver bygglov eller inte i många vanliga ärenden.

Översiktsplan

Därtill kommer kommunens översiktsplan. Översiktsplanen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Detaljplan

Förutom plan- och bygglagen så spelar det stor roll var du bor. För många områden finns en detaljplan som styr, men det finns områden som inte är detaljplanelagda. Där gäller särskilda regler.

Områden med detaljplan

I detaljplanen kan du se vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre undantag göras.

Sammanhållen bebyggelse

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. Sammanhållen bebyggelse kallar man dessa i plan- och bygglagen.

Utanför område med detaljplan är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Undantagen gäller däremot inte inom sammanhållen bebyggelse. För att avgöra om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan måste det först avgöras om tomten ligger inom sammanhållen bebyggelse.

Områden utan detaljplan

Det finns områden som saknar detaljplan och inte ingår i det som räknas som sammanhållen bebyggelse. Där är bestämmelserna inte lika reglerade som för områden där detaljplaner finns.

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus i ett område utanför sammanhållen bebyggelse är vissa åtgärder undantagna från lov- och anmälningsplikt. Åtgärden får dock inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen tillåter det.

 

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: