Viktigt meddelande1

Elevhälsa och särskilt stöd

Barn- och elevhälsan arbetar för en lärmiljö som barn och elever kan utvecklas positivt i. Målet är att varje barn och elev ska bli bemött med respekt, få känna trygghet och trivas på sin förskola eller skola.

På varje grundskola finns ett elevhälsoteam (EHT). Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagog/speciallärare, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Vid behov kan det även ingå en logoped och studie- och yrkesvägledare.

Du är alltid välkommen att kontakta elevhälsan på din skola, för vårdnadshavare med barn på förskolorna kontaktas barnhälsovården vid behov.

Kontaktuppgifter till förskolor och skolor:

Skolsköterska och skolläkare

God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan även en upplevelse av att vara frisk, kunna hantera livets svårigheter, känna meningsfullhet med tillvaron och känna sig behövd (WHO:s definition av Hälsa).

Vid frågor som rör hälsa kan vårdnadshavare/myndig elev ta kontakt med skolsköterskan som vid behov kontaktar skolläkare.

Elevhälsans medicinska insatser

  • hälsobesök
  • vaccinationer enligt Socialstyrelsens riktlinjer
  • ingå i skolornas elevhälsoteam
  • erbjuda elever möjlighet till enkla sjukvårdsinsatser

Elevhälsans medicinska insats lyder under skollagen samt hälso- och sjukvårdslagen. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och sekretess. All dokumentation sker i digital journal.

Skolpsykolog

Skolpsykologernas uppdrag är att bistå med kunskap och kompetens om barn och ungas utveckling, psykisk hälsa och psykologiska insatser. Skolpsykolog ingår i skolornas elevhälsoteam och elevhälsoarbete.

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar utifrån ett psykosocialt perspektiv för att öka skolans förståelse för elevens hela situation. Skolkuratorn kan ge generella råd och vägledning i många olika frågor, till exempel med:

  • skolans miljö som ska vara trygg för eleverna
  • insatser som riktar sig mot hur det fungerar i grupper och klasser
  • råd och stöd till enskilda elever och deras nätverk
  • att kartlägga och föra fram elevers tankar och behov ur ett psykosocialt perspektiv till skolpersonal och nätverk
  • att vid behov hjälpa vårdnadshavare och barn till kontakt med andra myndigheter
  • konsultation och råd till skolans personal

Skolkuratorn sätter eleven och elevens behov i fokus och kan bland annat hjälpa elever att föra fram sina tankar och behov. Skolkuratorn är kopplad till skolans lokala elevhälsoteam (EHT) där de samarbetar med olika yrkesgrupper från skolan för att hitta lösningar och stötta elever på bästa sätt.

En skolkurator har tystnadsplikt men har, såsom övrig personal i skolan, anmälningsskyldighet till socialtjänsten när barn riskerar att fara illa.

Logoped

Logopeden verkar för att göra lärmiljön språkligt tillgänglig för alla barn i förskolan och grundskolan. Logopeden bidrar med kunskap om tal, språk och kommunikation med målet att skapa förståelse för olika elevers språkliga behov.

Specialpedagog

Lärare med specialpedagogisk kompetens fungerar som stöd i undervisning och bemötande av barn samt unga i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna gör grundläggande pedagogiska kartläggningar tillsammans med annan personal så att förskolan/skolan ska kunna identifiera och analysera orsaker till hinder i undervisnings- och lärandemiljöer.

Specialpedagogen har sitt största uppdrag i att stödja skolan med att anpassa miljö och undervisning så den är tillgänglig för alla elever. Speciallärare har ett större uppdrag att stödja eleven direkt i lärandesituationen. Vid stadieövergångar kan lärare med specialpedagogisk kompetens medverka så att överföring av relevant information ges i syfte att se till barnets/elevens bästa.

Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna att kontakta förskolan/skolan för frågor och funderingar kring lärandesituationen.

I Båstads kommun finns det en specialpedagog med inriktning mot förskola samt en med inriktning mot grundskolan och en specialpedagog med samordningsansvar för anpassad grundskola.

Skoldatatek

Skoldatateket är en länk mellan specialpedagogik och teknik. Här finns kunskap om assisterande teknik så som speciella datorprogram, appar, stavningskontroller, diktering och talsyntes.

Vi vänder oss till skolpersonal och till elever med koncentrationssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter samt deras vårdnadshavare. Även vid andra funktionsnedsättningar kan vi bidra med den kunskap vi har.

Långsam och besvärlig läsning

Om ditt barn har någon form av läshinder, kan han eller hon få hjälp av inlästa böcker, via Inläsningstjänst för läroböcker och/eller via Legimus för skönlitterära böcker. Eleverna får en inloggning och kan lyssna i stället för att själva läsa. Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst, oavsett läsförmåga. Kommunen abonnerar på tjänsten.

Måste mitt barn ha dyslexi för att få tillgång till dessa program?

Nej, ditt barn behöver inga diagnoser eller intyg. Alla elever har rätt att få sina behov tillgodosedda. I Båstads kommun finns assisterande teknik på alla enheter, både till elevdatorer och iPads. Alla elever kan alltså använda dem.

Kontakt

För mer information ska du kontakta ditt barns lärare.

Centrala elevhälsan

Båstads kommun centrala elevhälsa består av olika professioner som arbetar i team, på uppdrag av förskolechefer och rektorer på individ, grupp och organisationsnivå.

Den centrala elevhälsans uppdrag är att ge stöd åt kommunens förskolor och grundskolor i deras arbete med barn och elever som är i behov av särskilt stöd. Vi initierar förebyggande och främjande arbete utifrån kommunövergripande behov. Arbete sker även med att främja förskola och skolans undervisning för att understödja barn/elevers utveckling och lärande.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: