Viktigt meddelande1

Likabehandling och trygghet

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. De ska aldrig behöva utsättas för kränkande behandling varken från andra elever eller från personal på skolan. Detsamma gäller för barn i förskolan.

Kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet” (Skollagen). Kränkande behandling kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska handlingar som slag, sparkar och knuffar, men kan även bestå av utfrysning eller hot. Kränkande behandling kan också förekomma digitalt, till exempel i sociala medier.

Skolan och förskolan har ansvar att se till att barn och elever inte utsätts för kränkande behandling. Det står i skollagen och diskrimineringslagen. I dagligt tal brukar man kalla återkommande kränkningar för mobbning, men det är inte ett begrepp som används i lagstiftningen. Istället används begreppen kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Skolan eller förskolan ska agera direkt

Förskolan och skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får veta att ett barn eller elev känner sig diskriminerad, utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Förskolan eller skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder så att kränkningarna inte fortsätter.

Om du får signaler att ditt barn utsätts kränkande behandling i skolan eller på förskolan ska du prata med läraren, någon annan i personalen eller rektorn på ditt barns förskola eller skola. Det går också bra att vända sig till elevhälsan, till exempel skolsköterskan.

Plan mot kränkande behandling

Förskola och skola har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, genom att både arbeta aktivt för att främja och förebygga alla barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt motverka och agera när det sker kränkande behandling. Hur varje förskola och skola arbetar för att motverka kränkningar finns nedskrivet i deras likabehandlingsplan.

Planen innehåller information om hur förskolan eller skolan aktivt främjar och förebygger alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Planen, som uppdateras varje läsår, ska finnas tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Det är av yttersta vikt att både elever och vårdnadshavare har god kännedom om hur de ska agera om någon utsätts för trakasserier eller kränkande behandling, till vem de kan vända sig och hur förskolan eller skolan kommer att hantera ärenden.

Kontakta förskola eller grundskola

Kontakta din förskola eller skola om du vill ta del av enhetens plan mot kränkande behandling.

Om du upplever att förskolan och skolan inte agerat på en kränkningsanmälan kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål.

Stöd och hjälp

I en jobbig situation kan det vara svårt att veta hur man ska hjälpa sitt barn. Kommunen kan ge olika former av stöd, tveka inte att ta kontakt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: