Viktigt meddelande1

Värmepump

Om du tänker installera en värmepump till din bostad som tar värme från berg, jord-, grund- och ytvatten kan detta påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljöavdelningen. Luftvärmepumpar kräver ingen anmälan.

Att tänka på innan du installerar en värmepump

  • Det är viktigt att din anmälan är fullständigt ifylld och att du lämnar in den i god tid. Anmälan ska göras 30 dagar innan installationen.
  • När du installerar en bergvärmepump kan det finnas tillfällen där vi ställer krav på att borrhålet ska fyllas igen på grund av att det finns risk för att vattnet från olika grundvattenmagasin blandas eller att vatten under tryck (artesiskt vatten) förekommer på platsen.
  • Om din fastighet ligger inom naturskyddat eller strandskyddat område bör du kontrollera med miljöavdelningen eller länsstyrelsen om vad som gäller vid exempelvis grävning.
  • Om din värmepumpsanläggning innehåller mer än 10 kg köldmedium omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering.

Anmälan värmepump

Här är den huvudsakliga informationen som du behöver för att anmäla din värmepump:

  • Uppgifter om värmepumpen: bland annat pumpens uteffekt, köldmedium och koldioxidekvivalenter.
  • Uppgifter om köldbärarvätskan: slanglängd, vätskemängd, fullständigt produktnamn på frostskyddsmedlet och en ritning/skiss över kollektorslangens placering på din fastighet.
  • Om du har bergvärme: information om borrhålets placering markerat på en karta, borrhålets djup och hur överskottsvatten tas om hand. Du behöver även veta produktnamnet på återfyllnadsmaterialet och tekniken om det förekommer krav på att fylla igen borrhålet.
  • Avstånd till grannar: du behöver ta fram avstånden till dina grannars dricksvattenbrunnar och energibrunnar. Dessutom ska du även fylla i om någon av dina grannar har några synpunkter på installationen av din värmepump.
  • Kontaktuppgifter till installatör och borr/grävfirma: du behöver ha kontaktuppgifter till installatören. Du ska även fylla i kontaktuppgifter till borrfirma eller grävfirma.

Det finns krav på både hur installationen ska utformas och på hur den ska dokumenteras. Du som fastighetsägare måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av värmepump. För ett till två borrhål betalar du en fast avgift på 3 300 kronor. För fler än två borrhål tar kommunen ut en handläggningsavgift på 1 100 kronor per timme. För jordvärme betalar du en fast avgift på 3 300 kronor.

Fastighet inom vattenskyddsområde

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du ansöka om tillstånd. Det är inte säkert att du får lov att installera den anläggning du önskar om du bor inom ett vattenskyddsområde. Tänk på att inte börja gräva, borra eller installera någon del av anläggningen innan du har fått ett tillstånd.

Vattenverksamhet

Om du avser att installera en värmepumpsanläggning för grundvattenvärme kan du behöva anmäla åtgärden till länsstyrelsen.

Hallandsåstunneln

Om din fastighet ligger nära Hallandsåstunneln kan det finnas begränsningar för installation av bergvärmepump. Kontakta miljöavdelningen för mer information.

Luftvärmepumpar

Värmepumpar som tar sin värme från luften kräver ingen anmälan eller ansökan. Du som ägare till luftvärmepumpen har dock ett ansvar för att den inte orsakar olägenheter, till exempel bullerstörningar. För att din luftvärmepump ska fungera på ett bra sätt och utan störningar behöver den installeras korrekt och på en lämplig plats.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta miljöavdelningen eller medborgarservice.

Miljöavdelningen

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: