Viktigt meddelande1

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Syftet med förhandsbesked är att du ska kunna få ett bindande besked att det finns möjlighet att bygga på platsen. När du ansöker om förhandsbesked prövar miljö- och byggnadsnämnden om marken är lämplig och om till exempel vatten och avlopp går att lösa. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och berörda grannar får också yttra sig om åtgärden.

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet utanför detaljplanerat område behöver du ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning om ansökan om bygglov görs inom två år. När du har fått ett positivt förhandsbesked kan du gå vidare i processen genom att ansöka om bygglov och stycka av tomten. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

Bygga på jordbruks- eller betesmark

För att du ska få bygga på brukningsvärd jordbruks- eller betesmark måste bebyggelsen vara av väsentligt samhällsintresse. Bebyggelsen ska inte heller kunna placeras på ett mer lämpligt ställe. Enstaka bostäder räknas inte som väsentligt samhällsintresse.

Vilka handlingar behöver jag skicka tillsammans med ansökan?

Du behöver skicka med följande handlingar:

  • Situationsplan skala 1:400. På situationsplanen ska du markera ut var du vill placera din byggnad eller byggnader och var du ska ha infartsväg och uppställning av sopkärl.
  • Redovisning av vilken typ av byggnad eller byggnader du vill uppföra.
  • Foto på platsen och omgivningen.
  • Eventuellt en bullerutredning.

Ansök om förhandsbesked

Du ansöker om förhandsbesked via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice

Tänk på att skicka in alla ritningar och bilagor som vi ber om med en gång.

Avgift för förhandsbesked

Ett förhandsbesked kostar cirka 19 000 kronor.

Eventuella kostnader för grannehörande tillkommer. Kostnaden är densamma om du får avslag på din ansökan. Du betalar för handläggningen av ditt ärende.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: