Viktigt meddelande1

Riva, rivningslov

Om du ska riva en byggnad behöver du nästan alltid anmäla det. Du kan också behöva ansöka om rivningslov.

Anmälan om rivning

Ska du riva en byggnad krävs nästan alltid en anmälan om rivning. Detta gäller även om bara en del av byggnaden ska rivas. Syftet med en anmälan är att säkerställa att allt rivningsmaterial tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

När du gör en anmälan om rivning ska du skicka med en kontrollplan för rivning. Kontrollplanen ska visa hur rivningsmaterialet ska tas om hand.

Rivningslov

Ligger rivningsobjektet inom detaljplanelagt område och kräver bygglov när det byggdes behöver du söka rivningslov. Kräver byggnaden inget bygglov, till exempel en attefallsåtgärd, så räcker det med en rivningsanmälan.

Även vid rivningslov du behöver skicka med en kontrollplan för rivningen.

Du får inte börja riva byggnaden förrän vi har beviljat din ansökan och fått startbesked. Rivningslov gäller i två år från beslutet. Om åtgärden påbörjats inom denna tid gäller lovet i fem år.

Om byggnaden är skyddad i detaljplan eller klassas som kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan din ansökan komma att avslås.

Flytta byggnad

Att flytta en byggnad eller del av byggnad från en plats till en annan räknas också som rivning. Då kan du behöva rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Undantag från rivningsanmälan och rivningslov

Du behöver inte rivningsanmälan eller rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader

  • om rivningen gäller byggnader som man får uppföras utan bygglov, till exempel skärmtak eller friggebodar
  • om rivningen gäller ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring
  • om rivningen gäller byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga
  • komplementbyggnader utanför planlagt område.

Anmäl/ansök om rivning och kontrollplan

Det är viktigt att rivningen genomförs på ett så säkert och ansvarsfullt sätt som möjligt. I den skriftliga anmälan/ansökan måste byggherren beskriva vad det är för typ av rivning, hur den ska genomföras och hur rivningsmaterialet ska tas omhand.

När du ansöker om rivningslov ska du skicka in följande handlingar:

  • Situationsplan eller orienteringskarta där du pekar ut byggnaden som ska rivas
  • Fotografi på byggnadens som ska rivas
  • Kontrollplan för rivning

Du lämnar din anmälan eller ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Avgifter

Du betalar en avgift för handläggningen av din rivningsanmälan eller ansökan om rivningslov.

En rivningsanmälan kostar cirka 6 300 kronor.

En rivningsansökan kostar cirka 12 000 - 32 000 kronor.

Avfall vid rivning

Vid en rivning uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut. Du har också möjlighet att söka dispens från sorteringskravet.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: