Viktigt meddelande1

Bygglovsguide - behövs bygglov?

Vill du bygga ett attefallshus? Eller sätta solceller på taket? Eller kanske bygga en altan? Här hittar du information om du behöver ett bygglov eller inte, hur du ansöker och vilka handlingar du i så fall behöver skicka med.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov om din altan eller terrass ska byggas ihop med huset och inte är högre än 1,8 meter mätt från marken och övriga förutsättningar nedan är uppfyllda.

Förutsättningar:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus, inte en komplementbyggnad.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Golvet på altanen får inte vara högre än 1,8 meter från underliggande mark.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för att bygga en komplementbyggnad eller komplementbostadshus som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver istället anmäla åtgärden.

Bor du utanför detaljplanelagt område och utanför sammanhållen bebyggelse behöver du inte anmäla en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du kan dock behöva anmäla åtgärden på grund av ändring i brandskydd eller vid installation av eldstad.

En fristående komplementbyggnad kan till exempel vara ett förråd, en gäststuga eller ett växthus.

Ett fristående komplementbostadshus kan vara till exempel ett permanent bostadshus eller fritidshus.

Följande krav gäller för attefallsåtgärder för komplementbyggnad och komplementbostadshus:

 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Får vara högst 30 kvadratmeter byggnadsarea.
 • Taknockshöjden får vara högst 4 meter.
 • Huset ska vara fristående.
 • Huset ska placeras i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus.
 • Huset ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Huset ska placeras minst 30 meter från järnväg.
 • Huset får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Kontrollera så att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området.
 • Om det är ett komplementbostadshus, får det inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur huset kommer se ut när huset är färdig.

 • Situationsplan skala 1:400
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Berörda grannars skriftliga godkännande om byggnaden ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter. Alla delägare ska skriva under.
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Hur anmäler jag?

Du anmäler via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Mellan cirka 5 000 -12 600 kronor beroende på användning av byggnaden.

Hur lång tid tar det?

Du får ett beslut i anmälningsärenden inom fyra veckor från dess att du har lämnat in ett komplett ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig

För en attefallsåtgärd kan det krävas en kontrollansvarig. Till exempel om byggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i byggnaden.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en komplementbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen ut så här.

 • Anmälan
 • Startbesked
 • Ansökan om slutbesked/anmälan om färdigställande
 • Slutbesked

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver istället anmäla åtgärden.

Bor du utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte anmäla en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Anmälan krävs dock om åtgärden innebär ändringar i brandskydd, bärande konstruktion, ventilation eller VA samt om du ska installera en kamin.

Följande krav gäller för attefallstillbyggnad:

 • Den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • En- eller tvåbostadshuset får inte ha byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare.
 • Den får ha högst 15 kvadratmeter bruttoarea.
 • Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Den får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Kolla så att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur huset kommer se ut när tillbyggnaden är färdig.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Foto på befintlig byggnad
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Ska tillbyggnaden användas som en del av bostaden så behöver du även lämna in följande handlingar.

 • Konstruktionsritning skala 1:50
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten

Hur anmäler jag?

Du anmäler via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 6 300 kronor beroende på vad för tillbyggnad det är.

Hur lång tid tar det?

Du får ett beslut i anmälningsärenden inom fyra veckor från dess att du har lämnat in ett komplett ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig

För en attefallsåtgärd kan det krävas en kontrollansvarig. Till exempel om byggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad eller om du ska dra in vatten och avlopp i byggnaden.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en tillbyggnad som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen ut så här.

 • Anmälan
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Titta inledningsvis i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Balkong på en- eller tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad i form av balkong på ett en- eller tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Tillbyggnaden måste även följa detaljplanen och får exempelvis inte placeras över prickad mark som inte får bebyggas. Den får heller inte utgöra en väsentlig ändring av byggnadens utseende.

Om tillbyggnaden innebär ingrepp i byggnadens bärande konstruktion eller påverkar exempelvis brandskyddet eller ventilationen i byggnaden så krävs en anmälan. Om ny balkongdörr ska sättas in i fasaden krävs normalt bygglov för fasadändring.

Du behöver söka bygglov om en balkong ska byggas på byggnader inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Balkong på flerbostadshus

Om du ska bygga en balkong på ett flerbostadshus behöver du söka bygglov.

Glasa in befintlig balkong

Vill du glasa in befintlig balkong? Vanligtvis behöver du bygglov för att glasa in din balkong. Se Glasa in en altan eller en balkong.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

I de fall du behöver ansöka om bygglov ska du skicka in följande handlingar. Ritningarna ska redovisa hur huset kommer att se ut när du har byggt klart.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Foto på befintlig byggnad

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 4 100 kronor beroende på storlek på balkongen.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Beroende på storlek och komplexitet på din balkong kan du behöva en kontrollansvarig.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en balkong där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga till ditt hus.

Undantag

 • Om din tillbyggnad ryms inom attefallstillbyggnad krävs inget bygglov. Då behöver du göra en anmälan om attefallstillbyggnad istället. Se Attefallstillbyggnad.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan.

Även om bygglov inte krävs för tillbyggnad så krävs det anmälan om åtgärden innebär ändring i exempelvis bärande konstruktion, brandskydd, ventilation eller VA. Likaså om du ska installera en kamin. Tillbyggnaden ska dessutom alltid vara anpassad till byggnaden och till omgivningen.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur huset kommer se ut när tillbyggnaden är färdig.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Foto på befintlig byggnad

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 6 000 – 40 000 kronor beroende på hur stor din byggnad är.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att bygga till ditt hus.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga till ditt hus ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Tekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplatsbesök
 • Slutsamråd
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram till startbeskedet?

 • Konstruktionsritning
 • Redovisning av tillbyggnadens energianvändning
 • Ritning över ventilation
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Eventuellt färdigställandeskydd

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna är uppfyllda. Om de inte är uppfyllda måste du söka bygglov.

Förutsättningar

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • friggeboden ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15 kvadratmeter i byggnadsarea (tänk på att tak som skjuter ut mer än 500mm från fasaden ska räknas in i byggnadsarea)
 • taknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Byggnaden får placeras närmre gräns mot granne än 4,5 meter om berörd granne tillåter det. Den kan dock aldrig placeras närmre allmän plats än 4,5 meter oavsett om markägaren tillåter det.

Börja med att titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga garage eller carport.

Undantag

 • Om din tillbyggnad ryms inom attefallsåtgärd krävs inget bygglov. Då behöver du göra en anmälan om attefallsåtgärd istället. Se attefallshus, fristående och attefallstillbyggnad.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur garaget eller carporten kommer se ut när det är färdigbyggt.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 5 600 – 8 000 kronor beroende på hur stor din byggnad är.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Behovet av kontrollansvarig beror på komplexiteten och storleken på ditt garage eller carport.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga ett garage eller carport där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram till startbeskedet?

 • Eventuell konstruktionsritning skala 1:50/1:100.
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning om byggnaden placeras närmre en annan byggnad än 8 meter

Tänk på att ett garage med mekanisk port bör vara utrustat med fristående dörr för utrymning i händelse av brand.

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr hur ditt hus får se ut. Planen kan innehålla begränsningar för om och hur du får glasa in din altan eller balkong.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att glasa in din altan eller balkong.

Undantag

Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock bara bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan. Det betyder att du kan glasa in en altan om du inte redan byggt något annat på din tomt.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur inglasningen ser ut när du har byggt klart.

 • Eventuellt situationsplan skala 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Foto på befintlig byggnad
 • Eventuell detaljritning

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 4 000 kronor.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att glasa in din altan eller balkong.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en balkong där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram till startbeskedet?

 • Intyg säkert glas
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut. Om detaljplanen inte tillåter mer än en lägenhet per fastighet så kan man ibland inreda ytterligare en bostad med hjälp av så kallade attefallsåtgärder.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus med stöd av attefallsåtgärder. Du behöver istället anmäla åtgärden. Om det finns stöd för ytterligare en bostad i gällande detaljplan kan du också ansöka om ändringen i ett bygglov.

Bor du utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse behöver du inte lämna en anmälan för att inreda ytterligare en bostad i ett befintligt enbostadshus.

Följande krav gäller för att inreda ytterligare en bostad utan bygglov:

 • inredningen måste ske i ett befintligt enbostadshus
 • den får inte göras i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • den får inte göras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • ta reda på att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur bostaden kommer se ut när huset är färdig.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Eventuell konstruktionsritning skala 1:50
 • Ritningar över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning

Hur anmäler jag?

Du anmäler via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Mellan cirka 9 500 kr till cirka 25 000 kronor beroende på storlek.

Hur lång tid tar det?

Du får ett beslut i anmälningsärenden inom fyra veckor från dess att du har lämnat in ett komplett ärende.

Behöver jag en kontrollansvarig

Ja, du behöver normalt en kontrollansvarig för att inreda ytterligare en bostad.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill inreda ytterligare en bostad i enbostadshus om ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen ut så här.

 • Anmälan
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande / ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte bygglov men du måste göra en anmälan. Om du ska installera en eldstad eller göra ändringar som att installera en kassett i en öppen spis gör du en anmälan.

Du kan behöva bygglov om du ska bygga en ny skorsten och placeringen eller utformning av denna påverkar byggnadens yttre utseende mycket. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst en meter över taktäckningen.

En skorsten som placeras på en byggnad som är särskilt värdefull kräver bygglov. Se Ändra fasad eller tak på ett hus.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa placeringen av kaminen eller eldstaden samt visa placeringen av den nya skorstenen.

Vid installation där det finns en befintlig skorsten

 • Planritning skala 1:100
 • Prestandadeklaration

Vid installation där det behövs en skorsten

 • Planritning skala 1:100
 • Prestandadeklaration
 • Fasadritning skala 1:100

Hur anmäler/ansöker jag?

Du anmäler eller ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 1 600 kronor.

Hur lång tid tar det?

Du får ett beslut i anmälningsärenden inom fyra veckor från dess att du har lämnat in ett komplett ärende. Bygglovsbeslut får du inom tio veckor.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera kamin eller eldstad.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill installera en kamin eller eldstad som inte kräver bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Anmälan
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande
 • Slutbesked

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att för att bygga om ditt kök eller badrum.

Du behöver göra en anmälan om ombyggnaden innebär väsentlig ändring av byggnadens bärande delar, planlösning, ventilation, brandskydd eller vatten och avlopp.

Se till att följa Boverkets byggregler vad gäller tillgänglighet och bostadsutformning när du ändrar din byggnad.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inte något bygglov för laddstolpe eller laddstation för elbil som privatperson.

Börja med att titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr var du får placera murar, plank eller liknande.

Behöver jag bygglov?

Ja, om muren är högre än 1-2 kantstenar, cirka 20 centimeter över lägsta marknivå behöver du normalt bygglov.

För staket krävs inget bygglov. Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig minst 65 procent rakt framifrån och har en högsta höjd om 1,2 meter mätt från den sida där marken är som lägst belägen. Om staketet är högre än 1,2 meter eller tätare än 65 procent genomsiktlighet klassas det som ett plank.

Ett plank kräver normalt alltid bygglov.

Under vissa förutsättningar krävs det dock inte bygglov för att bygga en mur eller ett plank.

Du behöver inte bygglov för

 • nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak – såvida inte spaljén sätts runt hela tomten, då är det per definition ett plank
 • staket i trä, smide, glas eller liknande med en höjd på max 1,2 meter över lägsta marknivå. Konstruktionen ska vara genomsiktlig 65 procent rakt framifrån. Vid utfarter och gatukorsningar får murar, plank och staket inte ha högre höjd än 80 centimeter inom en sikttriangel för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.
 • mur eller stödmur med en höjd på cirka 20 centimeter över lägsta marknivå
 • spaljé som har en luftig konstruktion med genomsiktlighet på minst 80 procent och inte har en avgränsande funktion likt ett plank.

Undantag från krav på bygglov kring uteplats vid en- och tvåbostadshus

Detaljplanerat område

Följande undantag gäller för mur eller plank kring en skyddad uteplats.

 • Muren eller planket får vara max 1,8 meter över lägsta marknivå.
 • Muren eller planket ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du behöver grannars medgivande om du vill placera planket eller muren närmare tomtgränsen.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse

 • Muren eller planket ska placeras i omedelbar anslutning till bostadshuset, det vill säga runt en etablerad trädgård, och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du behöver grannars medgivande om du vill placera planket eller muren närmare tomtgränsen.

Undantag

Du behöver alltid söka bygglov om du vill placera den skyddade uteplatsen närmare än 4,5 meter mot allmän plats såsom gata, park eller cykelväg.

Eftersom flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar vanligen består av bostadshus med fler än två lägenheter kan de oftast inte uppföra bygglovsbefriade åtgärder.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur muren eller planket kommer se ut när det är färdigbyggt.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Fasadritning skala 1:20 eller exempelfoto på utformningen
 • Sektionsritning skala 1:20

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 5 800 kronor för mur eller plank vid enbostadshus.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig om du vill bygga en mur eller ett plank.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en mur eller ett plank ingår de här stegen i bygglovsprocessen:

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att bygga ett nytt hus.

Undantag

 • Om du redan har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt kan det nya huset rymmas inom reglerna för attefallsbyggnad om det är högst 30 kvadratmeter stort. Då behöver du göra en anmälan om attefallsbyggnad istället. Se Attefallsbyggnad.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur huset kommer se ut när huset är färdig.

 • Situationsplan inritad i nybyggnadskarta skala 1:400
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 13 000 – 85 000 kronor beroende på hur stort ditt hus är.

I vissa områden tillkommer även en så kallad planavgift. I områden som planlagts från slutet av 1980-talet betalar du full planavgift, cirka 28 400 kronor. Bygger du på mark som en exploatör redan betalt för kan planavgiften reduceras. Då betalar du cirka 14 200 kronor.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga till ett nytt hus.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en ny bostad där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Tekniskt samråd
 • Startbesked
 • Arbetsplatsbesök
 • Slutsamråd
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram till startbeskedet?

 • Konstruktionsritning
 • Konstruktionsdokumentation
 • Energiberäkning
 • Ritning över värme, ventilation och eventuellt vatten
 • Förslag till kontrollplan
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Färdigställandeskydd

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver inget bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola.

För att det ska räknas som en pergola och spaljé så ska konstruktionen vara så gles att proportionerna blir 80 procent luft och 20 procent material. Konstruktionen får inte vara försedd med tak eller väggar, inte heller i glas. Den får inte heller utgöra en olägenhet för berörda grannar eller medföra försämrad sikt i exempelvis en korsning.

Behöver jag bygglov?

Nej, du behöver normalt inte bygglov för att bygga en pool.

Däremot så kan du behöva söka lov för det du vill bygga runt poolen, som altandäck, mur, plank eller pooltak.

Eventuella bygg- eller marklov

 • Om du vill bygga ett pooltak kan du behöva bygglov. Om takets högsta punkt är 0,9 meter över ursprungliga marknivån behöver du söka bygglov.
 • Om du vill bygga en fristående upphöjd altan kan du behöva bygglov beroende på hur hög den ska bli och var den ska placeras.
 • Om du vill bygga en altan som byggs ihop med ett en- eller tvåbostadshus högre än 1,8 meter från marknivån och/eller längre än 3,6 meter från huvudbyggnaden krävs bygglov. Se Altan eller terrass.
 • Om du vill sätta upp en mur eller plan runt poolen kan du behöva sökea bygglov. Se Mur, plank eller staket.
 • Om du behöver ändra marknivån mer än en halvmeter, till exempel genom schaktning eller fyllning, behöver du marklov.

Byggregler för skydd vid pool

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter. Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den ha ett lås.
 • En presenning eller skyddsnät som täcker poolen. Maskorna i nätet får högst ha 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att sätta upp en skylt eller ändra en befintlig. Utanför område med detaljplan krävs det dock inget bygglov för skyltar men då kan det krävas tillstånd från Länsstyrelsen.

Om du vill placera en skylt längs med en väg utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser då behöver du ansöka om tillstånd hos Trafikverket.

Undantag

Du behöver inte bygglov för:

 • En skylt (inklusive flaggor och vepor) vars area är högst en kvadratmeter.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90).
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300).

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Fasadskylt

 • Situationsplan skala 1:200/1:500
 • Skyltritning skala 1:10
 • Fasadritning skala 1:100.
 • Foto på fasaden skylten ska sitta på
 • Eventuell beskrivning av belysning

Markskylt

 • Situationsplan skala 1:200/1:500
 • Skyltritning skala 1:10
 • Eventuell beskrivning av belysning

Elektronisk skylt

Utöver det som redan angetts ska följande redovisas:

 • En beskrivning av skylten med uppgifter som skyltens innehåll och budskap, ljusstyrka, bildväxlingsfrekvens samt om det är rörliga bilder.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 3 800 kr – 9 500 kronor beroende på hur stor skylten är.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver oftast inte en kontrollansvarig för att sätta upp en skylt.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill sätta upp en skylt där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglov
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ ansökan om slutbesked

Börja med att titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett skärmtak.

Skärmtak kan dock vara bygglovsbefriat under vissa förutsättningar.

Förutsättningar:

 • Det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaken som uppförs utan bygglov får tillsammans vara högst 15 kvadratmeter.
 • Skärmtaket ska anordnas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte grannen medger det.
 • Om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får du inte placera ditt skärmtak närmare den gränsen än 4,5 meter.
 • Det får inte finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse kan du få bygga större än 15 kvadratmeter utan bygglov beroende på hur stor befintlig byggnad är.

Om ditt skärmtak ryms inom reglerna för attefallstillbyggnad kan du få bygga skärmtak på högst 15 kvadratmeter utan bygglov. Sådant skärmtak kräver vaken bygglov eller anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska visa hur skärmtaket kommer att se ut när det är färdigbyggt.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Fasadritning skala 1:100
 • Planritning skala 1:100

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 3 200 – 6 300 kronor beroende på hur stort skärmtaket är.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och kan gå snabbare eller ta längre tid. Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att bygga ett skärmtak.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en balkong ett skärmtak där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande /ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Börja med att titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Inom detaljplanerat område kan du behöva bygglov för att sätta upp solcellspaneler eller solfångare. Detta gäller om byggnadens yttre utseende ändras avsevärt eller om det finns bestämmelser i detaljplanen som reglerar takets utformning med material eller kulör.

Normalt krävs det inte bygglov för solceller på byggnader utanför detaljplanerat område. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser.

Undantag

För att solcellspaneler och solfångare ska vara bygglovsbefriade inom detaljplanerat område ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • De får inte avvika i färg från eventuella bestämmelser i detaljplanen för färg på takmaterialet.
 • Det får inte finnas krav på bygglov för solenergianläggningen enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Om solcellerna kräver bygglov behöver du lämna in ritningar som visar på hur din byggnad kommer att se ut när solcellerna är på plats.

 • Situationsplan skala 1:400 / 1:500
 • Takplansritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Eventuell gavelfasadritning alternativt sektionsritning skala 1:100
 • Foto på byggnaden
 • Snö- och vindlastberäkning från leverantören

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 3 400 kronor.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Normalt behöver du ingen kontrollansvarig för att sätta upp solcellspaneler och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus kan det krävas kontrollansvarig.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du behöver ett bygglov för att sätta upp solcellspaneler så ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglov
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga en takkupa.

Undantag

 • Takkupan ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Då behöver du göra en anmälan om attefallsåtgärd istället.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inte anmäla eller ansöka för att få bygga en takkupa. Om du behöver växla av en takstol för att kunna bygga takkupan så behöver du göra en anmälan om ändring i bärande konstruktion.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • Takkuporna får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor sammanlagt på bostadshuset.
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset.
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • Kontrollera så att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska visa hur huset kommer se ut när takkupan är på plats. Du skickar in samma handlingar, både vid anmälan och ansökan.

 • Situationsplan skala 1:400/1:500
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Foto på befintlig byggnad
 • Konstruktionsritning vid påverkan på bärande konstruktion

Hur anmäler/ansöker jag?

Du anmäler eller ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 3 200 kronor för en anmälan.

Cirka 3 700 kronor för en ansökan.

Hur lång tid tar det?

Du får ett beslut i anmälningsärenden inom fyra veckor från dess att du har lämnat in ett komplett ärende. Bygglovsbeslut får du inom tio veckor.

Behöver jag en kontrollansvarig

Du kan behöva kontrollansvarig beroende på storlek och komplexitet på din takkupa.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga en takkupa som ryms inom reglerna för attefallsåtgärder ser processen ut så här.

 • Anmälan
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Om du vill bygga en takkupa som du behöver ett bygglov för ingår de här stegen i ditt ärende:

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande / ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut. Börja med att titta i detaljplanen.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett uterum.

Undantag

 • Om uterummet ska vara max 15 kvadratmeter i bruttoarea och byggas ihop med bostadshuset så kan det rymmas inom reglerna för attefallstillbyggnad. Då behöver du göra en anmälan om attefallstillbyggnad istället. Se Attefallstillbyggnad.
 • Om uterummet ska vara fristående och max 30 kvadratmeter i byggnadsarea så kan det rymmas inom reglerna för attefallshus. Då behöver du göra en anmälan om attefallshus istället. Se Attefallshus, fristående.
 • Bor du i ett område som ligger utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock inte bygga till mer än 50 procent av befintligt hus. Innebär tillbyggnaden en väsentlig ändring i planlösning, brand, ventilation eller medför en ändring i bärande konstruktion måste du göra en anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur uterummet kommer se ut när det är färdigbyggt. Rita uterummet tillsammans med bostadshuset om de ska byggas ihop. Ritningen ska visa hur allt ser ut när det är färdigbyggt.

 • Situationsplan skala 1:400/1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Foto på befintlig byggnad

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 6 300 kronor vid anmälan.

Cirka 6 000 – 12 000 kronor vid bygglov beroende på hur stort ditt uterum är.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver normalt inte en kontrollansvarig för att bygga ett uterum.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga ett uterum där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • bygglovsbeslut
 • startbesked
 • Anmälan om färdigställande / ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram till startbeskedet?

 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning
 • Intyg säkert glas

Börja med att titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov för att bygga ett växthus eller förråd.

Undantag

 • Om växthuset eller förrådet ska vara max 15 kvadratmeter i byggnadsarea så kan det eventuellt ses som en friggebod. Se Friggebod.
 • Om växthuset eller förrådet ska vara max 30 kvadratmeter i byggnadsarea så kan det rymmas inom reglerna för attefallshus. Då behöver du göra en anmälan om attefallshus istället. Se Attefallshus, fristående.
 • Bor du i ett område som ligger utanför detaljplan och inte ingår i sammanhållen bebyggelse får du bygga max 50 kvadratmeter utan bygglov. Du får dock inte bygga större än 50 procent av befintlig bostad och den nya byggnaden får inte dominera över befintlig bebyggelse. Om åtgärden innebär en väsentlig ändring i brandskydd eller VA måste du göra en anmälan.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur växthuset eller förrådet kommer se ut när det är färdigbyggt.

 • Situationsplan skala 1:400 / 1:500
 • Planritning skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 3 000 – 6 300 kronor beroende på hur stort ditt växthus eller förråd är samt om det uppförs med anmälan eller bygglov.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och kan gå snabbare eller ta längre tid. Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver inte en kontrollansvarig för att bygga ett mindre växthus eller förråd.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill bygga ett växthus eller förråd där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan eller anmälan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande / ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram till startbeskedet?

 • Förslag till kontrollplan
 • Eventuell brandskyddsbeskrivning
 • Eventuellt intyg glassäkerhet

Börja med att titta i detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad du får göra och hur ditt hus får se ut.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver bygglov för att ändra dörrar eller fönster på ditt hus om det innebär en väsentlig ändring av byggnaden eller området.

Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

Undantag

 • Om du byter till en likadan dörr eller likadana fönster.
 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att byta eller sätta in nya fönster.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur huset kommer att se ut när nya dörrar och/eller fönster är på plats.

 • Situationsplan skala 1:500
 • Fasadritning skala 1:100
 • Beskrivning av dörr eller fönster
 • Eventuell detaljritning
 • Foto på befintlig byggnad

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 2 600 – 5 300 kronor beroende på omfattning.

Hur lång tid tar det?

Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Om du vill byta enstaka dörr eller fönster behöver du ingen kontrollansvarig. Ska du däremot sätta in nya större fönsterpartier så kan du behöva en kontrollansvarig.

Kontakta oss om du är osäker.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill ändra dörrar eller fönster där du behöver ett bygglov ingår följande steg i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande / ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Vilka handlingar behöver jag ta fram inför startbeskedet?

I vissa fall måste du ta fram ytterligare handlingar inför startbeskedet. Det gäller till exempel om du ska sätta in nya större fönsterpartier. Du kan behöva ta fram

 • konstruktionsritning skala 1:50
 • förslag till kontrollplan.

Innan du börjar planera – titta i detaljplanen. I detaljplanen kan det finnas bestämmelser för vilka färger, fasad- och takmaterial husen får ha.

Behöver jag bygglov?

Ja, du behöver normalt bygglov om du ändra fasaden eller taket på ett hus om det ändrar husets utseende väsentligt. Det kan till exempel handla om att sätta in fler fönster, ändra material på fasaden eller taket eller ändra färg på huset.

Även en mindre ändring kan anses vara en väsentlig ändring om byggnaden eller bebyggelseområdet är utpekat som särskilt värdefullt.

Om du vill måla om huset i samma kulör eller byta fasadbeklädnaden till samma material behöver du normalt inte bygglov.

Undantag

 • Bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du inget bygglov för att ändra fasad eller tak på ditt hus.

Vilka handlingar behöver jag skicka in?

Ritningarna ska redovisa hur huset kommer se ut när ändringen av fasaden eller taket är färdig.

 • Fasadritning skala 1:100
 • Eventuellt produktblad
 • Foto på byggnaden

Hur ansöker jag?

Du ansöker via vår e-tjänst.

Du kan också kontakta medborgarservice om du inte kan ansöka via vår e-tjänst.

Vad kostar det?

Cirka 2 600 – 5 300 kronor beroende på omfattning.

Hur lång tid tar det?

Varje ärende är unikt och kan gå snabbare eller ta längre tid. Du får ett bygglovsbeslut inom tio veckor från dess att du har lämnat in en fullständig ansökan.

Behöver jag en kontrollansvarig

Nej, du behöver normalt inte en kontrollansvarig för att ändra fasad eller tak på ett hus.

Hur ser processen ut i mitt ärende?

Om du vill ändra fasaden eller taket där du behöver ett bygglov ingår de här stegen i bygglovsprocessen.

 • Ansökan
 • Bygglovsbeslut
 • Startbesked
 • Anmälan om färdigställande/ansökan om slutbesked
 • Slutbesked

Kontakta bygglov

Kontakta oss i första hand via mejl: samhallsbyggnad@bastad.se

Du når oss också via medborgarservice. Bygglovshandläggarna har telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 11-12.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: