Viktigt meddelande1

Stadigvarande serveringstillstånd

Om du har en verksamhet där du planerar att regelbundet servera alkohol behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd, det vill säga ett tillstånd som gäller tills vidare.

Du kan ansöka om stadigvarande tillstånd för att få servera till allmänheten, slutna sällskap, catering eller provsmakning. Exempel på verksamheter som behöver stadigvarande tillstånd är restauranger och cateringföretag som erbjuder alkoholdrycker.

Stadigvarande tillstånd kan sökas för alkoholservering året runt, eller årligen för en viss period. Om du får tillstånd till servering året runt ska du anmäla alla längre uppehåll i verksamheten till kommunens alkoholhandläggare.

Normal serveringstid enligt alkohollagen är mellan klockan 11.00 och 01.00. Du kan ansöka om förlängd serveringstid som längst fram till klockan 03.00 på fredagar, lördagar och dag före helgdag. Då behöver du uppfylla vissa villkor.

Om det är ett bolag ska minst hälften av delägare och nyckelpersoner ha godkänd på Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Alla involverade ska ha goda kunskaper om alkohollagstiftningen.

Handläggningstiden är beräknad till tolv veckor efter att en komplett ansökan har kommit in.

Servering till slutet sällskap

För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha något gemensamt, som exempelvis att de ingår i samma förening eller är kollegor. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten.

Vid själva serveringstillfället ska en deltagarlista över det slutna sällskapet finnas tillgänglig på serveringsstället.

Krav på dig som söker serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla följande krav:

 • Ålder – du måste ha fyllt 20 år.
 • Personlig och ekonomisk lämplighet – du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet.
 • Kunskap – både du som söker tillstånd och andra personer som har betydande inflytande i verksamheten ska ha kunskap i alkohollagstiftningen.

Om du som sökanden tidigare varit inblandad i konkurs kommer en särskild prövning att göras. Prövning av personlig och ekonomisk lämplighet görs för alla personer med betydande inflytande över verksamheten.

Sökande och andra nyckelpersoner måste ha blivit godkända på Folkhälsomyndighetens kunskapsprov. Kunskapsprovet görs på kommunhuset i Båstad efter överenskommelse med alkoholhandläggaren.

Krav på verksamheten

För att få stadigvarande serveringstillstånd måste lokalen och verksamheten uppfylla följande krav:

 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat (både förrätter, huvudrätter och efterrätter) ska serveras under hela tiden som alkohol serveras.
 • Efter klockan 23.00 räcker det att några olika enklare maträtter serveras.
 • Lokalen ska vara brandsäker, ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering och får inte medföra risk för människors hälsa.
 • Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning hos kommunen.
 • Eget kök ska finnas i anslutning till serveringslokalen.

Ansöka om serveringstillstånd

Serveringstillståndet ska sökas av den som driver verksamheten. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Tillståndet är bundet både till personen/bolaget och serveringsstället. Om till exempel restaurangen byter ägare måste den nya ägaren söka nytt tillstånd. Du ansöker alltid om serveringstillstånd i den kommun serveringen ska ske.

Kommunen tar ut en avgift för din ansökan. I samband med din ansökan får du information om hur mycket du ska betala och hur du går till väga. Först när avgiften är betald börjar vi handlägga ditt ärende.

Tänk på att en komplett ansökan leder till en snabbare handläggning.

Checklista vid ansökan

 • Ansökan som du fyller i via kommunens e-tjänst
 • Registreringsbevis för aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.
 • Kopia på aktiebok om sökanden är ett aktiebolag.
 • Om ett aktiebolag ägs av annat aktiebolag krävs aktiebok och registreringsbevis även för detta bolag.
 • Om sökanden är en förening; bifoga styrelseprotokoll och stadgar.
 • Om sökanden är ett aktiebolag; bifoga protokoll från bolagsstämma.
 • Om sökanden är ett handelsbolag; bifoga handelsbolagsavtal. Finns inget avtal vill vi ha besked om detta.
 • Om serveringstillstånd finns i annan kommun, bifoga kopia på tillståndsbevis. Kort beskrivning av företrädares tidigare erfarenhet av restaurangbranschen.
 • Förteckning över delägare som arbetar aktivt i bolaget. Även andra personer som har ett betydande inflytande i rörelsen till exempel platschef, restaurangchef och finansiärer ska redovisas.
 • Meritförteckning, dokumentation på genomfört kunskapsprov, för sökanden och för delägare i bolaget.
 • F-skattebevis, moms och arbetsgivaravgifter eller kopia av skatte- och avgiftsanmälan om företaget är nystartat.
 • Redovisning av inköp eller övertagande av verksamhet.
 • Handlingar som styrker finansieringen. Till exempel kontoutdrag, kvitton eller lånehandlingar. Finansieringen ska vara dokumenterad och spårbar.
 • Preliminär budget som ger en realistisk bild av hur stor försäljning du räknar med första året.
 • Registrering för livsmedelshantering.
 • Hyreskontrakt eller köpekontrakt som visar att du har rätt att använda lokalen.
 • Beskrivning av lokaler och inriktning på verksamheten.
 • Ritningar på hela restauranglokalen, ytan där alkoholserveringen ska ske samt eventuell uteservering. Serveringsytan ska vara tydligt markerad.
 • Matmeny som innehåller förrätter, huvudrätter och efterrätter, samt prissättning.
 • Dryckesmeny som innehåller både alkoholdrycker och alkoholfria alternativ, samt prissättning.

Andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd beroende på vilken verksamhet du ska bedriva. Till exempel behöver du söka tillstånd för livsmedel för att få servera mat. Har du någon form av gasanläggning, till exempel spis eller terassvärmare, behöver du ansöka om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Ska du ha en uteservering kan du behöva ansöka om att använda offentlig plats.

Bra att känna till

 • Under tiden du bygger en ny eller bygger om din serveringslokal kan du ansöka om serveringstillstånd. Tillståndet kan dock inte bli beviljat förrän lokalen är klar i enlighet med vad som anges i ansökan.
 • Om det förekommer störningar inomhus eller på din uteservering kan kommunen villkora ditt tillstånd. Du kan till exempel behöva stänga tidigare, vara tvungen att ha vakt eller enbart ha bordsservering.
 • Det finns restauranger som serverar alkohol som har behov av dörrvakt. Kommunen förespråkar att restaurangen anlitar en vakt som är godkänd och förordnad som ordningsvakt hos Polisen.
 • Du måste ha en godkänd kassaapparat och måste kunna ge ett kvitto till varje kund.
 • Har du frågor kring kassaregister och vilka krav som ställs – kontakta Skatteverket för information.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: