Viktigt meddelande1

Enskilt avlopp

Har du en fastighet i kommunen som inte har tillgång till det kommunala avloppsnätet ansvarar du själv för reningen av avloppsvattnet från fastigheten. I många delar av Båstads kommun saknas kommunalt avlopp. I dessa områden krävs enskilt avlopp som du som fastighetsägare är ansvarig för att ordna.

Har du ett befintligt avlopp som du misstänker är bristfälligt ska du ansöka om ett nytt avlopp. Du ansöker om tillstånd från kommunen om du vill åtgärda en äldre avloppsanläggning eller vill anlägga en ny.

Utsläpp av orenat avlopp

Utsläpp av orenat avlopp medför risk för smittspridning, övergödning och syrebrist i våra hav. Genom att ha en bra avloppsanläggning bidrar du till att människor slipper bli sjuka av sitt dricksvatten och att hav och sjöar blir goda miljöer för bad och fiske. Den som släpper ut avloppsvatten skyldig att se till att det genomgår tillräcklig rening. Med avloppsvatten menas vatten från toalett, bad, disk och tvätt.

Annan toalett än vattentoalett

Om du bor inom detaljplanerat område och vill installera mulltoalett, urinseparerande toalett eller förbränningstoalett ska du ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor före installation. Bor du utanför detaljplanerat område behöver du istället göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Uppgradera en äldre anläggning

Slamavskiljning är det första steget i reningen av avloppsvattnet, men inte någon fullständig avloppsrening. Om du har en äldre anläggning med vattentoalett som bara har en slamavskiljare, är det ett krav att du renar ditt avloppsvatten med ett eller flera efterföljande reningssteg innan vattnet når vattendrag eller grundvatten. I vissa fall kan du även behöva byta ut en trekammarbrunn där slamavskiljningen inte längre fungerar. Kontakta en sakkunnig entreprenör så kan du få hjälp med planering och reparation av din anläggning.

Om du har fått ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från din avloppsanläggning, är det viktigt du planerar så att anläggningen blir åtgärdad innan datumet då förbudet börjar gälla.

Testa statusen på din anläggning

För att undersöka statusen på den avloppsanläggning du har idag, kan du följa en checklista från Avloppsguiden. Äldre anläggningar med en slamavskiljare och en efterföljande sandfilterbrunn beskrivs inte i checklistan. De bedöms som röda avlopp som måste åtgärdas, eftersom de har en mycket begränsad rening av ett avloppsvatten som innehåller WC-vatten.

Läs och tänk klart innan ansökan

Innan du ansöker om tillstånd för att åtgärda en äldre anläggning eller anlägga en ny, behöver du läsa på om olika anläggningstyper och tekniker för avloppsrening. Det ditt ansvar att planera och välja den anläggning som du bedömer passar din fastighets förutsättningar och dina önskemål bäst. Miljöavdelningen rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig avloppsentreprenör.

Så går prövningsprocessen till

Att söka tillstånd för en egen avloppsanläggning är en process i flera steg. Här nedan har vi sammanfattat hur de olika stegen går till i en kort guide.

Från planering till egenkontroll

Läs på och få mer kunskap om olika avloppstekniker för att komma fram till vilken typ av avloppsanläggning som kan passa dig och din fastighet.

När du har bestämt dig är det bra att ta hjälp av en sakkunnig entreprenör för att undersöka marken, göra mätningar och planera anläggningen. Informera även dina grannar om vilka planer du har. För att din ansökningsprocess ska bli enklare är det viktigt att du tar reda på alla uppgifter om din fastighet och närliggande grannars fastigheter som behövs för ansökan.

Du skickar in din ansökan om tillstånd för enskilt avlopp via Båstads kommuns e-tjänst. Logga in med Bank-ID, fyll i alla uppgifter och bifoga de handlingar som behövs i ansökan. Du kan även ta hjälp av entreprenören som kan fylla i ansökan med egen inloggning med Bank-ID.

Båstads kommun handlägger din ansökan inom sex veckor från att den är komplett.

När miljöavdelningen har bedömt att din ansökan är komplett, bokar vi in ett platsbesök med dig på din fastighet. Det är bra om din entreprenör är med vid besöket. Under besöket går vi igenom din ansökan utifrån fastighetens förutsättningar och förhållanden i omgivningen. Om du ska anlägga en markbädd eller infiltrationsanläggning vill vi även se den provgrop som använts i bedömningen.

Om det finns grannar eller andra som kan vara berörda av avloppsanläggningen skickar miljöavdelningen ansökan till dem, så att de har möjlighet att lämna synpunkter. Berörda parter får vanligtvis cirka tre veckor på sig att lämna in synpunkter.

När en inspektör på miljöavdelningen har besökt din fastighet och vi har fått in alla uppgifter som behövs, tar miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om din ansökan. Efter att du har fått ett skriftligt beslut om tillstånd att installera avloppsanläggningen kan du påbörja arbetet. Det tar tre veckor innan tiden för att överklaga beslutet går ut och beslutet vinner laga kraft.

Du och din entreprenör anlägger och installerar avloppsanläggningen. Här är det viktigt att entreprenören har den kunskap som krävs och att arbetet utförs fackmannamässigt. Ni läser beslutet noggrant och ser till att anläggningen utformas enligt det som har redovisats och de villkor som finns i tillståndet.

Det är även viktigt att entreprenören eller du som fastighetsägare dokumenterar arbetet löpande, så att ni kan visa att det har utförts fackmannamässigt rätt. Ni tar foton av de delar och detaljer som är angivna i den kvalitetsförsäkran som följde med miljö- och byggnadsnämndens beslut.

När din avloppsanläggning är färdig ska du skicka in en kvalitetsförsäkran och fotodokumentation från anläggningsarbetet till miljöavdelningen. Vad fotodokumentationen ska visa står i din kvalitetsförsäkran samt i tillståndet. Fyll i blanketten kvalitetsförsäkran som finns som bilaga i tillståndet.

Kvalitetsförsäkran ska fyllas i av den entreprenör som ansvarade för anläggningsarbetet. Du ska sedan skicka fotodokumentation och kvalitetsförsäkran till miljöavdelningen senast 30 dagar efter att anläggningen blev färdig. Kvalitetsförsäkran visar att installationen har gjorts enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut och tillverkarens instruktioner.

När kvalitetsförsäkran är granskad får du ett granskningsintyg. Om det saknas något i redovisade uppgifterna eller dokumentationen behöver det kompletteras.

Kopia skickas till entreprenören och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) som ansvarar för slamtömningen av ditt enskilda avlopp.

För att din nya avloppsanläggning ska uppnå optimal reningskapacitet behöver du regelbundet kontrollera och serva anläggningen. Här finns mer information om hur du sköter om och kontrollerar din avloppsanläggning.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: