Viktigt meddelande1

Köldmedier

Köldmedier innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet. Om du bedriver en verksamhet med frysar, värmepumpar, fläktar och liknande kan du omfattas av lagstiftningen för köldmedier, beroende på hur stor anläggningen är.

Mängden köldmedier anges i ton koldioxidekvivalenter: CO²e. Detta är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt som utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid (CO²). De köldmedier som får användas i dag kallas f-gaser och består av flourerade växthusgaser.

För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning som reglerar hur köldmedier ska hanteras. I denna ställs krav på att du som verksamhetsutövare ska genomföra regelbunden läckagekontroll, anmäla installation, konvertering och skrotning av aggregat samt lämna årsrapport till kommunen.

Du som bedriver en verksamhet och har en köldmedieanläggning som innehåller sammanlagt minst 14 ton CO²e eller mer är du tvungen att göra läckagekontroller varje år och rapportera in resultatet till kommunen. Årsrapport för föregående år skickas in senast 31 mars. Om du är osäker på vad som gäller för din utrustning och anläggning, så kontakta miljöavdelningen.

Miljöavdelningen

Anmälan installation eller skrotning och skicka in årsrapport

Om du skaffar ett köldmedieaggerat är du en ”operatör” enligt EU-förordningen. Enligt reglerna ska du som nyinstallerar eller konverterar (byta köldmedium) ett aggregat med köldmediemängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer:

  • Alltid anlita certifierade kylföretag för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar.
  • Anmäl installation till miljöavdelningen minst en månad innan installation.
  • Skicka in årsrapport för köldmedia till senast den 31 mars varje år.
  • Om aggregat ska skrotas måste en certifierad tekniker anlitas. Det är du som anläggningsägare (operatör) som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöavdelningen. Skrotningen ska även redovisas i kommande årsrapport
  • När en f-gas byts ut, det vill säga konverteras ska information skickas till miljöavdelningen.
  • Om du som operatör säljer eller ta över en kylanläggning ska du anmäla det till miljöavdelningen.

Blankett för årsrapport och skrotningsintyg hittar du hos certifierade kylföretag.

Årlig läckagekontroll

Aggregat med mer än 5 ton CO²e köldmedium ska läckagekontrolleras en eller flera gånger per år (se tabell nedan). Kontrollen ska göras av ett certifierat kylföretag.

Årlig läckagekontroll
Mängd C0²e i aggregatetIntervall för läcksökning*
5<50 tonMinst var 12:e månad
50<500 tonMinst var 6:e månad
500 ton och merMinst var 3:e månad

*Kontrollfrekvens får halveras när ett läckagevarningssystem har installerats för upptäckt av läckage vid anläggningar med minst 5 ton CO²e. Aggregat som innehåller mer än 500 ton måste ha ett system för upptäckt av läckage.

Krav på rapportering

Resultatet från den återkommande läckagekontrollen ska årligen rapporteras till tillsynsmyndigheten om den totala köldmediemängden vid anläggningen är minst 14 ton CO²e. Årsrapporten ska ha kommit fram till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter läckagekontrollerna är utförda. Om rapporten blir försenad eller om du inte utför läckagekontrollerna i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som gjorts på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör som har ansvaret för kontroll och rapportering. Med operatör menas den som ansvarar för att beställa och bekosta läckagekontroll, underhåll/service, skrotning, installation etcetera.

Blankett för årsrapport finns hos certifierade kylserviceföretag. Observera att en kopia av kontrollrapporten även ska behållas i register hos operatören. Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad av operatören. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckning och vilken anläggning rapporten gäller för (till exempel ”Restaurang Skeppet”).

Kontakt

Vi tar emot köldmedia årsrapporten via mejl men du kan också skicka den till:

Båstads kommun
Miljöavdelningen
269 80 Båstad

För kommunens handläggning får du betala en avgift.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: