Bygglov

Det är plan- och bygglagen som är grunden för hur och var du får bygga. Om du vill bygga inom ett område med detaljplan eller inte har också betydelse. Det finns även vissa riktlinjer som påverkar vad du får göra.

Om du ska göra en enklare åtgärd eller har kunskap och erfarenhet av bygglov sedan tidigare så kan du se på våra bygglovssidor vad som gäller. Men tänk på att informationen på en del av sidorna gäller enbart en- och tvåbostadshus.

Bygglov för olika branscher

För att bygga nya butiker, inreda befintliga hus som tidigare varit något annat eller dela upp en butik i flera butiker behöver du söka bygglov. Du behöver också bygglov för att sätta upp skyltar och ändra fasaden.

För att bygga nya kontorshus eller för att bygga till eller ändra fasader på befintliga byggnader behöver du söka bygglov. Samma sak för att inreda byggnader till kontor som tidigare använts till något annat. Det gäller även för att sätta upp skyltar på fasaden krävs bygglov.

Du behöver bygglov för att bygga nya skolor och förskolor eller för att inreda en befintlig lokal till skola eller förskola som tidigare använts till annan verksamhet. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar på fasaden.

För att uppföra nya byggnader, bygga till eller starta en restaurang i en lokal som tidigare använts till något annat behöver du söka bygglov. I vissa fall behövs även bygglov för uteservering. Du behöver även bygglov för att sätta upp skyltar.

Du behöver inget bygglov om du ska bygga om ditt restaurangkök inuti byggnaden och det inte innebär att fasaden ändras. Du behöver dock göra en anmälan för följande åtgärder:

  • Installation eller väsentlig ändring av ventilationen
  • Ändring av bärande konstruktion
  • Ändring av brandskyddet
  • Väsentliga ändringar i vatten och avlopp
  • Installation av fettavskiljare – anmäls till miljöavdelningen

Tips och råd

Skyltar och ljusanordningar

Du som vill måla på fasaden, montera starkare lampor eller strålkastare, eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också oftast söka bygglov. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, utfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning.

Du behöver vanligtvis bygglov för nya eller ändrade parkeringsplatser till en verksamhetslokal.

Tillgänglighet

I bygglovsgranskningen kontrolleras om byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.

Tidsbegränsat bygglov

Vill du placera en kiosk, uteservering, återvinningsstationer eller skyltar på mark som är avsedd för något annat, till exempel parker eller gator? För projekt som inte är permanenta kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.

Andra tillstånd

Tänk på att du även kan behöva andra tillstånd när du startar eller ändrar i en verksamhet. Sådana tillstånd kan exempelvis vara serveringstillstånd, livsmedelstillstånd, polistillstånd eller tillstånd för att nyttja offentlig plats.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: