Viktigt meddelande1

Avfall och återvinning

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för sophämtningen i kommunen. Båstads kommun ansvarar för alla dispensansökningar, till exempel om du vill dela sopkärl med en granne eller ansöka om uppehåll i sophämtningen.

Kontakta NSR om du har frågor om

  • sophämtning
  • utebliven tömning
  • källsortering
  • abonnemang och priser
  • återvinningscentraler.

Återvinningsstationer

På flera platser i Båstads kommun finns obemannade återvinningsstationer som är till för privatpersoner. Här kan du lämna förpackningar av plast, papper, glas eller metall samt tidningar. Återvinningsstationerna sköts av NSR.

Dispens för hämtning av avfall

Du som fastighetsägare kan i vissa fall få dispens från kommunens renhållningsordning.

Du kan ansöka om:

Om din bostad står obebodd under en längre tid kan du ansöka om uppehåll eller befrielse i hämtning av hushållsavfall och slam.

Om avloppsanläggningen används sparsamt kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall. För att få förlängt tömningsintervall krävs att anläggningen används så sparsamt att förlängt tömningsintervall inte påverkar anläggningens funktion negativt. Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön och kan beviljas för högst fem år i taget.

Du som vill kompostera ditt matavfall själv måste anmäla det miljöavdelningen. Det gäller oavsett vilken metod för kompostering du använder.

Du kan ansöka om att få dela kärlen för restavfall och matavfall med till exempel en granne. Rätten att dela gemensam avfallsbehållare gäller i högst fem år.

Nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller, både för
yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. De nya reglerna
innebär att olika sorters avfall sorteras och
förvaras åtskilda redan på platsen för bygget.

Du kan ansöka om dispens när det inte är genomförbart att sortera bygg- eller rivningsavfallet.

Du kan ansöka om befrielse från hämtning av allt hushållsavfall på en fastighet om fastigheten inte är i beboeligt skick (till exempel förfallna bostäder). Befrielse kan beviljas för minst tre och som längst fem år i taget.

Ansökan skickas till

Båstads kommun
Samhällsbyggnad
269 80 Båstad

eller via e-post samhallsbyggnad@bastad.se

Farligt avfall

Alla verksamheter som producerar någon form av farligt avfall – som till exempel elektronik, lysrör, färg och kemikalierester – ska rapportera in uppgifter till ett nationellt register.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: