Viktigt meddelande1

Överklaga beslut

Är du inte är nöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det, antingen genom förvaltningsbesvär eller genom laglighetsprövning.

Överklaga ett beslut som rör dig – förvaltningsbesvär

Om du anser att ett kommunalt beslut som rör dig personligen är felaktigt kan du överklaga det. Ofta kallas den typen av vanliga överklaganden för förvaltningsbesvär.

Överklaga beslut som rör dig själv

När kommunen fattar beslut om dig personligen, till exempel biståndsbeslut eller beslut om bygglov, så är det baserat på en lag. Dessa lagar har ofta särskilda regler om överklagande. Om du anser att ett kommunalt beslut som rör dig personligen är felaktigt kan du överklaga det.

När du får beslutet är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Det kallas för att man får en besvärshänvisning. Du har i regel tre veckor på dig från det datum du fick del av beslutet att överklaga det.

Så här överklagar du ett beslut genom förvaltningsbesvär

Du skickar ditt överklagande till kommunen, som bedömer om det har kommit in i rätt tid. Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid gör kommunen en bedömning om de anser att beslutet är korrekt. Står kommunen fast vid sitt beslut skickar de ärendet vidare till överprövande instans, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Den myndighet som prövar ärendet kan upphäva kommunens beslut och ändra det till ett annat om den anser att kommunen gjort fel.

Hur överklagar jag?

Du måste lämna din överklagan skriftligen till kommunen. Skrivelsen ska vara ställd till överprövande instans, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, men ska skickas till kommunen. I skrivelsen uppger du följande

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du anser att beslutet är oriktigt
  • vilken ändring du vill ha.

Ange alltid namn, personnummer, adress och telefonnummer. Till skrivelsen kan du också bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Laglighetsprövning

Genom laglighetsprövning kan Båstadbor överklaga beslut om man anser att Båstads kommun har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Vid laglighetsprövning görs en prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller ej.

Laglighetsprövning och hur du gör för att överklaga

Alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller betalar kommunalskatt i kommunen har, enligt kommunallagen, rätt att få lagligheten i ett kommunalt beslut prövad genom att överklaga det hos förvaltningsrätten.

Du överklagar ett kommunalt beslut skriftligen till förvaltningsrätten i Malmö. Du måste lämna ditt överklagande senast inom tre veckor från den dagen som kommunen, på den officiella anslagstavlan, meddelat att protokollet var justerat. Din överklagan ska innehålla

  • vilket beslut du vill överklaga
  • vilket eller vilka fel du tycker gjorts.

Ange alltid namn, personnummer, adress och telefonnummer. Till skrivelsen kan du också bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Förvaltningsrättens prövning

För att ett beslut ska kunna överklagas ska det vara fattat av kommunfullmäktige, någon nämnd, något utskott eller av någon tjänsteman med stöd av delegering från en nämnd.

När ett beslut överklagas enligt reglerna i kommunallagen kan domstolen upphäva det överklagade beslutet om

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet avser något som inte är en kommunal angelägenhet
  • det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Om förvaltningsrätten bifaller överklagandet, kan den bara upphäva beslutet, inte ersätta det med ett nytt beslut.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: