Viktigt meddelande1

Hur går det till att fatta beslut?

I kommunen fattas det mängder av beslut. De mest övergripande besluten fattas av kommunfullmäktige. Kommunens olika nämnde och tjänstemän fattar också många beslut.

Vem eller vilka som fattar besluten i Båstads kommun beror på den aktuella frågan eller ärendet.

Kommunfullmäktige fattar beslut av stor vikt

Kommunfullmäktige är de som lägger fast kommunens övergripande inriktning. Detta gör de genom att anta en budget för kommunen och genom att anta policys för hur kommunen ska agera i olika frågor. Kommunfullmäktige fattar också beslut i enskilda ärenden av stor vikt, så som hur nya bostadsområden ska se ut.

Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som är det näst högsta politiska organet i kommunen.

Olika nämnder ansvarar för olika områden

Under kommunstyrelsen finns olika nämnder som har ansvar för olika områden. Det kan till exempel gälla äldreomsorg- eller utbildningsfrågor.

Tjänstepersoner tar vissa beslut

Utöver den politiska organisationen finns en tjänstepersonsorganisation inom kommunen. Det finns en sådan organisation knuten till varje nämnd och till kommunstyrelsen. Tjänstepersonsorganisationen svarar för att ta fram underlag för politikernas beslut, men fattar också en rad beslut själva.

Två olika typer av beslut

Tjänstepersoner fattar två typer av beslut – verkställighetsbeslut och delegationsbeslut. Verkställighetsbesluten handlar om att ta beslut som leder till att genomföra de politiska besluten.

Delegationsbeslut sker på uppdrag av nämnden. Det innebär att tjänstepersoner har fått möjlighet att i nämndens ställe fatta beslut i olika frågor. Det kan till exempel handla om att bevilja bygglov till en enskild person. Detta beslut fattas då på uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden.

Ett ärendes gång

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till kommunen uppstår ett ärende. Varje nämnd måste behandla ärendet enligt vissa regler. Så här går det till när de politiska besluten fattas.

När ärendet har kommit in till kommunen registreras (diarieförs) det och får ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Att ett ärende bereds betyder att tjänsteperson i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet genom exempelvis kartläggningar eller undersökningar. Sedan skriver tjänstepersonen ett förslag till beslutet och skickar ärendet vidare till den politiska organisationen för beslut.

Den aktuella nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige sammanträder och fattar ett beslut i ärendet. När ledamöterna yrkar bifall eller avslag i ärendet säger de att de antingen tycker att förslaget ska genomföras eller inte.

Ibland måste ett ärende beredas i många nämnder och kommunstyrelse för att till slut kunna avgöras i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen eller en nämnd kan även delegera till en tjänsteperson att fatta beslut istället för styrelsen/nämnden.

Efter varje sammanträde skrivs och justeras sammanträdesprotokoll som publiceras på vår digitala officiella anslagstavla.

När protokollet är justerat skickas beslutet, det kallas också expedieras, till berörda förvaltningar som ser till att beslutet genomförs. Sedan är ärendet avslutat och arkiveras.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: