Viktigt meddelande1

Bygglovsprocess

Här får du information om hur bygglovsprocessen går till, från att du ansöker om bygglov till att du har byggt klart och får slutbesked. Bygglovsprocessen kan vara olika omfattande beroende på den åtgärd du vill göra.

Bild över bygglovsprocessen

Innan du söker bygglov finns det en del saker som kan vara bra att ta reda på och förbereda. Krävs bygglov för det som du vill göra? Finns det förutsättningar att få bygga det som du vill och vilka ritningar behöver du lämna in?

Behöver du ansöka om bygglov?

Ett första steg är att ta reda på om du behöver söka bygglov för den åtgärd du vill göra. I vår Bygglovsguide hittar du information om du behöver bygglov eller inte, vilka handlingar du behöver skicka in samt om det krävs en kontrollansvarig.

Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd fastighet utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Finns det förutsättningar att bygga det du vill?

Inför din ansökan behöver du ta reda på om detaljplanen eller översiktsplanen tillåter den åtgärd du vill göra.

Vilka ritningar behöver du lämna in?

Ritningar som du lämnar in tillsammans med din ansökan ska tydligt visa hur det ska se ut när du har byggt färdigt. I Bygglovsguiden har vi sammanställt vilka ritningar du behöver bifoga vid respektive lov eller anmälan. Vi har även sammanställt information kring ritningarna och hur du går till väga för att beställa gamla ritningar.

Rådgivning

Kontakta bygglovsavdelningen om du behöver rådgivning inför din bygglovsansökan.

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument. En pdf-fil för varje ritning eller handling. Du behöver e-legitimation för att använda e-tjänsten.

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kontakta medborgarservice så hjälper de dig vidare.

I Bygglovsguiden har vi sammanställt vilka ritningar du behöver bifoga vid respektive lov eller anmälan.

Tips!
Om din ansökan är digital, korrekt ifylld och med rätt typ av information går ditt ärende snabbare att handlägga.

När ditt ärende är registrerat kan du följa vad som händer via e-tjänsten Mina byggärenden. Du får också information från oss via e-post när

  • ditt ärende är registrerat
  • ditt ärende har fått en handläggare
  • handläggaren har granskat ditt ärende och bedömt om det är komplett eller om du behöver komplettera med något
  • ett beslut har fattats i ditt ärende.

Hur lång tid tar det?

Du får ett beslut i anmälningsärenden inom fyra veckor från dess att du har lämnat in ett komplett ärende. Bygglovsbeslut får du inom tio veckor. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med ytterligare tio veckor.

Avgift för handläggning

Vi debiterar dig en avgift för att handlägga ditt ärende. Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Vi kan behöva höra grannar och andra berörda

Om din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan eller din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kommer dina grannar att få möjlighet att komma med synpunkter. Underrättelsen sker oftast med brev. Är det ett stort antal personer som ska underrättas så kungörs ansökan på kommunens anslagstavla och i ortstidningen.

Vi kan även behöva höra vad andra myndigheter och remissinstanser har att säga innan vi beslutar i ärendet.

När vi granskat ditt ärende och utrett alla förutsättningar så fattar vi ett beslut och meddelar dig.

Kungörelse och överklagande

I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Bygglovsbeslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar.

Är du inte nöjd med ditt beslut har du möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du gör följer med beslutet.

Om ingen överklagar vinner bygglovsbeslutet laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas.

Bygglovet upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år, från dagen då beslutet vann laga kraft.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I ditt bygglovsbeslut står det om det ska hållas ett tekniskt samråd. Du kontaktar oss för att boka tid.

På samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta tillsammans med en byggnadsinspektör från miljö- och byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan och behov av arbetsplatsbesök. Vi går även igenom byggnadens tekniska egenskaper som till exempel ventilation, konstruktion, energi och brandkrav samt tittar på om det behövs ett färdigställandeskydd.

Tekniskt samråd behöver oftast inte hållas i enkla ärenden, där det inte behövs någon kontrollansvarig.

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I enklare ärenden får du oftast ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

I komplexa ärenden eller större projekt får du först startbesked efter att du har lämnat in kompletteringar eller efter att vi har hållit ett tekniskt samråd.

Du kan begära startbesked via vår e-tjänst.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

Efter att ditt bygge varit igång en tid så kommer byggnadsinspektören från byggnadsnämnden ut och besöker byggarbetsplatsen. Antalet besök som ska göras bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

I enklare ärenden så krävs det inget arbetsplatsbesök.

I samband med att byggåtgärden färdigställs så ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått slutbesked.

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Du kan ansöka om slutbesked via vår e-tjänst.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: