Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Det kan bland annat röra sig om utsläpp till mark, luft eller vatten. En miljöfarlig verksamhet behöver du antingen anmäla eller lämna uppgifter om till kommunen.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

I miljöprövningsförordningen klargörs om din verksamhet omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.

Det innebär att du kan behöva söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, alternativt informera miljö- och byggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan minst sex veckor innan start av verksamheten.

Anmäl anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet

Du ska anmäla miljöfarlig verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden om verksamheten omfattas av anmälningsplikt utifrån miljöprövningsförordningen (2013:251).

Om du har frågor i samband med start eller utökning av verksamhet, byggnation, planfrågor, miljöaspekter, tillstånd, grannar med mera så kan du få hjälp genom vår företagslots.

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet har ansvar för att själv planera och kontrollera verksamheten för att förebygga och motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Detta står i miljöbalken (26 kap. 19 §) och gäller för alla verksamheter. Alla ska även kunna visa att de arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och att de har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav.

För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter (C‑ respektive B‑verksamheter) regleras egenkontrollen i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

Klagomål på miljöfarlig verksamhet

Du som har klagomål om buller, fukt, mögel eller annat orsakat av miljöfarlig verksamhet kan anmäla det via kommunens e-tjänst.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: