Viktigt meddelande1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Den leder kommunens verksamhet och har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har även rätt att fatta en del beslut på egen hand. Kommunstyrelsen brukar liknas vid ”kommunens regering”.

Kommunstyrelsens ansvarsområde omfattar bland annat:

 • Näringsliv
 • Gata och park
 • Säkerhet
 • Infrastruktur
 • Måltid
 • Lokalvård
 • Fastigheter
 • Personal och arbetsmiljö
 • Kultur
 • Bibliotek
 • Fritid
 • Folkhälsa

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

 

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

 • Leda och samordna kommunens angelägenheter.
 • Bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
 • Begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen.
 • Lämna förslag till budget och leda budgetarbetet.
 • Ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag.
 • Genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Välkommen att lyssna

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga och hålls i Astrakanen i kommunhuset i Båstad tisdagar klockan 9 om inget annat anges. Alla är välkomna som åhörare, men det är bara de förtroendevalda som får uttala sig eller ställa frågor. Korrekt tid och plats hittar du i respektive kallelse.

Sammanträdestider

 • 9 januari
 • 6 februari
 • 12 mars
 • 16 april
 • 14 maj
 • 12 juni
 • 20 augusti
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 11 december

Kallelse och protokoll

Kallelse och protokoll hittar du i webbdiariet.

Nyheter från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har inrättat tre utskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen. Utskotten består av 5 ledamöter. De tre utskotten är: kommunstyrelsens arbetsutskott, plan- och exploateringsutskott samt kultur- och fritidsutskott.

Utskotten ansvarar för att:

 • Vision, mål och riktlinjer för verksamheten efterföljs.
 • Vara beredande organ i framtagande av planer och policyprogram.
 • Bevaka att budgeten för verksamheten efterföljs. I god tid rapportera avvikelser till ansvarig nämnd.
 • Fördjupa sig i aktuella ärenden inom verksamheten och rapportera till kommunstyrelsen.
 • Vara ett bevakande organ för politiska frågorna inom verksamheten.
 • Genomföra utvärdering/uppföljning på beslut i kommunstyrelsen

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre.

Vi har ingen möjlighet att återkoppla på dina synpunkter.


Senast uppdaterad: