Viktigt meddelande1

Publicerad:

Nytt från kommunfullmäktige – april 2024

På sitt möte i april beslutade kommunfullmäktige bland annat om årsredovisningen för 2023 för Båstads kommun, kulturgaranti för barn och elever samt svar på motion angående förbättrad trafiksituation genom Grevie tätort.

Årsredovisning 2023 för Båstads kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2023.

Efter flera år med goda ekonomiska resultat i kommunsektorn var budgetförutsättningarna utmanande inför 2023. Den ekonomiska situationen i världen påverkar kommunerna. Med anledning av omvärldsläget, behoven i välfärdssektorn och de rådande ekonomiska prognoserna för lågkonjunkturen, beslutade kommunen att anta en budget för 2023 med ett positivt resultat på 5 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet motsvarade 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens långsiktiga mål är att under en tioårsperiod ha ett genomsnittligt resultat på 3 procent. Det ekonomiska resultat 2023 blev bättre än förväntat och uppgår till 22 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet är utifrån förutsättningarna med höga pensionskostnader och räntekostnader samt högre priser för verksamheterna ett bra resultat och motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det positiva resultatet förklaras främst av högre skatteintäkter till följd av en bättre arbetsmarknad än tidigare prognoser. Skatteintäkterna blev 29 miljoner kronor bättre än budgeterat. Budgetföljsamheten har under året efter förutsättningarna varit god.

De tre finansiella målen för 2023 uppfylls avseende resultat, soliditet och självfinansiering av investeringar. Däremot är det en bit kvar till att de långsiktiga finansiella målen uppfylls.

I samband med årsredovisningen följs åtta verksamhetsmål upp som ska bedöma om kommunens verksamhet har uppnått god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Principen för verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Den samlade bedömningen är att kommunen delvis uppnår god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv för 2023. Av de åtta beslutade verksamhetsmålen så bedöms ett vara helt uppfyllt för 2023, medan sex av målen bedöms vara delvis uppfyllda. Ett av målen bedöms inte vara uppfyllt för året.

Kulturgaranti för barn och elever i Båstads kommun

Kommunfullmäktige har godkänt ”Kulturgaranti för barn och elever i Båstads kommun”.

2020 beslutade kommunfullmäktige att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till kulturgaranti för alla barn och elever i Båstads kommun. Garantin skulle gälla barn från förskola till årskurs 9 och innehåll och ekonomi skulle redovisas tydligt.

Syftet med kulturgarantin är att vidga kulturbegreppet och synliggöra de konstnärliga språken som är en del av våra liv och ge gemensamma kulturella upplevelser. En grundläggande ståndpunkt med kulturgarantin är barns och elevers rätt till kultur i de miljöer de vistas i, i sitt dagliga liv. Vidare att kultur och kulturrelaterad pedagogik och aktiviteter samt upplevelser genomsyrar den dagliga verksamheten.

Innehållet i kulturgarantin tas fram läsårsvis i samverkan mellan kulturavdelningen och barn och utbildning och formuleras i dokumentationen "Kultur för lärande". Barn och unga prioriteras i styrdokument på nationell (läroplaner för förskola och skola), regional, delregional och kommunal nivå samt genom att Barnkonventionen har blivit lag.

Svar på motion – förbättra trafiksituationen genom Grevie tätort

Centerpartiet har kommit med en motion där de önskar att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att begränsa hastigheten genom Grevie tätort genom utbyggnad av trafikhinder längs Stålhögavägen. De önskar även att förvaltningen ska utreda alternativ för utökad belysning vid övergångar för fotgängare och cyklister över Stålhögavägen.

Stålhögavägen är en väg som Trafikverket ansvarar för vilket innebär att kommunen har ytterst liten möjlighet att påverka eventuella beslut och val av åtgärder. Teknik och service föreslår att förslaget ska skickas vidare till kommunens kontaktperson på Trafikverket.

Kommunfullmäktige anser därmed att motionen är besvarad.

Ärendelista och protokoll

Detta är bara några av alla ärenden som togs upp på sammanträdet. I diariet för Båstads kommun hittar du hela kommunstyrelsens ärendelista och så småningom även protokollet.

Du kan också titta på hela kommunfullmäktige i efterhand via Youtube.

Senast uppdaterad: