Ritningar för bygglov

Till din lovansökan och anmälan ska du bifoga vissa ritningar. Här beskriver vi de vanligast förekommande ritningarna samt krav vi ställer på dem. Du kan också beställa kartor och gamla ritningar av kommunen.

Vanliga ritningar

Situationsplan

En situationsplan är en ritning över din fastighet som visar både befintliga och nya byggnader. Det ska tydligt framgå vad som är nytt och ändrat. På situationsplanen ska du

 • visa byggnaders storlek och placering
 • redovisa och måttsätta nya byggnader och tillbyggnader
 • ange minst tre mått till fastighetsgräns så att placeringen fixeras
 • föreslå höjd på färdigt golv
 • rita in eventuella murar och plank.

Situationsplanen ska vara baserad på ett aktuellt kartutdrag ur kommunens kartdatabas.

Beställ kartan via följande blankett eller kontakta medborgarservice.

Fasadritning

En fasadritning beskriver hur utsidan på en byggnad kommer att se ut när du byggt färdigt. Skalan på fasadritningen bör vara 1:100.

Det är viktigt att

 • fasadritningen visar samtliga fasader på alla nya byggnader och tillbyggnader
 • en tillbyggnad redovisas tillsammans med befintlig byggnad
 • nuvarande och eventuellt blivande marknivå ritas in hela vägen fram till fastighetsgränsen
 • alla fasader namnges, till exempel ”Fasad mot söder”.

Kontakta medborgarservice för att beställa äldre fasadritningar.

Planritning

En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum, badrum etcetera.

Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och visa hur tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga uppfylls.

Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut. Skalan bör vara 1:100.

Kontakta medborgarservice för att beställa äldre planritningar.

Sektionsritning

En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla:

 • Rumshöjd
 • Färdiga golvnivåer
 • Takvinkel och marknivåer vid entréer
 • Byggnadshöjd och nockhöjd eller totalhöjd beroende på vad gällande detaljplan reglerar

Skalan bör vara 1:100.

Kontakta medborgarservice för att beställa äldre sektionsritningar.

Detaljritning

En detaljritning är en ritning i en stor skala (ofta 1:20 eller 1:10) där man ser detaljerna i en liten del av byggnaden eller projektet. Vid ansökan om bygglov behövs ritningar som beskriver det som ska byggas. En detaljritning kan behövas för att visa en ny takkupa, balkongräcke, med mera.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns.

Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempelritningar

Här följer ett par exempelritningar på vanligt förekommande lovärenden.

Krav på ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara skalenliga. De ska också vara tydliga och endast i svartvitt med tydlig kontrast, utan skuggor och gråtoner. Ritningarna ska lämnas in i pdf-format med en handling per fil alternativt på papper. Tänk på att scannade ritningar ska vara i god upplösning/kvalitet. Fotograferade ritningar godtas inte.

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil, skalstock samt uppgift om vem som är ansvarig för ritningen. Vi ser gärna att ritningarna är markerade med ritningsnummer och datum så att det går att skilja olika versioner från varandra. Alla mått ska vara i millimeter.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: