Så behandlas dina personuppgifter, GDPR

När du är i kontakt med Båstads kommun kan vi behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.

När vi behandlar din personuppgifter värnar vi om din personliga integritet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person, till exempel ett namn, personnummer, kontaktuppgifter, bostadsadress, e-postadress eller IP-adress. Det kan också vara foto eller rörlig bild.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis: samla in, registrera, lagra, lämna ut eller radera.

Personuppgiftsansvar

Inom Båstads kommun är det respektive nämnd eller styrelse som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. De ansvarar för att personuppgifterna behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Rättslig grund för behandlingarna

Att behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen innebär bland annat att det ska finnas stöd i lagen för behandlingen. Det finns sex rättsliga grunder.

  • Samtycke
  • Avtal med den registrerade
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydda grundläggande intresse
  • Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse
  • Intresseavvägning

Anledning att behandla personuppgifter

Båstads kommun måste kunna identifiera den det gäller för att kunna handlägga olika typer av ärenden. Kommunen behöver därför behandla personuppgifter tillexempel vid ansökan om bistånd, bygglov, olika tillstånd med mera. Behandling kan behövas också vid olika typer av avtal, tillexempel anställning, upplåtelser av mark eller bostäder. Personuppgifterna kan även användas för statistik och arkivändamål.

Period för lagring av personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt. Därefter beror det på vad som gäller för arkivering och gallring i allmänna handlingar.

Dina rättigheter som registrerad

Du som har personuppgifter lagrade hos Båstads kommun har rätt att få tillgång till dina uppgifter. Det kan vara för att rätta, radera, flytta eller begränsa användningen av uppgifterna. Det kan också vara för att invända mot behandlingen. Har du gett samtycke kan du när som helst ta tillbaka det.

Du kan begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära att personuppgifter som inte behandlats enligt dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas.

Offentlighetsprincipen

Båstads kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden (till exempel brev, e-post, direktmeddelanden på sociala medier med mera) som skickas till kommunen normalt blir allmänna handlingar. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut vid begäran, efter sekretessprövning i enlighet med lagstiftningen. Regler om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Vill du vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta en tjänsteperson anonymt behöver du kontakt kommunen personligen. På så vis hanterar vi inga personuppgifter.

Sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Båstads kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet).

Du ska aldrig skicka känslig information till kommunen via sociala medier. Kommunen svarar aldrig via sociala medier på frågor som rör individärenden inom till exempel socialtjänst eller barnomsorg.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet. Du kan vända dig till myndigheten om du anser att kommunen har behandlat dina personuppgifter felaktigt.

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!Captcha * (obligatorisk)

Senast uppdaterad: