• Rapportera aktivitetstillfällen för sin grupp
  • Lägga till deltagare på närvarokort
  • Föra in närvaro på närvarokort

Ta kontakt med din föreningsadministratör för att få ett användarnamn och lösenord.

Så här gör du:

Registrera sammankomst

Menyval
Tryck på ”Närvarokort” i den vänstra menyn.

Välj rätt närvarokort
Välj det närvarokort du vill registrera sammankomsten på genom att välja kortet från rullistan (markerat med rött).

Är det första gången du registrerar en sammankomst på detta kort så ska du även välja huvuduppgifterna huvudsaklig aktivitet och huvudsaklig lokal (markerat med blått). Huvudsaklig aktivitet är den aktivitet gruppen oftast utför, exempelvis fotboll/tennis/ridning, och huvudsaklig lokal är den lokal som oftast används. Huvuduppgifterna kan ändras i början av varje period, innan någon aktivitet fyllts i på närvarokortet.

Välj vad ni gjorde och när ni gjorde det
Välj aktivitet och lokal för sammankomsten (det vill säga vad ni gjorde och var ni gjorde det). Finns inte aktiviteten eller lokalen ska ni ta kontakt med er kommunadministratör.

Välj om det var en träning/sammankomst eller en match. Träning/sammankomst är standardalternativet. Det här valet finns i statistiksyfte, främst för idrottsföreningar.

Fyll i datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) och när sammankomsten började samt slutade (TT:MM). Tryck sedan på ”Skapa ny sammankomst”.

Lägg till deltagare på närvarokortet
Nu visas det en lista över alla deltagare och ledare som är kopplade till detta närvarokort. Är det första gången du registrerar en sammankomst på närvarokortet så är deltagarlistan tom.

För att lägga till en ny deltagare på ditt kort så fyller du i personnumret (ÅÅMMDD-NNNN) och trycker på ”Lägg till en ny deltagare”. Finns personen på ett annat närvarokort i er förening så kan du trycka på ”Sök deltagare” och söka efter deltagaren.

Fyll i närvaromarkeringar
Listan över deltagare består av sju kolumner: Förnamn, Efternamn, Födelsenr, Närvarande, Tillf ledare, Dubbelt stöd och Borttag. Du fyller i närvaron genom att kryssa i rutan i kolumnen ”Närvarande”. ”Tillf ledare” kryssar du i om det är en deltagare som agerat som ledare under en sammankomst där ingen ordinarie ledare varit närvarande. ”Borttag” fylls i om du vill ta bort en deltagare från närvarokortet.

Har din förening medlemmar som enligt din kommuns bestämmelser har rätt till ökat aktivitetsbidrag (i listan markerad som ”Dubbelt stöd”) så tar du kontakt med din kommuns kommunadministratör.

Spara
När du har fyllt i närvaron så trycker du på ”SPARA”.

Ändra sammankomst

Menyval
Tryck på ”Närvarokort” i den vänstra menyn. Välj sedan det närvarokort på vilken sammankomsten du vill redigera är registrerad och tryck sedan på ”Ändra aktivitet/Visa PDF”.

Välj rätt period och tillfälle
Välj den period som sammankomsten är registrerad på. Den nuvarande är alltid förvald. Välj sedan den specifika sammankomsten genom att söka på tillfället efter datum och tid i rullisten.

Gör dina ändringar
Gör ändringar på samma sätt som om du registrerade en ny sammankomst. Glöm inte att spara när du är klar.

Lägga till fler ledare på närvarokortet

Menyval
Tryck på ”Ledare” i den vänstra menyn.

Koppla ledaren
Fyll i kortnumret (du ser dina korts nummer listade under ”Ledarens närvarokort”) och ange ledarens användarnamn i textfälten längst ner. Tryck sedan på ”Lägg till ny ledare”.

Kan du inte den andra ledarens användarnamn eller om den andra ledaren inte finns upplagd i Aktivitetskort på nätet så tar du kontakt med din föreningsadministratör.

Dubbelredovisade deltagare
Om en deltagare eller ledare registreras på två eller fler aktiviteter under samma tid så visas en röd pil till höger om personen i deltagarlistan, och hon eller han räknas som frånvarande och således inte bidragsberättigad. Detta gäller för alla krockande aktiviteter.

Det är upp till ledarna själva att ta kontakt med varandra och lösa dessa frågor.

För att häva denna blockering så krävs det att övriga föreningar tar bort närvaromarkeringen för deltagaren, så att personen endast är markerad på en plats.

Så här ser du om du har deltagare som är redovisade på andra närvarokort under samma tidpunkt
Tryck på ”Närvarokort” i den vänstra menyn.

Välj det närvarokort som du vill kontrollera om det finns dubbelredovisade deltagare. Tryck sedan på ”Dubbelredovisade deltagare”.

Välj rätt period
Välj den period som du vill kontrollera. Det dyker nu upp en lista över alla deltagare som är redovisade på två eller flera närvarokort under samma tid och dag.

Det kan vara bra att gå in på denna sida med jämna mellanrum för att se så att ni inte går miste om närvarotillfällen.

Välj personen
Tryck på datumet (längst till vänster) på den person som du vill kolla upp. Du ser nu vilka föreningar, kort och ledare som har den samtidiga närvaromarkeringen, och kan därefter ta kontakt med denna ledare. Kommunadministratörer lämnar inte ut uppgifter som telefonnummer om enskilda individer, använd istället telefonkataloger och föreningarnas kanslier.

Ändra lösenord och övriga uppgifter

Menyval
Tryck på ”Ledare” i den vänstra menyn.

Ändra dina uppgifter
Fyll i ditt nya lösenord i lösenordsfältet och ändra dina övriga uppgifter i övriga fält och tryck på spara.