Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram

Senast ändrad: 24 jan, 2024 | Nyhet

Nu finns förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram utställd på kommunhuset i Båstad och biblioteken i kommunen.

På uppdrag av kommunstyrelsen har Båstads kommun tagit fram ett förslag till ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Programmet anger inriktningen för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för bostäder förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Programmet beskriver också planerade insatser för att nå uppsatta mål. Bostadsförsörjningsprogrammet visar vad kommunen avser göra med det befintliga bostadsbeståndet och hur bostadsplaneringen ser ut.

Programmet har arbetats fram med stöd av nationella, regionala och lokala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen, regionala bostadsmarknadsanalyser samt statistiska underlag över befolkningen och bostadsbeståndet.

Förslag till bostadsförsörjningsprogram med tillhörande bilaga är på samråd mellan den 24 januari och 19 mars 2024. Synpunkter lämnas senast 19 mars. Ange diarienummer B2022-110.

Bilagor:

Bostadsförsörjningsprogram 2024 – Samrådshandling

Bostadsförsörjningsprogram 2024 – Protokoll

Synpunkter skickas skriftligen till:

Click to listen highlighted text!