Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Senast ändrad: 25 aug, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 26 augusti till 5 oktober 2022.

Syftet med planförslaget är att skapa en så kallad blandstad genom en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget möjliggör såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering. Nya gator och gång- och cykelvägar kommer att anläggas inom planområdet.

Här kan du läsa detaljplanen

Click to listen highlighted text!