Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – ändring av detaljplan för del av Karlslundsområdet i Grevie (Grevie 43:3)

Senast ändrad: 9 nov, 2023 | Nyhet

Nu finns ändring av detaljplanen för del av Karlslundsområdet i Grevie (Grevie 43:3) utställd på Grevies bibliotek och kommunhuset i Båstad.

Planområdet omfattar den cirka 16 500 m2 stora fastigheten Grevie 43:3. Huvudsyftet med planändringen är att möjliggöra ett särskilt boende/ vårdboende för äldre. Planändringen innebär att gällande detaljplan, som redan idag medger bostäder i 2 våningar, kompletteras med användningen vård för att möjliggöra ett vårdboende. Den tillåtna byggnadshöjden höjs från 6 till 10 meter. I gengäld förskjuts delar av byggrätten för huvudbyggnader mot söder så att ny bebyggelse placeras längre ifrån befintliga bostadshus. För att tomten ska kunna disponeras på ett mer flexibelt sätt innebär planändringen också att gällande utfartsförbud mot Karlslundsvägen tas bort

Detaljplanen finns utställd under tiden 9 november till 15 december 2023.

Samtliga handlingar finns under detaljplaner under arbete

Click to listen highlighted text!