Click to listen highlighted text!

Bostadsområden, bygg- och vägprojekt

Senast ändrad: 22 sep, 2021

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar i Båstads kommun och varför vi gör det. Det handlar om hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

 

BOSTADSOMRÅDEN

Östra Karup

I Östra Karup finns det idag ett fåtal kommunala tomter till försäljning i området mellan förskolan och Hallandsåsens sluttning. Här kan du köpa en kommunal villatomt från 350 000 kr för de minsta om 600-700 kvm och upp till 360 000 kr för de största tomterna om 1300-1400 kvm. Läs mer om villaområdet i Östra Karup.

Båstad - Vretvägen til Mangårdsvägen

Kommunala villatomter i centrala Båstad planeras på grönområdet i början av Vretvägen och längst in på Ängsvägen. Preliminär tomtförsäljning av de två tomterna som ligger längst upp mot gamla banvallen är i augusti 2022. För de tomter som ligger längst in på Ängsvägen måste infrastrukturen byggas ut med VA etc och försäljningen beräknas bli våren 2023.

Grevie Kyrkby

Kommunen planerar kommunala villatomter vid Grevie kyrka (gamla travbanan). 2021 pågår projektering och i slutet av 2022 kommer kommunen att kunna erbjuda 15-20 kommunala villatomter på området. Tillträde till tomterna blir tidig vår 2023.

Sunnan 10 i Torekov - Etapp 1

Nu bygger Båstads kommun ut etapp 1 av exploateringsområdet Sunnan 10 m fl i Torekovs samhälle för att förbereda för nya bostäder. Utbyggnaden följer detaljplanen för området, med tillhörande utredningar, som antogs 2020.

Det här gör vi:

  • Vi bygger om infrastukturen (gata, va och belysning) så att det med start 2022 kan byggas nya bostäder med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt.
  • Den gamla torgytan får ny beläggning, vattenspegel, växtlighet och belysning.
  • Framför ICA uppdateras ytorna med gångstråk, cykelställ och belysning.
  • Nya parkeringsplatser byggs för besökare till handel och service i området.
  • Det skapas en helt ny parkmiljö för allmänheten i mitten av det befintliga grönområdet..

Under byggtiden kommer det att periodvis vara begränsad framkomlighet i anslutning till området. Entreprenaden har planerats för att orsaka så lite störning som möjligt. Utbyggnaden av allmän platsmark beräknas vara färdig våren 2022.

Dagvattenanläggning placeras i den nya parkmiljön för att säkerställa en ordnad hantering av regnvatten. Återvinningscentralen flyttas temporärt till ett läge i anslutning till exploateringsområdet tills en permanent plats iordningställts.

Vem bygger? Entreprenör är Infrakraft Syd AB. Bjäre Kraft kommer att bygga ut elnät och fiber i området.

 

BYGG- och VÄGPROJEKT

Ombyggnation vid gångtunneln Lyckantorget i Båstad

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att tillsammans med Brännborns Fastigheter göra en ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad.

Båstads kommun har tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen/gångtunneln under Köpmansgatan.

Projektet innbär en ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln. Det kommer även att gäras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet. Etapp 1 genomfördes under 2020 genom anpassning av ramp.

Projektet syftar till att förbättra passage mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö. Projektet kommer att genomföras av Jonas Anläggnings AB med start under september 2021 och beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.

Kontaktperson på Båstads kommun är Ingemar Lundström, ingemar.lundstrom@bastad.se

Vill du se mer bilder om projektet TRYCK HÄR

Hängbro över Örebäcken vid Öresjön i Båstad

Under 2021 planerar Båstads kommun att anlägga en hängbro över Örebäcken där den mynnar ut i Öresjön, Båstad. Öresjön i Båstads tätort är en vacker plats och ett minne från tiden då det bedrevs brytning av kalk i Båstad. För att öka tillgängligheten runt sjön planeras för att anlägga en hängbro vid Örebäckens inlopp till sjön samt mindre åtgärder för att erhålla en promenadstig. Åtgärden bidrar också till att det skapas en genväg för de som bor i området nordväst om sjön och vill gå söderut mot t ex bussförbindelser och handel. Projektet är till viss del finansierat via LONA-bidrag.

Hängbron föreslås anläggas vid den västra delen av Öresjön enligt markering, se karta nedan. Bron anläggs genom att två betongfundament gjuts ner på respektive sida av bäcken. Därefter spänns en hängbro upp med principiellt utförande enligt bild med förankring i betongfundamenten.

Ingreppen är relativt små och det bedöms inte väsentligt påverka naturmiljön. Åtgärden är anmäld till Länsstyrelsen som samråd enligt Miljöbalken och tillstånd har givits för de planerade arbetena.

Under entreprenadtiden kommer arbetsområdet behöva spärras av och viss trafik kommer ske från anslutande vägar. Arbetena kommer att ske under en begränsad tid och syftar till att skapa en mer tillgänglig miljö runt sjön.

Vid frågor, kontakta Johan Mårtensson på Båstads kommun, johan.martensson@bastad.se.

 

 

 

 

 

 

Lite historia om Öresjön Öresjön (eller Kalkan som den också heter i folkmun) är ett gammalt kalkbrott, med inlopp från Örebäcken och utlopp till Stensån. I början av 1900-talet upptäcktes kalklagret på platsen för nuvarande Öresjön. Efterfrågan på ren kalk ökade i Sverige och 1907 bildades Båstads Kalkindustri AB. Man avsåg att tillverka jordbrukskalk och kalksandtegel. Här framställdes ”Vita hästens kalk”, murkalk och kalktegel. Abelinska villan i Norrviken, liksom före detta stiftsgården Buena Vista, är uppförda av detta tegel. Kalk här var i grusform och 1923 byggdes här en fabrik med roterande brännugn. För att driva ugnen och andra maskiner placerades en ångmaskin mitt i fabriken. Från denna leddes kraften ut till varje maskin genom ett stort remsystem. Ångmaskinen ersattes på 1920-talet med motorer, efter att man fått elektricitet. År 1928 uppfördes en ny modern fabrik med eldrift. År 1937 köptes fabriken av Skånska Cement som fortsatte driften under ytterligare 20 år. Bolaget hade otur – 1937 drabbades Båstad av ett skyfall. Örebäcken bröt en ny fåra och fyllde kalkbrottet. Man grävde en annan fåra genom skogen, fram till Stensån och efter en omfattande länspumpning återupptogs arbetet. Men så småningom minskade lönsamheten och 1957 upphörde verksamheten. Vattenpumparna tog bort och sakta men säkert steg vattnet igen och Båstad fick en insjö!

Anläggande av äng i Båstads samhälle

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att omvända en gräsyta till blomsteräng. Båstads kommun har beviljats medel från Lokala naturvårdssatsningen (LONA) för omvandling av gräsyta till blomsteräng vid Forsbergs väg i Båstad. På ytan planteras 3-4 plantor per kvadratmeter av olika ängsblomster fläckvis över hela området. Runt 3 000 plantor kommer att planteras. Det kommer även anläggas några mindre ytor där grässvålen avlägsnas och mager jord påförs varefter ängsfröer sås in.

Efter etablering ska sedan ytan skötas som ängsmark med t ex slåtter och bortförsel av biomassa årligen. För att markera ytan kommer ytterområdet skötas likt idag med slaghack eller gräsklippare. Att etablera en blommande ängsytan kan ta tid, men förhoppningsvis kommer växterna att trivas och blomma inom de närmaste åren. TRYCK HÄR så kan du läsa om vilka örter vi kommer att plantera.

Målsättningen med planerat projekt är att få en blommande äng med varierande flora för ökad biologisk mångfald samt att gynna pollinatörer. Vidare syftar åtgärden till att skapa en varierande och attraktiv rekreationsmiljö samt kunskapsuppbyggnad.

Principskiss äng. Innanför vit avgränsning plantering 3000 ängsplantor. Inom ovaler sådd av ängsfröer. Utanför vid avgränsning skötsel av yta likt idag.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!