Click to listen highlighted text!

Bostadsområden, bygg- och vägprojekt

Senast ändrad: 18 mar, 2021

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar i Båstads kommun och varför vi gör det. Det handlar om hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

 

BOSTADSOMRÅDEN

Östra Karup

I Östra Karup finns det idag ett 20-tal kommunala tomter till försäljning i området mellan förskolan och Hallandsåsens sluttning. Här kan du köpa en kommunal villatomt från 299 000 kr för de minsta om 600-700 kvm och upp till 360 000 kr för de största tomterna om 1300-1400 kvm. Läs mer om villaområdet i Östra Karup.

Båstad - Vretvägen til Mangårdsvägen

Fyra kommunala villatomter i centrala Båstad planeras på grönområdena mellan banvallen och Mangårdsvägen. Detaljplanen är i en tidig fas och förändringar kan ske. Planerad start för tomtförsäljning är år 2021. Mer information om området och tomterna kommer du att finna på kommunens hemsida.

BYGG- och VÄGPROJEKT

Nya bryggor i Torekov

Under hösten 2019 samt vinter och vår 2020 kommer de två befintliga badbryggorna norr om hamnen i Torekov att rivas och ersättas med två nya. Det kommer även att byggas ett tillgänglighetsanpassat bad längs hamnens östra pir. Bryggorna byggs i betong för att kunna stå emot de krafter som följer av stormar och höga havsnivåer.

De befintliga badbryggorna som rivs har haft ett stort underhållsbehov. Deras konstruktion gör också att den kustparallella strömmen hindras. Med de nya bryggorna får man en bättre omsättning i vattnet och mindre påverkan på kusten. För att kunna genomföra projektet har kommunen fått tillstånd av Länsstyrelsen.  Projektet har blivit möjligt tack vare bidrag från Torekovs turist- och badförening.

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet längs Strandpromenaden och viss omledning av gång och cykeltrafiken kommer att ske. Delar av hamnområdet kommer vara avspärrat för byggplatsetablering. Entreprenör är Svensk Sjöentreprenad AB.

Projektet beräknas bli färdigställt lagom till sommaren 2020. Välkomna att provbada då!

Se även vad Torekovs Turistbyrå skriver om byggprojektet här!

NSVA - Hemmeslöv, Ekorrvägen etapp 1

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA renovera VA-ledningarna i Ekorrvägen samt anlägga en dagvattenledning. Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2020.

På Ekorrvägen finns det idag gamla ledningar för vatten och spillvatten (avloppsvatten från t ex toalett, bad och disk). Vattenledningen i Ekorrvägen har haft ett antal läckor genom åren och är anledningen till detta planerade arbete. I samband med att befintlig vatten- och spillvattenledning byts ut i gatan kommer NSVA samtidigt anlägga en ny dagvattenledning i gatan. Dagvatten är regn- och smältvatten från t ex tak och gator. Dagvattenledningen kommer dock inte att vara i bruk förrän det byggts ut dagvattenledningar för hela Rivieraområdet, vilket dock kommer ta många år. Detta VA-arbete är ett steg i utbyggnaden av kommunala dagvattenledningar för Rivieraområdet.

Arbetet innebär att nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten förläggs i Ekorrvägen. Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera inte dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010-4909700.

 

 

NSVA - VA-utbyggnad Lyavägen Båstad

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019. Information har gått ut till berörda fastighetsägare. Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart:2019-11-29.

Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant sluttning på östra sidan av den gamla banvallen. Banvallen togs ur bruk för spårbunden trafik 2015. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten Idrottsplatsens vattenskyddsområde. Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten men har enskilda avlopp. De flesta av avloppsanläggningarna lever inte upp till de reduktionskrav som ställs på enskilda avloppsanläggningar. Det kuperade läget och bergförekomst gör det relativt problematiskt och kostsamt att bygga ut kommunalt spillvatten. Det ringa avståndet till VA-nätet och de bristfälliga enskilda avloppen i närheten av vattenskyddsområdet motiverar en kommunal utbyggnad.

Utbyggnaden innebär att spillvattnet från berörda fastigheter i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för den enskilda avloppsanläggning som fastigheterna har idag. Anslutningen till spillvattenätet kommer att vara obligatorisk och förenas med en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften fastställs av kommunfullmäktige i Båstad. Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder i respektive kommun genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter.  

Anläggande av vandringsslinga runt Öresjön

I vår kommer vi att arbeta med att tillgängliggöra Öresjön i Båstad på ett inbjudande sätt. Detta görs genom att bredda och komplettera den nuvarande vandringsslingan så att den går runt hela sjön och blir då 900 m lång. Vi ska även även montera upp ny övergång (en hängbro som är ca 25 m lång och går 6-8 m över bäcken) vid Örebäcken. Dessutom ska det kompletteras med några bänkar med bord och två grillplatser samt en nedgång till två flytbryggor där besökare kan stå och fiska. Detta är ett Lona projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen i Skåne.

Lite historia om Öresjön Öresjön (eller Kalkan som den också heter i folkmun) är ett gammalt kalkbrott, med inlopp från Örebäcken och utlopp till Stensån. I början av 1900-talet upptäcktes kalklagret på platsen för nuvarande Öresjön. Efterfrågan på ren kalk ökade i Sverige och 1907 bildades Båstads Kalkindustri AB. Man avsåg att tillverka jordbrukskalk och kalksandtegel. Här framställdes ”Vita hästens kalk”, murkalk och kalktegel. Abelinska villan i Norrviken, liksom före detta stiftsgården Buena Vista, är uppförda av detta tegel. Kalk här var i grusform och 1923 byggdes här en fabrik med roterande brännugn. För att driva ugnen och andra maskiner placerades en ångmaskin mitt i fabriken. Från denna leddes kraften ut till varje maskin genom ett stort remsystem. Ångmaskinen ersattes på 1920-talet med motorer, efter att man fått elektricitet. År 1928 uppfördes en ny modern fabrik med eldrift. År 1937 köptes fabriken av Skånska Cement som fortsatte driften under ytterligare 20 år. Bolaget hade otur – 1937 drabbades Båstad av ett skyfall. Örebäcken bröt en ny fåra och fyllde kalkbrottet. Man grävde en annan fåra genom skogen, fram till Stensån och efter en omfattande länspumpning återupptogs arbetet. Men så småningom minskade lönsamheten och 1957 upphörde verksamheten. Vattenpumparna tog bort och sakta men säkert steg vattnet igen och Båstad fick en insjö!

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!