Click to listen highlighted text!

Bostadsområden, bygg- och vägprojekt

Senast ändrad: 21 sep, 2020

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar i Båstads kommun och varför vi gör det. Det handlar om hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

 

BOSTADSOMRÅDEN

Östra Karup

I Östra Karup finns det idag ett 20-tal kommunala tomter till försäljning i området mellan förskolan och Hallandsåsens sluttning. Här kan du köpa en kommunal villatomt från 299 000 kr för de minsta om 600-700 kvm och upp till 360 000 kr för de största tomterna om 1300-1400 kvm. Läs mer om villaområdet i Östra Karup.

Förslöv

I Förslöv finns det idag sju kommunala villatomter kvar på Förslövs Ängar. Området ligger bakom vårdcentralen upp mot skogen och Linbastuan. Villatomterna blir ca 700 kvm och uppåt. Lekplats finns i området. På tomterna får man bygga en- eller tvåbostadshus. 

Båstad - Vretvägen til Mangårdsvägen

Fyra kommunala villatomter i centrala Båstad planeras på grönområdena mellan banvallen och Mangårdsvägen. Detaljplanen är i en tidig fas och förändringar kan ske. Planerad start för tomtförsäljning är år 2021. Mer information om området och tomterna kommer du att finna på kommunens hemsida.

BYGG- och VÄGPROJEKT

Större vägarbete längs Köpmansgatan i Båstad

Måndagen den 2 december börjar arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan i Båstad

Entreprenör är antagen och i december inleder Trafikverket och Båstads kommun ett större arbete på väg 115/Köpmansgatan i Båstad. Arbetet görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Köpmansgatan, med fokus på oskyddade trafikanter.

Arbetet startar den 2 december och man börjar med aktiviteter vid Rivieravägen samt ledningsarbete från korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen och cirka 70 m västerut.

På torget Lyckan står det sedan en vecka tillbaka ett informationsplank. Planket är uppsatt av Båstads kommun och här kommer man att löpande kunna ta del av information om samt följa ombyggnationens olika etapper. Ombyggnationen beräknas vara klar maj 2020.

Väg 115/Köpmansgatan i Båstad är en smal och livligt trafikerad led och planen är att Trafikverket ska bygga:
– en cirkulationsplats i korsningen Fridhemsvägen/Köpmansgatan
– ett vänstersvängfält för de som svänger vänster in på Rivieravägen
– en dubbelriktad gång- och cykelväg på norra sidan av Köpmansgatan mellan Agardhsgatan och Havsbadsvägen
– en gång- och cykelväg på östra sidan om Fridhemsvägen
– upphöjda övergångsställen

Den nya utformningen ska bli trivsammare genom att grupper av träd planteras på södra sidan av Köpmansgatan och längs Fridhemsvägens östra sida. Trafikverket ska även flytta några busshållplatser och övergångsställen till säkrare lägen.

Så kommer du att påverkas av ombyggnationen
Under storhelgerna jul, nyår, påsk och Kristi Himmelsfärd kommer båda körfälten att vara öppna för trafik på Köpmansgatan.

Planeringsunderlag från Trafikverket
Vid arbete med cirkulationsplatsen Fridhemsvägen/Köpmansgatan gäller följande omledningsväg: Ängelholmsvägen, Hundestedsvägen, Friluftsvägen. Omledningsvägen får under max två månader vara dubbelriktad och under ytterligare max en månad vara enkelriktad.
Under omledningstiden för Fridhemsvägen/Köpmansgatan gäller att trafik till/från fastigheter måste få förekomma samt även för kunder och varutransporter.
Vid omfart enligt ovan får gång- och cykelvägen vid cirkulationsplatsen Fridhemsvägen/Köpmansgatan omledas under max en vecka via Klinkehögsvägen.
Begränsning av antal körfärt på väg 115/Köpmansgatan får endast ske på en sträcka av max 100 meter per etapp. Max två etapper får vara igång samtidigt med minst 500 m mellan etapperna. Detta gäller under förutsättning att tillfälliga trafikanordningar utformas så att det medger ett trafikflöde genom arbetsområdet om minst 30 fordon per 2-minuters period. Detta krav gäller vid köbildning.
Vid begränsning av antal körfält ska det öppna körfältet var minst 3,5 m brett.
När begränsning sker av körfält ska gång- och cykelbanan på minst en sida av vägen vara fullt framkomlig.

Restaurering av stenskoningen vid Gulstad i Båstad

Under hösten 2019 kommer stenskoningen från Båstad Hamn och österut mot betongvärnet att restaureras. Stenskoningen skyddar kuststräckan och bakomliggande infrastruktur och lekplats. Ytan som avses restaureras visas nedan.

Den befintliga stenskoningen har vid upprepade tillfällen skadats i samband med stormar och högvatten. Detta beror bland annat på att för små stenar har använts vid uppbyggnaden av stenskoningen.

Restaurering kommer att ske genom att befintliga stenar med rätt storlek samt tillförda stenar läggs upp i en slänt med lutning 1:3 till 1:4. Det kommer inte att anläggas någon vall eller ske någon förhöjning av markytorna. Åtgärden är anmäld till Länsstyrelsen och tillstånd har givits för de planerade arbetena.

Under entreprenadtiden kommer delar av grönområdet behöva spärras av närmast havet. Det kommer också ske transporter av sten till området via det befintliga vägnätet och provisoriska vägar kan behöva göras på kortare sträckor inom grönområdet. Arbetena kommer att ske under en begränsad tid och syftar till att skapa en säkrare och trevligare kuststräcka. Entreprenör är Peab Anläggning AB.

Här nedan visas stormskador på stenskoning och angörande ytor.

 

 

 

 

 

 

Fortsatt utveckling av cykel-, vandrings- och ridled på banvallen Båstad - Förslöv

Bakgrund – Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i tunneln påbörjades en rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag kvarstår endast banvallen (med ett lager makadam) som är cirka 14 km lång. Banvallen är både enkel och lämplig att utforma till cykel- och rekreationsled. Trots att Bjärehalvön är väldigt kuperad är lutningen som mest endast 12 promille längs banvallen. Åtgärden innebär att hela eller delar av den 14 km långa banvallen byggs om till en cykel- och rekreationsled. Utmed vissa delar av sträckan planeras för att ridning ska vara tillåten. Den första etappen som är mellan Grevie och Båstad utfördes under våren och sommaren 2018.

Varför vill vi omvandla banvallen? – Syftet med planerad led är att förbättra pendlingsmöjligheterna med cykel och skapa bättre förutsättningar för rekreation. Genom tillkomst av leden ökar tillgängligheten till den vackra naturen på Bjärehalvön. Inom såväl Förslöv, Grevie och Båstad finns stora arbetsgivare där en del av de anställda skulle kunna ersätta bilresor med cykelpendling. Längs sträckan finns ett flertal målpunkter som t ex träningsanläggningar, köpcentrum, bostadsområden, rekreationsområden och tågstationer i Båstad och Förslöv.  Leden har också en potential i ett regionalt perspektiv.

Nu fortsätter omvandlingen av banvallen i Etapp 2 – Utbyggnad av etapp 2 har påbörjats och beräknas bli klar under 2020. Nedan framgår de åtgärder som planeras inom denna etapp.

* Utbyggnad av gång-, cykel- och rekreationsled mellan Lyavägen och Stenhusvägen (Entré Båstad). 3 m asfalt samt 1,5 m grus. Belysning utmed sträckan* Enklare uppsnyggning av Grevie stationsområde, innefattande sänkning av befintlig lastkaj, uppförande av en offentlig toalett samt cykelpump. Vidare planeras vissa planteringar, beläggningsarbeten och nivåjusteringar inom området.
* Utbyggnad av gång, cykel och rekreationsled mellan Gimlevägen i Grevie och Önnarpsvägen norr om Förslöv. 3 m asfalt samt 1,5 m grus. Via Önnarpsvägen leds cykeltrafiken till befintlig gång- och cykelväg utmed Bokesliden och vidare in mot Förslöv.
* I Förslöv blir det utbyggnad av gång, cykel och rekreationsled mellan Vistorpsvägen och Mercurivägen. 3 m asfalt samt 1,5 m grus. Belysning utmed sträckan.

Från Vistorpsvägen och norrut fram till Vadebäcksvägen görs en grusad led. Detsamma gäller från Mercurivägen och söderut fram till Vadebäcksvägen. 

Nya bryggor i Torekov

Under hösten 2019 samt vinter och vår 2020 kommer de två befintliga badbryggorna norr om hamnen i Torekov att rivas och ersättas med två nya. Det kommer även att byggas ett tillgänglighetsanpassat bad längs hamnens östra pir. Bryggorna byggs i betong för att kunna stå emot de krafter som följer av stormar och höga havsnivåer.

De befintliga badbryggorna som rivs har haft ett stort underhållsbehov. Deras konstruktion gör också att den kustparallella strömmen hindras. Med de nya bryggorna får man en bättre omsättning i vattnet och mindre påverkan på kusten. För att kunna genomföra projektet har kommunen fått tillstånd av Länsstyrelsen.  Projektet har blivit möjligt tack vare bidrag från Torekovs turist- och badförening.

Under byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet längs Strandpromenaden och viss omledning av gång och cykeltrafiken kommer att ske. Delar av hamnområdet kommer vara avspärrat för byggplatsetablering. Entreprenör är Svensk Sjöentreprenad AB.

Projektet beräknas bli färdigställt lagom till sommaren 2020. Välkomna att provbada då!

Se även vad Torekovs Turistbyrå skriver om byggprojektet här!

NSVA - Hemmeslöv, Ekorrvägen etapp 1

På uppdrag av Båstads kommun kommer NSVA renovera VA-ledningarna i Ekorrvägen samt anlägga en dagvattenledning. Startdatum: 2019-09-16 08:00 Beräknas klart: våren 2020.

På Ekorrvägen finns det idag gamla ledningar för vatten och spillvatten (avloppsvatten från t ex toalett, bad och disk). Vattenledningen i Ekorrvägen har haft ett antal läckor genom åren och är anledningen till detta planerade arbete. I samband med att befintlig vatten- och spillvattenledning byts ut i gatan kommer NSVA samtidigt anlägga en ny dagvattenledning i gatan. Dagvatten är regn- och smältvatten från t ex tak och gator. Dagvattenledningen kommer dock inte att vara i bruk förrän det byggts ut dagvattenledningar för hela Rivieraområdet, vilket dock kommer ta många år. Detta VA-arbete är ett steg i utbyggnaden av kommunala dagvattenledningar för Rivieraområdet.

Arbetet innebär att nya ledningar för vatten, dag- och spillvatten förläggs i Ekorrvägen. Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbetet sker utanför berörda fastigheter. OBS! Håll avstånd till grävmaskiner och lastbilar och passera inte dessa utan att ha fått ögonkontakt med föraren.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Vi kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på tel 010-4909700.

 

 

NSVA - VA-utbyggnad Lyavägen Båstad

NSVA har fått i uppdrag av Båstads kommun att bygga ut spillvattenledningarna i Lyavägen. Utbyggnaden är planerad till hösten 2019. Information har gått ut till berörda fastighetsägare. Startdatum: 2019-08-05 08:00 Beräknas klart:2019-11-29.

Längs med Lyavägen ligger sju fastigheter. Dessa fastigheter kännetecknas av att de ligger i en brant sluttning på östra sidan av den gamla banvallen. Banvallen togs ur bruk för spårbunden trafik 2015. De aktuella fastigheterna tangerar vattentäkten Idrottsplatsens vattenskyddsområde. Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten men har enskilda avlopp. De flesta av avloppsanläggningarna lever inte upp till de reduktionskrav som ställs på enskilda avloppsanläggningar. Det kuperade läget och bergförekomst gör det relativt problematiskt och kostsamt att bygga ut kommunalt spillvatten. Det ringa avståndet till VA-nätet och de bristfälliga enskilda avloppen i närheten av vattenskyddsområdet motiverar en kommunal utbyggnad.

Utbyggnaden innebär att spillvattnet från berörda fastigheter i framtiden kommer att ledas till det kommunala reningsverket istället för den enskilda avloppsanläggning som fastigheterna har idag. Anslutningen till spillvattenätet kommer att vara obligatorisk och förenas med en anläggningsavgift. Anläggningsavgiften fastställs av kommunfullmäktige i Båstad. Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder i respektive kommun genom VA-taxan och får inte gå med vinst. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige i varje kommun och består av anläggnings- och brukningsavgifter.  

Anläggande av vandringsslinga runt Öresjön

I vår kommer vi att arbeta med att tillgängliggöra Öresjön i Båstad på ett inbjudande sätt. Detta görs genom att bredda och komplettera den nuvarande vandringsslingan så att den går runt hela sjön och blir då 900 m lång. Vi ska även även montera upp ny övergång (en hängbro som är ca 25 m lång och går 6-8 m över bäcken) vid Örebäcken. Dessutom ska det kompletteras med några bänkar med bord och två grillplatser samt en nedgång till två flytbryggor där besökare kan stå och fiska. Detta är ett Lona projekt som är delfinansierat av Länsstyrelsen i Skåne.

Lite historia om Öresjön Öresjön (eller Kalkan som den också heter i folkmun) är ett gammalt kalkbrott, med inlopp från Örebäcken och utlopp till Stensån. I början av 1900-talet upptäcktes kalklagret på platsen för nuvarande Öresjön. Efterfrågan på ren kalk ökade i Sverige och 1907 bildades Båstads Kalkindustri AB. Man avsåg att tillverka jordbrukskalk och kalksandtegel. Här framställdes ”Vita hästens kalk”, murkalk och kalktegel. Abelinska villan i Norrviken, liksom före detta stiftsgården Buena Vista, är uppförda av detta tegel. Kalk här var i grusform och 1923 byggdes här en fabrik med roterande brännugn. För att driva ugnen och andra maskiner placerades en ångmaskin mitt i fabriken. Från denna leddes kraften ut till varje maskin genom ett stort remsystem. Ångmaskinen ersattes på 1920-talet med motorer, efter att man fått elektricitet. År 1928 uppfördes en ny modern fabrik med eldrift. År 1937 köptes fabriken av Skånska Cement som fortsatte driften under ytterligare 20 år. Bolaget hade otur – 1937 drabbades Båstad av ett skyfall. Örebäcken bröt en ny fåra och fyllde kalkbrottet. Man grävde en annan fåra genom skogen, fram till Stensån och efter en omfattande länspumpning återupptogs arbetet. Men så småningom minskade lönsamheten och 1957 upphörde verksamheten. Vattenpumparna tog bort och sakta men säkert steg vattnet igen och Båstad fick en insjö!

Ombyggnad/tillbyggnad av Förslövs skola

Vi håller på att bygga om/bygga till delar av Förslövs skola och planeringen ser ut som följer:

Sommar 2019 – Rivning av hus C, D och F. Renovering av kök och matsal
Sommar/höst 2019 – Renovering av bibliotek i hus A. Renovering av hus E
Höst 2019 till årsskiftet 2020-2021 – Nyproduktion och del av markarbete
Vår/sommar 2021 – Ombyggnad av högstadiet och demontering av moduler
Sommar 2021 – Rivning av hus B
Sommar/höst 2021 – Kvarstående markarbeten

Läs mer om projektet på sidan Ny skola i Förslöv

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Click to listen highlighted text!