Click to listen highlighted text!

Bostadsområden, bygg- och vägprojekt

Senast ändrad: 1 jul, 2022

Här kan du läsa om hur vi förändrar och förnyar i Båstads kommun och varför vi gör det. Det handlar om hur vi förbereder för nya byggnader eller bostadsområden och förbättringar i de områden som redan finns.

 

BOSTADSOMRÅDEN

Östra Karup

I Östra Karup finns det idag ett fåtal kommunala tomter till försäljning i området mellan förskolan och Hallandsåsens sluttning. Här kan du köpa en kommunal villatomt från 350 000 kr för de minsta om 600-700 kvm och upp till 360 000 kr för de största tomterna om 1300-1400 kvm. Läs mer om villaområdet i Östra Karup.

Grevie Kyrkby

Kommunen planerar kommunala villatomter vid Grevie kyrka (gamla travbanan). 2021 pågår projektering och i slutet av 2022 kommer kommunen att kunna erbjuda 15-20 kommunala villatomter på området. Tillträde till tomterna blir tidig vår 2023.

Sunnan 10 i Torekov - Etapp 1

Nu bygger Båstads kommun ut etapp 1 av exploateringsområdet Sunnan 10 m fl i Torekovs samhälle för att förbereda för nya bostäder. Utbyggnaden följer detaljplanen för området, med tillhörande utredningar, som antogs 2020.

Det här gör vi:

  • Vi bygger om infrastukturen (gata, va och belysning) så att det med start 2022 kan byggas nya bostäder med upplåtelseform hyresrätt och bostadsrätt.
  • Den gamla torgytan får ny beläggning, vattenspegel, växtlighet och belysning.
  • Framför ICA uppdateras ytorna med gångstråk, cykelställ och belysning.
  • Nya parkeringsplatser byggs för besökare till handel och service i området.
  • Det skapas en helt ny parkmiljö för allmänheten i mitten av det befintliga grönområdet..

Under byggtiden kommer det att periodvis vara begränsad framkomlighet i anslutning till området. Entreprenaden har planerats för att orsaka så lite störning som möjligt. Utbyggnaden av allmän platsmark beräknas vara färdig våren 2022.

Dagvattenanläggning placeras i den nya parkmiljön för att säkerställa en ordnad hantering av regnvatten. Återvinningscentralen flyttas temporärt till ett läge i anslutning till exploateringsområdet tills en permanent plats iordningställts.

Vem bygger? Entreprenör är Infrakraft Syd AB. Bjäre Kraft kommer att bygga ut elnät och fiber i området.

 

BYGG- och VÄGPROJEKT

Anläggnings- och beläggningsarbete på Lyavägen

Under augusti- november 2022 genomför Båstads kommun anläggnings- och beläggningsarbete på Lyavägen.  

Gångbanan på den norra sidan av vägen kommer att breddas till 3m. Detta innebär att körbanan smalnas av, befintlig belysning kommer rivas och ny belysning monteras på vägens norra sida. Väg och gångbanor kommer att få ny asfalt. I samband med anläggningsarbeten kommer också Bjäre kraft att genomföra ledningsarbeten.

Lyavägen inbjuder till höga hastigheter i ett område med mycket barnfamiljer samt cykel- och gångtrafik till Bjäre Banvall. Syftet med åtgärden är att få en bättre miljö för oskyddade trafikanter. Det aktuella avsnittet har potential som ett viktigt pendlingsstråk med säker cyklingsväg till Strandängsskolan och centrala Båstad. Men även som en rekreationsled för cykling då Bjäre Banvall förbinds på ett tydligare sätt till centrala Båstad.

Området som berörs framgår av bilden och arbeten kommer att bedrivas mellan punkt A och B. Under entreprenaden kommer det vara begränsad framkomlighet. Fastigheter som har gräns mot befintlig gångbana utmed Lyavägen ombeds klippa ned sina häckar eller utstickande grenar till fastighetsgräns.

Entreprenör: Jonab Anläggnings AB
Projektledare: Ingemar Lundström, Båstads kommun
Trafik- och gatuingenjör: Alexander Ejwertz-Johanzon, Båstads kommun

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kommunens kundservice eller ovan angivna personer via 0431-77000 eller bastads.kommun@bastad.se

 

Ombyggnation vid gångtunneln Lyckantorget i Båstad

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att tillsammans med Brännborns Fastigheter göra en ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad.

Båstads kommun har tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen/gångtunneln under Köpmansgatan.

Projektet innbär en ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln. Det kommer även att gäras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet. Etapp 1 genomfördes under 2020 genom anpassning av ramp.

Projektet syftar till att förbättra passage mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö. Projektet kommer att genomföras av Jonas Anläggnings AB med start under september 2021 och beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.

Kontaktperson på Båstads kommun är Ingemar Lundström, ingemar.lundstrom@bastad.se

Vill du se mer bilder om projektet TRYCK HÄR

Markarbeten vid Prästgårdsvägen/Jöns Möllers väg i Förslöv

Med start slutet av mars fram till och med april 2022 kommer det pågå markarbeten utmed Prästgårdsvägen och Jöns Möllers väg i Förslöv.

Området kring Jöns Möllers väg samt längs Prästgårdsvägen har drabbats av flera översvämningar orsakat av kraftig nederbörd med ytavrinning som följd. Nu genomförs ytterligare åtgärder i området. Framförallt avser det mindre nivåjusteringar av grönytor samt på Jöns Möllers väg vid dess anslutning till Prästgårdsvägen.

Arbetena syftar till att minska risken för översvämningar vid skyfall. Eftersom det kommer behövas göras mindre arbeten på respektive väg kommer det under perioder vara begränsad framkomlighet då ett körfält blir avstängt. Se vidare Trafikanordningsplan i separat länk.

Projektet kommer att genomföras av Peab Anläggning AB med start slutet av mars och beräknas vara färdigställt under april.

Tillgänglighetsarbete vid busshållplatser i Båstad och Grevie

För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten håller Trafikverket, i samarbete med Skånetrafiken och Båstads kommun, på med att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken i Skåne under 2022.

Genomförande för hållplats Båstad Torg (bussläge A) riktning mot Torekov:

Period: 2022-03-08 klockan 07.00 – 2022-04-22 klockan 16.00.
Beskrivning: Arbete består i att tillgänglighetsanpassa plattformarna med mera.
Väg som påverkas: Köpmansgatan/Italienska vägen i Båstad.

Genomförande för hållplats Båstad Torg (bussläge B) riktning mot Båstads station:

Period: Arbetet kommer att ske vecka 12-15.
Beskrivning: Arbetet består i att tillgänglighetsanpassa plattform samt utrusta hållplatsläget med väderskydd.
Väg som påverkas: Köpmansgatan/Italienska vägen i Båstad.

Genomförande för Grevie hållplats Förslövsvägen:

Period: 2022-04-11 klockan 07.00 – 2022-05-13 klockan 17.00.
Beskrivning: Arbetet består i att tillgänglighetsanpassa plattformar samt utrusta hållplatsläge A (riktning mot Förslöv) med väderskydd.
Väg som påverkas: Järnvägsgatan i Grevie.
Hållplatser som påverkas:
Hpl. Grevie Förslövsvägen (läge A) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats (läge X), cirka 130 meter bakåt, motsatt bussens färdriktning, på Järnvägsgatan.
Hpl. Grevie Förslövsvägen (läge B) stängs. Hänvisning till en tillfällig hållplats (läge Y), cirka 70 meter framåt i bussens färdriktning, på Järnvägsgatan.

Relaterad information

För detaljerad information hänvisar vi till Trafikverket och andra myndigheters webbplatser.

Kollektivtrafikåtgärder i Skåne på Trafikverkets webbplats

Tillgänglighetsprogram för allmän kollektivtrafik på Region Skånes webbplats

Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Under sommaren och hösten 2022 planerar Båstad kommun att genomföra natur- och vattenvårdsåtgärder i nedre delen av Sinarpsdalen.

Båstad kommun driver ett vattenvårdsprojekt tillsammans med berörda fastighetsägare i Sinarpsdalen ”Natur- och vattenvårdsåtgärder vid Dala/Sinarps kvarn”. För projektet har kommunen beviljats medfinansiering från Länsstyrelsen via Lokala naturvårdssatsningar (LONA). Området som berörs är strax uppströms Dala, söder om Båstad, vid ett lågområde med goda förutsättningar för att restaurera ett vattendrag med tillhörande svämplan och våtmarksmiljöer.

Inom området planeras åtgärder för att återskapa en mer naturlik, slingrande bäck och svämplanszoner där vattendrag och våtmarksmiljöer möts. På lämpliga platser tillskapas våtmarksmiljöer med stor anpassning till befintliga värden. Syften är bland annat ökad biologisk mångfald, rening av vatten från bland annat näringsämnen såsom fosfor och kväve, flödesutjämning, vilket kan innebära minskad risk för översvämning nedströms vid extrema regn samt också ökad grundvattenbildning. Som en del av projektet kommer även vandringsleden få en ny sträckning.

Projektet påbörjas under juli månad och inleds med avverkningar av sly och yngre träd. Därefter kommer markarbetena att påbörjas för att återskapa en slingrande bäck med svämplanszoner. Arbetena beräknas vara färdigställda i början av hösten 2022.

 

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!