Click to listen highlighted text!

Snöröjning

Senast ändrad: 30 nov, 2023

Inom detaljplanelagda områden i Båstads och Torekovs tätorter utför kommunens driftenhet snöröjning och halkbekämpning på de gator med tillhörande kör- och gångbanor, gång- och cykelvägar samt allmänna platser där kommunen är ansvarig för vinterväghållningen.

Vinterväghållningen utförs till största delen med egna resurser. Personal finns i beredskap under icke ordinarie arbetstid under tiden november-mars och då snöröjs det enligt följande:

  • Vid 3 cm nysnö plogas utvalda gång- och cykelbanor och vissa branta vägar.
  • Vid 5 cm nysnö plogas bussgator, p-platser, torgytor och bostadsgator.
  • Övriga ytor som busshållplatser, trapport och övergångsställen skottas och sandas under dagtid.

De större genomfartsvägarna i Båstads kommun och de allmänna vägarna på landsbygden sköt av Trafikverket. De mindre enskilda vägarna sköts av vägsamfälligheter.

 

Fastighetsägarnas ansvar

Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna platser, är det fastighetsägarens ansvar att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och halkbekämpningsåtgärder på gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten.

Det är alltså fastighetsägarens ansvar att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka omgående sanda gångbaneutrymmet eller att vidta de åtgärder som behövs för att motverka halka. Det är också fastighetsägarens skyldighet att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

 

Click to listen highlighted text!