Click to listen highlighted text!

In- och utfart till fastighet

Senast ändrad: 16 mar, 2017

Till varje fastighet ingår normalt en cirka fyra meter bred in- och utfart. Här får du information om vad som gäller i Båstads kommun om du vill ändra din befintliga in- och utfart eller anlägga en ny in- och utfart till din fastighet.

Det är detaljplanen som styr vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Men du behöver ett godkännande från Teknik och service, även om du har fått ett bygglov för till exempel ett nytt garage.

Om inte detaljplanen säger annat ingår det en cirka fyra meter bred in- och utfart till varje fastighet. Båstads kommun bekostar en sänkning av kantstenen alternativt en asfaltkil, en så kallad ”cigarr”, mot körbanan. När gatan utanför din fastighet byggs om eller vid beläggningsarbeten ersätter kommunen eventuella asfaltkilar med sänkt kantstöd. Kanten kommer att bli ungefär 4-6 centimeter hög.

Godkännande krävs för in- och utfarter

Om du vill ha in- och utfarter eller ändra din nuvarande behöver du ett godkännande från Teknik och service. Förutom att kontrollera att detaljplanen tillåter en ny eller flyttad in- och utfart tittar Teknik och service också på  trafik- och anläggningstekniska samt miljömässiga aspekter innan det godkänns om en ny eller flyttad in- och utfart.

Innan hinder på mark kan flyttas eller tas bort behöver du tillstånd från ägaren av det som behöver flyttas. Det kan till exempel vara belysningsstolpar, kabelskåp, träd, vägmärken eller räcken. Det kan också vara att sänka kantstenen, hårdgöra gräs- och planteringsytor eller förstärka gångbanan. Det är du som fastighetsägare som sedan bekostar dessa arbeten om du har fler än en in- och utfart eller vill ändra på en befintlig in- och utfart. Du är betalningsansvarig för ovanstående även om du har ett beviljat bygglov för garage, carport, biluppställningsplats eller motsvarande.

Så ansöker du om ny eller ändrad in- och utfart

Om du vill anlägga en ny eller ändra befintlig in- och utfart kontaktar du Kundcenter som hänvisar dig till rätt person.

Click to listen highlighted text!