Click to listen highlighted text!

Samrådsmöte och detaljplan

Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess.
Du har då chans att tycka till om planen.

En detaljplan visar hur ett område ska bevaras eller förändras. En detaljplan innehåller bland annat bestämmelser om var i ett område man får bygga, vad byggnaderna och marken ska användas till och hur byggnaderna ska se ut.

En detaljplan kan handla om ett hus som ska byggas om, en väg som ska bli bättre eller ett helt nytt bostadskvarter som ska byggas. Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.

I detaljplaner med större allmänt intresse anordnas ett samrådsmöte, eller med andra ord ett  “öppet hus” där man kan komma med frågor och funderingar kring den nya detaljplanen. Här medverkar i regel  både politiker och berörda planarkitekter och information  går ut via annons i Hd samt som information i underrättelsen som går ut i samband med att detaljplanen ställs ut.

Efter samrådet ställs planen ut i en utställning. Då kan du återigen tycka till. Om du inte säger vad du tycker nu så kan du förlora din möjlighet att överklaga i ett senare skede.

Detaljplan som innehåller förslag som är av mindre betydelse eller saknar intresse för allmänheten hanteras genom ett enkelt planförfarande. Övriga detaljplaner måste kommunstyrelsen  och vid vissa tillfällen även kommunfullmäktige besluta om. Beslutet att anta en detaljplan kan överklagas. Detta måste göras inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Överklagan måste göras skriftligt till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Mark- och miljödomstolens beslut kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen som är högsta beslutande instans.

Läs mer om detaljplaner

 

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!