Click to listen highlighted text!

Hur man läser en detaljplan

Senast ändrad: 22 feb, 2022

En detaljplan består först och främst av en planbeskrivning. Det är ett skriftligt dokument där kommunen bland annat förklarar syftet med detaljplanen, beskriver miljön i det aktuella området och redovisar kontroller från bullermätningar och så vidare.

På plankartan förklarar kommunen sedan detaljerat hur man har tänkt sig området genom en kartbild. Vid sidan om plankartan finns planbestämmelserna. Det är en beskrivning till hur man ska läsa plankartan. Planbestämmelserna berättar till exempel vad plankartans olika streckade linjer betyder och hur man ska utläsa kartans övriga “tecken”.

Så här tyder du tecknen

En detaljplan lever upp till sitt namn: den förklarar nämligen detaljerat i ord och bild hur ett område ska användas, både när det gäller mark- och vattenområden.

Olika områden visas i olika färger. Vid reglering av användningen av ett område används versaler, stora bokstäver. Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en bokstav. På exempelbilden i högermarginalen kan du bland annat se att  LOKALGATA och GÅNGVÄG har markerats som allmänna platser. Det finns tre olika kvartersmarker. B, som markerats med gul färg, betyder att marken ska användas till bostadsändamål. BH, som markerats med gulbrunt streckat mönster, betyder att marken ska användas till bostad, hantverk och kontor. E, som markerats med blå färg, visar på område för telestation.

Egenskaper

Inom användningsområdena kan man sedan reglera olika egenskaper. De markeras med små bokstäver eller symboler på plankartan.

Exempel på egenskaper kan vara följande:

  • Utformning av allmänna platser ( till exempel markbeläggning, plantering och lekplats
  • Utnyttjandegrad (hur mycket du får bygga)
  • Begränsning av markens bebyggande (till exempel prickmark som ej får bebyggas och kryssmark där endast komplementbyggnader får byggas).
  • Markens anordnande på kvartersmark (till exempel om parkering ska finnas, utfart inte får förekomma, vegetation begränsas).
  • Placering/utformning/utförande (till exempel om parkering ska finnas, utfart inte får förekomma, vegetation begränsas)
  • Placering/utformning/utförande (till exempel var man ska placera en byggnad, höjd på ett hus, fasad eller takmaterial, varsamt eller skydd för befintliga hus)
  • Störningsskydd (åtgärder för till exempel buller) och så vidare.

Var hittar vi då för egenskaper på detaljplanens plankarta här bredvid, Jo du kan bland annat se var man inte får bygga (punktprickad mark). Mark med bokstaven u visar att marken ska hållas tillgänglig för underjordiska ledningar och x säger att marken ska hållas tillgänglig för allmän gångtrafik. Kartan visar också antalet våningar som får byggas på husen i ormådet (l) och det lilla p:et visar att sovrum i byggnaderna ska ha en bullernivån under 30 dB(A).

Hoppas att du har fått en klarare bild över hur man läser en detaljplan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret..

Click to listen highlighted text!