Click to listen highlighted text!

Samråd för arkitekturpolicy

Under 2022 inventerades samtliga tätorter och större byar i Båstads kommun för att belysa vilka arkitektoniska värden som finns i kommunen. I samband med detta har riktlinjer för bevarande av befintliga värden och utvecklingen av ny bebyggelse tagits fram och utmynnat i en arkitekturpolicy. Policyn är vägledande och ska vara ett dialogunderlag för alla som arbetar med den byggda miljön i Båstads kommun.

Arkitekturpolicy Båstads kommun 2023

Samrådsprocessen

Policyn finns nu tillgänglig för samråd under perioden 3 april – 28 maj. Den finns utställd på kommunkontoret, Vångavägen 2 i Båstad, på biblioteken i Båstad, Grevie och Förslöv samt på turistbyrån i Torekov under samrådstiden den 3 april – den 28 maj 2023.  Samrådsmöten kommer hållas den 18 april klockan 16.00 – 19.00 i foajén på Båstads bibliotek, den 25 april klockan 16.00 – 19.00 i gamla skolan i Torekov samt den 2 maj klockan 16.00 – 19.00 i bygdegården i Förslöv. Mötena arrangeras som drop-in, så det går bra att komma när det passar mellan dessa klockslag.

Efter samrådstiden bearbetas arkitekturpolicyn utifrån inkomna synpunkter. Sedan beslutar kommunfullmäktige om antagande av policyn.

Varför behövs en arkitekturpolicy?

2018 antog riksdagen en ny politik för arkitektur, form och design med mål för hur arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Som ett led i detta har nu Båstads kommun tagit fram en arkitekturpolicy som syftar till att vara vägledande för kommunens framtida bebyggelseutveckling.

Arkitekturen är inte bara själva husen utan den är allt vi ser i samhället, från gatubeläggning och vägar till hela bebyggelsemiljöer. Båstads kommun har många byggnader och miljöer med höga arkitektoniska värden som är viktiga att bevara. Arkitekturen spelar en viktig roll för hur vi mår på en plats och att vi känner stolthet över platsen vi bor på. Arkitekturen kan dessutom bidra till att skapa ett hållbart samhälle med omsorg om natur och miljö.

Frågor eller synpunkter

Eventuella synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad eller via mejl till samhallsbyggnad@bastad.se senast den 28 maj 2023.

Upplysningar ges av projektledare Åsa Johansson telefon 0431-770 28 eller samhällsbyggnadschef Roger Larsson, telefon 0431-777 35.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!