Click to listen highlighted text!

Pågående planering

Fördjupad översiktsplan Torekov 2040

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Torekov. Planen syftar till att studera ortens utveckling utifrån ett strategiskt perspektiv och skapa förutsättningar för en tillgänglig, hållbar och levande by året runt med en mer varierad demografisk struktur.

Samhällsbyggnad på Båstads kommun har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram ett planförslag till en fördjupad översiktsplan för Torekov.
Den fördjupade översiktsplanen är tillgänglig för samråd under perioden 15 juni – 31 augusti 2023.
Syftet är att ge möjlighet för allmänheten, myndigheter och andra som kan ha intresse av planförslaget att få insyn i planprocessen och påverka hur Torekovs mark- och vattenområden ska användas i framtiden.

Planförslaget är en digital karthandling som kan läsas direkt i webbläsaren eller laddas ned i PDF-format och finns att ta del av på https://dialogdirekt.bastad.se/föp-torekov eller via länkar till höger på denna sida.
Den finns även att ta del av i tryckt version på kommunens bibliotek, i kommunhuset och på Torekovs turistbyrå.

Vi önskar dina synpunkter på det framtagna planförslaget och skickas skriftligen till:

Ange namnteckning, ev. namnförtydligande, postadress samt diarienummer B2020-811. Lämna dina synpunkter senast den 31 augusti 2023.

Som en del av samrådet bjuder kommunen in till fysiska samrådsmöten för att få synpunkter på det framtagna planförslaget.

Välkommen till ”Gamla Sandlyckeskolan”, Hanneborgsvägen 2, Torekov:

  • Onsdag 2 augusti, kl. 15.00-18.00.
  • Måndag 14 augusti, kl. 15.00-18.00.

Vid frågor kontakta översiktsplanerare Nima Shahsavar eller planchef Klara Harmark-Peters. Kontakta medborgarservice, tel.nr. 0431-77 000
eller skicka ett mejl till samhallsbyggnad@bastad.se.

Bakgrund

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (2010:909) ha en aktuell och kommunomfattande översiktsplan som beskriver kommunens syn på utvecklingen av den fysiska miljön gällande mark, vatten och bebyggelse.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en ändring av den kommunomfattande översiktsplanen för ett geografiskt avgränsat område där det behövs en djupare detaljeringsgrad.

I samband med antagandet av den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP2030) beslutade kommunfullmäktige att en ny fördjupad översiktsplan för Torekov ska tas fram (KF 2020-05-20 § 85) och att den tidigare fördjupningen från 2007 ska upphöra att gälla.
Den fördjupade översiktsplanen kommer, efter att den är antagen, att ersätta den kommunövergripande översiktsplanen inom det geografiska området, i detta fall Torekov. Den är, precis som den kommunomfattande översiktsplanen, inte juridiskt bindande men vägledande vid planering och prövning.
Dess framtagande och innehåll regleras i plan- och bygglagen (2010:900) och i miljöbalken (1998:808).

Arbetsprocessen

Planförslaget är digitalt och utformat enligt Boverkets ÖP-modell 2.1 som ger rekommendationer kring lämpliga begrepp att använda samt plankartans struktur.
Den fördjupade översiktsplanen för Torekov har arbetats fram med utgångspunkt i nationella, regionala och lokala mål, planer och program. Planförslaget baseras på kartläggning och analyser av befintliga och framtida strukturer och planeringsförutsättningar i form av nulägesbild, tillbakablick, omvärlds- och trendanalyser samt allmänna intressen. Ytterligare planeringsunderlag har tagits fram vad gäller klimatförändringar och kulturmiljö för att komplettera befintligt material. Kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott har agerat politisk styrgrupp för det framtagna planförslaget. Olika former av möten, workshops, vandringsturer och dialoger har utgjort en väsentlig del i arbetet med den fördjupade översiktsplanen och har genomförts för att ge insyn i arbetsprocessen, ge möjlighet till delaktighet, inhämta synpunkter och förankra planförslaget bland olika aktörer. Även en enkät har genomförts för att inhämta kunskap om det lokala näringslivets förutsättningar och behov. Kommunens olika verksamhetsområden och referensgruppen med projektdeltagare som tagit fram rapporten Torekov – byn vid havet har varit viktiga kunskapskällor under arbetets gång och bistått med lokalkännedom av stor betydelse för utformningen av planförslaget.

Vad händer nu?

När en översiktsplan tas fram ska samråd och dialog ske med allmänheten, myndigheter, regionen, berörda kommuner och andra som kan ha intresse av planförslaget.
Syftet med samrådet är att ge insyn i processen och diskutera det framtagna planförslaget för att kunna få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. De inkomna synpunkterna ska redovisas i en samrådsredogörelse tillsammans med de förändringar som synpunkterna har föranlett. Efter samrådet får berörda aktörer ytterligare en möjlighet att påverka det bearbetade planförslaget i samband med granskningen. De inkomna synpunkterna med tillhörande svar och synpunkter ska på samma sätt redovisas i ett särskilt granskningsutlåtande.

Enligt preliminär tidplan kommer ett beslut om antagande av den fördjupade översiktsplanen att kunna ske under 2024. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande av planen. Den vinner laga kraft tre veckor efter att protokollet med beslut om antagande har anslagits, om beslutet inte överklagats innan dess.
Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas utan det är enbart beslutet om antagande av översiktsplanen som kan överklagas, utifall att planen inte skulle ha tagits fram och beslutats om på ett lagenligt vis.

Bildtext: Processbild för framtagande av fördjupad översiktsplan för Torekov.

 

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!