Click to listen highlighted text!

Översiktsplan

Senast ändrad: 19 okt, 2020

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men är en långsiktig vägledning för kommande planering i detaljplan och bygglov och även ett stöd vid kommande förfrågningar om utvecklingsprojekt.

På Boverkets hemsida finns mer information om processen kring översiktsplanen.

Ny översiktsplan för Båstads kommun

Båstad kommuns nya översiktsplan utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.
Översiktsplanen är digital och är framtagen enligt Boverkets ÖP-modell. Den antogs av Båstads kommunfullmäktige den 20 maj 2020.

Klicka på kartbilden nedanför för att nå översiktsplanen. Manual för hur kartan används finns i översiktsplanens meny.

 

Översiktsplanens texter finns tillgängliga som pdf-dokument, som ett komplement till den digitala planen. Här hittar du även översiktsplanens tillhörande bilagor.

Översiktsplanens texter:

Del 1 – Utvecklingsstrategi
Del 2 – Områdesanvändning
Del 3 – Hänsyn

 Bilagor:
Bilaga 1 – Särskilt utlåtande
Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga 3 – Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 4 – Sammanställning av synpunkter
Bilaga 5 – Markanvändningskarta

Planeringsstrategi

Eftersom en översiktsplan syftar till att visa den politiska uppfattningen om hur marken och vattnet ska planeras, utvecklas och hushållas med behöver översiktsplanen vara aktuell. Därför ska Båstads kommunfullmäktige under första halvan av varje mandatperiod besluta om en planeringsstrategi. Planeringsstrategin ska visa kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Genom planeringsstrategin kan kommunfullmäktige även besluta att hela eller delar av översiktsplanen är inaktuell och ska arbetas om.

Om kommunfullmäktige antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter ordinarie val kommer översiktsplanen fortsätta vara aktuell. Om en sådan strategi inte antas i tid, blir översiktsplanen automatiskt inaktuell. Senast den 11 september 2024 ska en planeringsstrategi ha antagits.

Så här har översiktsplanen tagits fram

Översiktsplanen är digital och är uppbyggd efter Boverkets ÖP-modell. Det innebär att sättet som den är strukturerad på följer Boverkets förslag på hur planinformationen kan struktureras och presenteras.

Arbetet med att ta fram översiktsplanen har pågått sedan 2013 och har involverat flera olika aktörer, myndigheter och allmänhet. Förslaget till ny översiktsplan för Båstads kommun var ute på samråd den 25 maj till och med den 30 september 2018. Då inkom olika myndigheter, aktörer och intressenter med synpunkter på planförslaget vilket därefter omarbetades. Den 23 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att det reviderade planförslaget, den så kallade granskningshandlingen, skulle ställas ut. Översiktsplanen var utställd för granskning mellan den 18 november 2019 och till den 3 februari 2020.

Under utställningstiden inkom synpunkter på granskningshandlingen från olika myndigheter, aktörer och intressenter. Synpunkterna låg till grund för förändringar och justeringar i förslaget till ny översiktsplan som resulterade i en antagandehandling. Båstads kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen den 20 maj 2020. Vid beslutet om antagande gjorde kommunfullmäktige ett tillägg och pekade ut ytterligare ett par markområden för ny stadsbygd. Översiktsplanen justerades därefter och de utpekade markområdena är tillagda i planen. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen fick laga kraft den 19 juni och den är sedan dess Båstads kommuns gällande översiktsplan.
Kommunfullmäktiges protokoll  2020-05-20, § 85

 

 

Vid frågor kontakta

Översiktsplanerare Klara Harmark-Peters
klara.harmark-peters@bastad.se
tel 0431-77023.

Fr o m 19 oktober vikarierar Hanna Seger
(hanna.seger@bastad.se)för Klara ca ett
år framöver.

Click to listen highlighted text!