Click to listen highlighted text!

Gällande översiktsplan

Senast ändrad: 16 aug, 2022

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030

Gå till den interaktiva översiktsplanen genom att följ länken Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 eller klicka på kartbilden nedan. Manual för hur kartan används finns i översiktsplanens meny.

Nedan finns planen tillgänglig som pdf-dokument, som ett komplement till den digitala planen. Här hittar du även översiktsplanens tillhörande bilagor.

Översiktsplanen som pdf-dokument

Del 1 – Utvecklingsstrategi
Del 2 – Områdesanvändning
Del 3 – Hänsyn

 Bilagor:
Bilaga 1 – Särskilt utlåtande
Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga 3 – Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 4 – Sammanställning av synpunkter
Bilaga 5 – Markanvändningskarta

 

Så här har översiktsplanen tagits fram

Båstad kommuns översiktsplan antogs av Båstads kommunfullmäktige den 20 maj 2020 och utgår från kommunfullmäktiges antagna utvecklingsstrategier. Planen fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för Bjärehalvön.

Översiktsplanen är digital och är uppbyggd efter Boverkets ÖP-modell. Det innebär att sättet som den är strukturerad på följer Boverkets förslag på hur planinformationen kan struktureras och presenteras.

Arbetet med att ta fram översiktsplanen har pågått sedan 2013 och har involverat flera olika aktörer, myndigheter och allmänhet.

Förslaget till ny översiktsplan för Båstads kommun var ute på samråd den 25 maj till och med den 30 september 2018. Då inkom olika myndigheter, aktörer och intressenter med synpunkter på planförslaget vilket därefter omarbetades. Den 23 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att det reviderade planförslaget, den så kallade granskningshandlingen, skulle ställas ut.

Översiktsplanen var utställd för granskning mellan den 18 november 2019 och till den 3 februari 2020. Under utställningstiden inkom synpunkter från olika myndigheter, aktörer och intressenter. Synpunkterna låg till grund för förändringar och justeringar i förslaget till ny översiktsplan som resulterade i en antagandehandling. Båstads kommunfullmäktige beslutade att anta översiktsplanen den 20 maj 2020. Vid beslutet om antagande gjorde kommunfullmäktige ett tillägg och pekade ut ytterligare ett par markområden för ny stadsbygd. Översiktsplanen justerades därefter och de utpekade markområdena är tillagda i planen. Kommunfullmäktiges beslut om att anta planen fick laga kraft den 19 juni och den är sedan dess Båstads kommuns gällande översiktsplan.
Kommunfullmäktiges protokoll  2020-05-20, § 85

 

Fördjupade översiktsplaner

Det finns inga gällande fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Båstads kommun.

Just nu pågår framtagandet av en fördjupad översiktsplan i Torekov, läs mer under pågående planering.

 

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Översiktsplanen kan ändras för delar av kommunen genom en fördjupad översiktsplan (FÖP) eller tematiskt tillägg.

I en fördjupad översiktsplan redovisas avsikterna för ett specifikt område mer detaljerat än i översiktsplanen.

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i stort sett den samma som för att ta fram en kommunomfattande översiktsplan, ett tematiskt tillägg hanteras på samma sätt som en kommunomfattande översiktsplan.

 

 

Kontakt

Samhällsbyggnad
Telefontider bygglovhandläggare

Måndag 11-12
Tisdag 11-12
Torsdag 11-12
Fredag 11-12

Telefon medborgarservice 0431-770 00

Skicka meddelande till samhällsbyggnad

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!